АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

на проведення практики студентів університету

Читайте также:
 1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ.
 4. Акты судебной практики
 5. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 6. Анкета для опитування студентів щодо результативності
 7. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 8. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 9. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 10. Важность духовной практики
 11. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 12. Визначення підсумкового рівня знань студентів.

ДОГОВІР № ________

 

Місто Івано-Франківськ "___" ________20___р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Інститут туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

(надалі – навчальний заклад), в особі директора В.С.Великочого

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі Положення про Інститут туризму___________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_­­­­­­­

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі – база практики), в особі _____________________________(посада, прізвище, ініціали), діючого на підставі _____________________________________________

(Статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

 

1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

N з/п Номер і назва спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Термін практики
початок кінець
             
             
             
             
             
             
             
             

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови

_____________________________________________

2. Університет зобов'язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів, за погодженням в базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією ___ грн.

 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

‡агрузка...

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 201 б

тел.77-88-21

Бази практики ________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів

Підписи і печатки:

Університет: База практики:

____________________ ___________________________

 

"___"________20__р. "____"_______________20__р.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)