АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За періодом дії конституції бувають

Читайте также:
 1. Біохімічні процеси в продуктах відбуваються під дією
 2. Г) модель із фіксованим обсягом (модель економічного обсягу замовлення) і модель із фіксованим періодом (періодична модель).
 3. до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
 4. З УГОДИ ТА КОНСТИТУЦІЇ П. ОРЛИКА (1712 р.)
 5. Історія Конституції України 1996 р.
 6. Конституції радянського періоду
 7. Конституційні атрибути президента Франції визначені в розділі II Французької конституції.
 8. НЕ. 1.2. Основи теорії Конституції
 9. Охорона Конституції України
 10. ПАКТИ Й КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО
 11. Поняття Конституції України

а) народні

б) некодифіковані

в) постійні

г) гнучкі

 

58. Конституції за порядком внесення змін :

а) народні

б) некодифіковані

в) тимчасові

г) жорсткі

 

59. Конституції за способом систематизації конституційно-правових норм:

а) народні

б) некодифіковані

в) тимчасові

г) жорсткі

 

60. Конституції за суб'єктом прийняття :

а) народні

б) некодифіковані

в) тимчасові

г) жорсткі

 

61. Конституції за суб'єктом прийняття :

а) кодифіковані

б) октройовані

в) постійні

г) гнучкі

62. Конституції за способом систематизації конституційно-правових норм:

а) тимчасові

б) некодифіковані

в) народні

г) жорсткі

 

63. Яка з наведених ознак властива конституціям :

а) діють на території окремого регіону

б) не мають особливого правового захисту

в) мають особливий порядок внесення змін і доповнення

г) не має вищої юридичної сили

 

64. Яка з наведених функцій не належить основних функцій конституції:

а) юридична

б) ідеологічна

в) економічна

г) політична

 

65. Писана частина Британської конституції не включає в себе:

а) статутне право

б) конституцційні угоди

в) судові прецеденти

г) акти парламенту

 

66. Конституцією "П'ятої республіки" є конституція:

а) США

б) Росії

в) Великобританії

г) Франції

67. В основу конституції якої країни було покладено Веймарську конституцію:

а) Австрії

б) Італії

в) ФРН

г) НДР

 

68. Найстарішою діючою конституцією є конституція:

а) США

б) Франції

в) Китаю

г) Нідерландів

 

69. Конституція якої країни встановлює "... є неподільною, світською, демократичною і соціальною Республікою" :

а) США

б) Франції

в) Росії

г) Іспанії

 

70. Жорсткість конституції якої країни характеризується змінами у формі поправок :

а) ФРН

б) Італія

в) США

г) Іспанія

 

Задачі:

1. Конгрес США прийняв закон, що встановлює католицюку церкву державною.

Визначте подальшу долю цього закону, спираючись на ознаки конституції та першу поправку Конституції США

 

2. Президент США підписав указ про підвищення своєї заробітної платні на 100 тис. долларів.Спираючись на статтю другу Конституції США, дайте відповідь на питання: чи є конституційним данний указ?

 

3. Громадянин США Н. був затриманий під час викрадення документів, що складають державну таємницю. Його було визнано винним у державній зраді.

Спираючись на Конституцію США визначте: чи було правомірним данне рішення суду?

 

4. Парламент Російської Федерації прийняв закон, що забороняє участь у виборах президента особам, що є представниками релійних конфесій

Спираючись на ознаки конституції та зміст Конституції РФ дайте відповідь на питання: чи може Президент РФ, будучи гарантом конституції, підписати даний закон?

 

5. Спираючись на зміст конституцій Російської Федерації та Іспанії визначте: в чому різниця процедури змінення розділу, що встановлює права та обов'язки людини, в даних конституціях? Яку з них можна вважати більш "жорсткою"

 

6.Депутати парламенту Португалії внесли законодавчу ініціативу про зміну форми правління з республіканської на монархічну.

Чи може бути внесено таку зміну до Конституції Португалії?

 

7. Було внесено пропозицію про зміну Глави 2 Конституції РФ.

Спираючись на Конституцію РФ вкажіть який саме орган може прийняти зміни до відповідного розділу?

 

8. В Польський сейм надійшла ініціативу про зміну розділу 1 Конституції Польської Республіки. Сейм прийняв відповідні зміни і передав проект змін до Сенату. Сенат мав прийняти зміни протягом 60-ти днів з моменту схвалення проекту змін Сеймом, але на 50 день подав вимогу про затвердження змін на всенародному референдумі.

Чи мав право Сенат вимагати в данному випадку затвердження проекту змін конституції шляхом референдуму.

 

9. До реєстраційних органів Польської республіки надійшла заява про реєстрацію політичної партії, що відстоює націонал-соціалістичну ідеологію.

Чи може бути зареєстрована дана партія згідно Конституції Польської Республіки

 

10. Уряд Японії ухвалив бюджет, в якому передбачено витрати на збройні сили 4% національного бюджету.

Чи має право уряд Японії ухвалити даний бюджет?

 

Відповіді:

 


1-в

2-г

3-б

4-г

5-б

6-г

7-а

8-г

9-в

10-в

11-г

12-б

13-в

14-в

15-г

16-а

17-б

18-в

19-г

20-в

21-б

22-в

23-в

24-в

25-б

26-б

27-г

28-а

29-в

30-б

31-в

32-б

33-в

34-а

35-г

36-б

37-а

38-в

39-б

40-г

41-в

42-г

43-а

44-в

45-б

46-в

47-г

48-г

49-г

50-б

51-в

52-в

53-а

54-в

55-б

56-г

57-в

58-г

59-б

60-а

61-б

62-б

63-в

64-в

65-б

66-г

67-в

68-а

69-в

70-в

 


 

 

Рекомендована література:

1.Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. - К.:АртЕк , 1998.

2. Конституции зарубежных государств: Европейский Союз, США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Швеция, Италия, Испания, Бразилия. // Учебное пособие - М., 2001

3. Гринюк Р.Ф. Конституційне право зарубіжних країн. - К., 2009.

4. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. - К., 2010.

5. Гессан. В.М. Очерки науки конституционного права// Конституционное право: Учебное пособие./ Хрестоматия - М., 1994.

6. Конституционное право. Предмет. Наука. Источники. - М., 1987.

7. Конституция, закон, подзаконный акт. - М., 1994.

8. Конституции государств Европейского Союза. - М.: Инфа, 1997

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)