АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З модульного контролю «Господарча діяльність підприємств ЖКГ»

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 3. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 4. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 5. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 6. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 7. Аналіз впливу на підприємство покупців
 8. Аналіз грошових потоків підприємства.
 9. Аналіз грошових потоків підприємства.
 10. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
 11. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 12. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві

У процесі виконання завдання студент вивчає методику фінансового планування на підприємствах та отримує практичні навички виконання розрахунків до балансу доходів та видатків підприємства.

Для складання фінансового плану (балансу доходів та видатків) підприємства (табл. 1) студенту необхідно розрахувати:

· показники, що характеризують витрати підприємства в кошторисі витрат на виробництво;

· суму амортизаційних відрахувань;

· обсяг реалізації продукції та прибуток підприємства;

· напрямок розподілу прибутку підприємства;

· потребу підприємства у власних оборотних коштах , джерела фінансування додаткової потреби підприємства у власних оборотних коштах;

· план фінансування інвестиційної діяльності підприємства;

· суму податку на додану вартість, що підлягає внесенню до бюджету;

· перевірочну (шахматну) таблицю до балансу доходів та видатків підприємства та на її основі – фінансовий план підприємства.

 

Розрахунки виконують з точністю до 0,1.

У процесі виконання розрахунків необхідно описати методику визначення кожного показника (після таблиці, де виконано розрахунок).

1. Показники кошторису витрат на виробництво (табл. 2.) визначають наступним чином:

1.1. Відрахування на соціальні потреби, Vs:

 

,

де Pot –витрати на оплату праці; Ni – норматив відрахування до відповідного державного фонду цільового призначення (станом на 1.01.2007 розмір внесків на державне пенсійне страхування – 33,2 %, на державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,5%, внесків на державне соціальне страхування на випадок безробіття – 1,3% від витрат на оплату праці. Страхові тарифи на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання диференційовані в залежності від класу професійного ризику та складають від 0,66% до 13,6% (розмір тарифу для кожного варіанта завдання наведено в умові.

1.2. Планову суму амортизаційних відрахувань визначають на підставі табл. 3, потім показують у кошторисі витрат на виробництво за відповідним рядком. У процесі розрахунку суми амортизаційних відрахувань необхідно користуватися ст.8 Закону України “Про внесення змін до Закону України про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.97 р. зі змінами та доповненнями. 

1.3. Витрати на виробництво, Ввир:

Ввир = МВ + Pot +А+Ів,

де МВ – матеріальні витрати; Pot – витрати на оплату праці;
А – амортизація; Ів –інші витрати.

 

1.4. Витрати на валову продукцію, Ввп:

Ввп = Ввир – Вс,

де Вс – витрати, що списані на невиробничі рахунки.

 

1.5. Виробнича собівартість товарної продукції, Свир:

Свир = Ввп – ∆Знв - ∆Звмп,

де ∆Знв – зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року у порівнянні з початком; ∆Звмп – зміна залишків витрат майбутніх періодів на кінець року у порівнянні з початком.

1.6. Повна собівартість товарної продукції, Сп:

Сп = Свир + АВ + Взб +Він,

де АВ –адміністративні витрати; Взб – трати на збут; Він – інші операційні витрати.

 

1.7. Прибуток від товарної продукції, Птп:

Птп = (Сп*R)/100%,

де R – рентабельність продукції.

 

1.8. Товарна продукція в оптових цінах:

Тпоц= Сп + Птп.

2. Розрахунок обсягу реалізованої продукції, собівартості реалізованої продукції та валового прибутку (табл. 4) необхідно проводити укрупненим методом прямого розрахунку за формулами:

РП = З1+ТП-З2,

де РП – дохід (виручка) від реалізації продукції в оптових цінах підприємства за період, що планується;

З1 – залишки нереалізованої продукції на початок періоду в оптових цінах підприємства;

ТП – товарна продукція в оптових цінах;

З2 – залишки нереалізованої продукції на кінець періоду.

Срп= Вз1 + Втп – Вз2,

де Срп – собівартість реалізованої продукції;

Вз1 – витрати в залишках нереалізованої продукції на початок періоду;

Вз2 – витрати в залишках нереалізованої продукції на кінець періоду;

Втп – витрати на товарну продукцію.

Валовий прибуток, Пвал:

 

Пвал = РП – Срп.

3. Розрахунок показників прибутку в табл.5 проводиться за формулами:

3.1. Прибуток від операційної діяльності, Попер:

Попер= Пвал + Дін.оп – АВ – Взб – Він.оп,

де Дін.оп – доходи від іншої операційної діяльності;

Він.оп – витрати від іншої операційної діяльності;

АВ – адміністративні витрати;

Взб – витрати на збут.

3.2. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, Пзв:

Пзв= Попер+Дфін+Дук+Дін-Вук-Вфін-Він,

де Дфін – фінансові доходи;

Дук – доходи від участі в капіталі;

Дін – доходи від іншої звичайної діяльності;

Вук – витрати від участі в капіталі;

Вфін – фінансові витрати;

Він – витрати від звичайної діяльності.

3.3. Податок на прибуток від звичайної діяльності, Ппр:

Ппр= (Пзв_+∆Р)×(Спп/100),

де ∆Р – ходження між валовими доходами, витратами та амортизацією за податковим законодавством та показниками доходів та видатків фінансового плану; Спп – ставка податку на прибуток.

3.4. Чистий прибуток, Пчист:

П чист=Пзвич – Ппр.

4. У табл. 6 розрахунок нормативу власних оборотних коштів за сировиною та матеріалами, допоміжними матеріалами, паливом, запасними частинами, тарою необхідно проводити на основі кошторису витрат на виробництво шляхом множення одноденних витрат в IV кварталі на норму запасу в днях за відповідною статтею за формулою:

Н=В×Д,

де В – одноденні витрати; Д – норма запасу в днях для даної статті.

Одноденні витрати визначають за формулою:

В= (Вріч×П4)/(90×100),

де Вріч – витрати елемента оборотних коштів за кошторисом за рік;

П4 – питома вага випуску продукції в четвертому кварталі за рік, що планується в загальному річному випуску.

Нормативи власних оборотних коштів по МБП, витратам майбутніх періодів розраховують на основі даних про збільшення нормативу на кінець року у порівнянні з початком.

Норматив власних оборотних коштів з незавершеного виробництва визначають як добуток одноденних витрат на валову продукцію в IV кварталі на норму запасу в днях, а норматив з готових виробів – як добуток одноденних витрат за виробничою собівартістю в IV кварталі на норму запасу в днях.

5. При складанні плану фінансування капіталовкладень у табл. 7 необхідно провести розрахунок джерел фінансування. Суму перевищення обсягу капіталовкладень над власними та залученими джерелами покривають за рахунок банківського кредиту.

Сума планових накопичень у будівництві визначають за формулою:

ПН=(Обмр.госп×Nпн)/100%,

де Обмр.госп – обсягбудівельних робіт, що виконують господарчим способом; Nпн – норма планових накопичень.

6. Суму мобілізації внутрішніх ресурсів МВР визначають за формулою:

МВР=(Оап-Оак)+(КЗк-КЗп),

де Оап – наявність оборотних коштів на початок року;

Оак – планова потреба в оборотних коштах будівництва на кінець року;

КЗк – фактична кредиторська заборгованість будівництва на початок року;

КЗп – кредиторська заборгованість на кінець року.

7. Сума кредиту банку Кб визначають за формулою:

Кб= Окв – Дв,

де Окв – обсяг капіталовкладень; Дв – власні джерела фінансування капіталовкладень.

8. При розрахунку чистого прибутку (табл. 8) розмір відрахувань до резервного фонду має становити не менше 5% чистого прибутку. Розмір відрахувань за іншими напрямками розподілу прибутку необхідно визначити самостійно, при цьому пріоритетним напрямком розподілу має бути виробничий розвиток.

9. Для розрахунку ПДВ необхідно використовувати Закон України “Про податок на додану вартість) від 3.04.97 р. зі змінами та доповненнями.

10. На підставі проведених розрахунків необхідно скласти перевірочну (шахматну) таблицю до балансу доходів та видатків підприємства. При цьому підсумок таблиці має дорівнювати підсумку першого розділу балансу та сумі інших чотирьох розділів.


Таблиця 1

Вихідні дані для складання річного фінансового плану, тис грн

Показники Варіанти
Матеріальні витрати, всього визначити
  У тому числі товарно-матеріальні цінності, що придбані за прямими договорами, на біржах, на інших умовах
1.1 Сировина та основні матеріали
1.2 Допоміжні матеріали
1.3 Придбані матеріали та комплектуючі
1.4 Паливо
1.5 Енергія
1.6 Будівельні матеріали
1.7 Запасні частини
1.8 Тара
1.9 Інші матеріальні витрати
Витрати на оплату праці, всього визначити
2.1 Основна заробітна плата
2.2 Додаткова заробітна плата
Балансова вартість основних фондів на початок року, в тому числі                
3.1 Будинки, споруди, передаточні пристрої

Продовження табл. 1

Показники Варіанти
3.2 Транспортні засоби, офісне обладнання, бутові електромеханічні прилади
3.3 Інші основні фонди
3.4 Обчислювальна техніка
Інші витрати
Списано витрат на невиробничі рахунки
Зміна залишків незавершеного виробництва -1800
Зміна залишків витрат майбутніх періодів
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Доходи від участі в капіталі
Фінансові доходи
Інші доходи
Втрати від участі в капіталі
Фінансові втрати
Інші витрати
Рентабельність продукції, %

 

Продовження табл. 1

Показники Варіанти
Випуск продукції в IV кварталі наступного року 27% обсягу виробництва за рік
Залишки готової продукції на складі на початок планового періоду                
20.1 За виробничою собівартістю
20.2 За оптовими цінами
Норма запасу в днях за готовою продукцією
Стійкі пасиви на початок року
Стійкі пасиви на кінець року
Розходження між валовими доходами, валовими витратами та амортизацією за податковим законодавством і показниками доходів та видатків фінансового плану +290 +150 -56 +380 -70 +330 +250 +300
Норматив оборотних коштів на початок року                
25.1 Сировина і основні матеріали
25.2 Допоміжні матеріали
25.3 Паливо
25.4 Будівельні матеріали 5,5
25.5 Запасні частини 10,6

Продовження табл. 1

Показники Варіанти
25.6 Мбп
25.7 Тара
25.8 Незавершене виробництво
25.9 Готові вироби
25.10 Витрати майбутніх періодів
Норми запасів оборотних коштів в днях:                
26.1 Сировина і основні матеріали
26.2 Допоміжні матеріали
26.3 Паливо
26.4 Будівничі матеріали
26.5 Запасні частини
26.6 Тара
26.7 Незавершене виробництво
26.8 Готові вироби
Збільшення нормативу оборотних коштів на кінець року, тис грн                
27.1 Мбп
27.2 Витрати майбутніх періодів
Обсяг капіталовкладень на невиробниче будівництво
28.1 У тому числі обсяг робіт, що виконано господарчим способом

Закінчення табл. 1

Показники Варіанти
28.2 Норма планових накопичено в будівництві 25%
Оборотні кошти будівництва                
29.1 На початок періоду
29.2 На кінець року
Кредиторська заборгованість будівництва                
30.1 На початок року
30.2 На кінець року
Виручка від реалізації майна
Орендна плата
Пайова участь у будівництві
Інші джерела фінансування капіталовкладень
Обсяг капіталовкладень на невиробниче будівництво
Страховий тариф на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків, % 1,2 1,23 1,35 1,29 1,16 1,06 1,2 0,8

Таблиця 2

Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції

Номер Елементи витрат Сума, тис.грн
1. Матеріальні витрати:  
1.1. Сировина та основні матеріали  
1.2. Допоміжні матеріали  
1.3 Матеріали та комплектуючі  
1.4. Паливо  
1.5. Енергія  
1.6 Будівничі матеріали  
1.7 Запасні частини  
1.8. Тара  
1.9. Інші матеріальні витрати  
Всього матеріальних витрат  
Витрати на оплату праці:  
2.1. Основна заробітна плата  
2.2 Додаткова заробітна плата  
Всього витрат на оплату праці  
Відрахування на соціальні потреби:  
3.1. На державне пенсійне страхування (33,2%)  
3.2. На соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,5%)  
3.3. На соціальне страхування на випадок безробіття (1,3%)  
3.4. На соціальне страхування від нещасних випадків (0,8%)  
Всього відрахувань на соціальні потреби  
Амортизація  
Інші витрати  
Всього витрат на виробництво  
Списано витрат на невиробничі рахунки  
Витрати на валову продукцію  
Зміна (+,-) залишків незавершеного виробництва  
Зміна (+,-) залишків витрат майбутніх періодів  
Виробнича собівартість товарної продукції  
Адміністративні витрати  
Витрати на збут  
Інші операційні витрати  
Повна собівартість товарної продукції  
Прибуток за товарною продукцією  
Товарна продукція в оптових цінах  

 

Таблиця 3


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.024 сек.)