АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

для студентів третього курсі історичного факультету

Читайте также:
 1. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 2. Анкета для опитування студентів щодо результативності
 3. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Види валютних курсів. Крос-курси, їх розрахунок.
 4. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 5. Визначення підсумкового рівня знань студентів.
 6. Глава 2.1. Конференція студентів Університету.
 7. Глава 3.1. Конференція студентів структурного підрозділу Університету.
 8. Глава 4.3. Конференція студентів гуртожитку.
 9. Голова НТСА географічного факультету
 10. Голова НТСА факультету інформаційних технологій
 11. для організації практичного навчання студентів
 12. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З курсу «Історія України XVII століття»

для студентів третього курсі історичного факультету

1. Розкрийте чинники Української революції середини XVIIст.

2. Обґрунтуйте відповідність однієї з дефініцій - «Народне повстання», «Селянська війна», «Хмельниччина», «Національна визвольна війна», «Козацько-польська війна», «Українська революція», «Козацьке повстання» - для означення подій 1648-1657 років.

3. З’ясуйте рушійні сили національно-визвольних змагань українства середини XVIIст.

4. Проаналізуйте різні підходи вчених до періодизації та хронологічних рамок Української революції.

5. Змалюйте історичний портрет Б.Хмельницького у контексті доби.

6. Розкрийте витоки та етапи формування української державної ідеї у світогляді та політиці козацьких керманичів кінця XVI - середини XVII ст.

7. Проаналізуйте військові здобутки армії Б.Хмельницького впродовж 1648 року.

8. З’ясуйте перебіг битви під Зборовом і сутність Зборівського договору 1649 року.

9. Проаналізуйте українсько-кримські воєнно-політичні взаємовідносини протягом 1648-1657 років.

10. Виокремте турецький вектор дипломатії Б.Хмельницького (1648-1657 роки).

11. З’ясуйте сутність московської політики Б.Хмельницького упродовж 1648-1653 років.

12. Проаналізуйте хід Берестецької битви і зміст Білоцерківського трактату 1651 року.

13. Розкрийте процес формування політико-територіальних інституцій Козацької держави (1648-1657 роки).

14. Проаналізуйте стосунки Чигирина з Кошем Запорозької Січі за гетьманування Б.Хмельницького.

15. Молдавські походи козацького війська 1650, 1652 та 1653 років: причини, хід і наслідки.

16. Облога Жванця 1653 року. Характеристика внутрішньо- та зовнішньополітичного становища Гетьманату.

17. Змалюйте історичні портрети козацьких старшин – соратників і однодумців Б.Хмельницького.

18. Рада в Переяславі 8 (18) січня 1654 року. Контроверсії оцінок.

19. Проаналізуйте політико-правовий статус Гетьманату за українсько-московським договором 1654 року.

20. Подайте оцінки українсько-московського трактату 1654 року в зарубіжній і вітчизняній історіографії ХІХ-початку ХХІ століть.21. Подайте оцінки постаті Б.Хмельницького як фундатора Козацької держави, політика та полководця в історіографії XVII-початку ХХІ століть.

22. Проаналізуйте українсько-московські взаємовідносини протягом квітня 1654- липня 1657 років.

23. Розкрийте зусилля Б.Хмельницького по ствердженню нової антипольської коаліції ( 1656 – липень 1657 років).

24. Наш край у добу Національної революції середини XVIIст.

25. Проаналізуйте зовнішню політику І.Виговського упродовж серпня 1657 -серпня 1658 років.

26. Розкрийте чинники антигетьманського заколоту М.Пушкаря -Я.Барабаша.

27. З’ясуйте чинники Гадяцького вибору гетьмана І.Виговського.

28. Проаналізуйте сутність українсько-польського компромісу, досягнутого в Гадячі 16 вересня 1658 року.

29. Конотопська битва 8-9 липня 1659 року: хід, наслідки.

30. Розкрийте причини , що зумовили політичний крах І.Виговського як гетьмана.

31. Співставте правовий і політичний статус України за Жердівськими та Переяславськими статтями 1659 року.

32. Проаналізуйте Чуднівську кампанію та результати Слободищенського трактату 1660 року.

33. Правобережний гетьман П.Тетеря: політичні задуми й практична діяльність.

34. Лівобережний Гетьманат І.Брюховецького: політико-правовий статус за Московськими статтями 1665 року.

35. П.Дорошенко: стратегія, тактика задля України.

36. Гетьманська влада і низове козацтво: співробітництво й супротив за доби Руїни.

37. Розкрийте сутність автономізму Дем’яна Многогрішного і чинники зміщення його царським урядом.

38. З’ясуйте зміст основних міжнародних договорів стосовно «Війська Запорозького» (Андрусівське перемир’я, Бучацький договір, Бахчисарайський мир; трактат про «Вічний мир»).

39. Іван Самойлович: характеристика внутрішньої і зовнішньої політики; державні ідеали.

40. Проаналізуйте чинники, зміст і хронологічні рамки Руїни.

41. З’ясуйте політичні уроки Руїни в контексті новітнього державоствердження України.

‡агрузка...

42. Розкрийте політико-адміністративний устрій Козацької України в 50-80-х роках XVIIст.

43. Проаналізуйте соціально-станову структуру й поземельні відносини в Гетьманщині в 50-80-х роках XVIIст.

44. Розкрийте надбання української культури в другій половині XVIIст.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)