АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Читайте также:
 1. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 2. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 4. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 5. Вироблення навичок юридичної кваліфікації нестандартних з точки зору права ситуацій.
 6. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
 7. Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять
 8. Зміст практичних занять
 9. Зразковий перелік лабораторних робіт
 10. І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 11. ІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 12. ІІ. Перевірка практичних навичок
 1. Методика обстеження інфекційного хворого:

¾ збирання скарг, епідеміологічного анамнезу, анамнезу хвороби та життя;

¾ об’єктивне обстеження:

• оцінювання стану хворого;

• огляд шкіри, слизових оболонок;

• пальпація лімфатичних вузлів;

• огляд м’язової та кісткової систем;

• огляд зіва і мигдаликів;

• обстеження дихальної системи (пальпація, перкусія, аускультація);

• визначення частоти дихання;

• обстеження серцево-судинної системи (вимірювання пульсу, пальпація, перкусія, аускультація);

• обстеження органів травлення (пальпація поверхнева і глибока);

• оцінювання фізіологічних процесів (випорожнення, сечовиділення).

 1. Підготовка хворого та інструментів до ректороманоскопії.
 2. Посів матеріалу від хворого на поживне середовище.
 3. Приготування дезінфекційних розчинів
 4. Оброблення волосяного покриву при педикульозі. Основні протипедикульозні засоби і методика використання їх.
 5. Взяття крові з вени хворого для серологічних досліджень.
 6. Посів крові з метою виділення гемокультури хворих на черевний тиф та інших збудників інфекційних хвороб.
 7. Взяття випорожнень хворого з метою виділення збудників кишкової групи інфекцій. Правила транспортування матеріалу в бактеріологічну лабораторію.
 8. Підготовка хворого та медичних інструментів до люмбальної пункції. Догляд за хворими після пункції. Правила транспортування хворого після проведення люмбальної пункції.

10. Посів сечі на поживне середовище.

11. Дуоденальне зондування і посів жовчі з метою виділення збудника черевного тифу.

12. Взяття матеріалу на вірусологічне дослідження.

13. Взяття мазка із носоглотки для виявлення менінгокока.

14. Проведення шкірно-алергійної проби та оцінювання її результатів.

15. Виконання внутрішньом’язових, внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньовенних ін’єкцій.

16. Техніка промивання шлунка через зонд.

17. Техніка проведення очисної клізми, сифонної клізми.

18. Правила введення протиботулінічної сироватки.

19. Підготовлення необхідних засобів для оброблення вкушеної рани. Подальша тактика фельдшера щодо такого хворого.

20. Визначення препаратів для термінової профілактики правця. Правила первинного оброблення рани.

21. Порядок одягання та знімання протичумного костюма.

22. Визначення в сечі жовчних пігментів.

23. Дотримання правил техніки безпеки під час роботи з медичними інструментами, обладнанням, кров’ю та біологічними рідинами.

24. Надання невідкладної медичної допомоги при гіпертермії.

25. Надання невідкладної медичної допомоги при печінковій комі.

26. Надання невідкладної медичної допомоги при кишковій кровотечі.

27. Надання невідкладної медичної допомоги при анафілактичному шоку.

28. Надання невідкладної медичної допомоги при стенозуючому ларинготрахеїті.

29. Техніка приготування мазка і товстої краплі крові для діагностики малярії.

30. Надання невідкладної допомоги при інфекційно-токсичному шоку.

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)