АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ліцензування та патентування

Читайте также:
  1. Екологічне ліцензування
  2. Заняття 10. Регулювання телерадіомовлення: державна реєстрація, ліцензування і контроль в галузі телерадіомовлення. (Семінар-дискусія)
  3. Ліцензування та квотування ЗЕД.
  4. Нагляд та контроль у сфері ліцензування
  5. Патентування та ліцензування господарської діяльності
  6. Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування
  7. Тема 6. Ліцензування господарської діяльності
  8. Тема 8. Ліцензування в організації господарської діяльності

Ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності є засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних та соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Законодавство України встановлює обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності суб’єктами господарювання. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності провадиться шляхом встановлення заборони на здійснення окремих видів діяльності без спеціального дозволу (ліцензії). Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню:
1) банківська діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
3) із надання фінансових послуг;
4) зовнішньоекономічна діяльність;
5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
6) діяльність у сфері електроенергетики та використання
ядерної енергії;
7) діяльність у сфері освіти;
8) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
9) діяльність у сфері телекомунікацій;
10) будівельна діяльність;
11) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу
повітряним транспортом. 12) Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських
засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність підлягають
ліцензуванню.

Відповідно до Закону „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, суб’єкт підприємництва зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу
ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:
1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційний код - для юридичної особи;
2) вид господарської діяльності, Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом
відповідальної особи.
Патентування підприємницької діяльності полягає в необхідності одержання для здійснення певних її видів спеціального державного свідоцтва – торгового патенту. Законом України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”. встановлено перелік видів діяльності, що підлягають патентуванню, та порядок патентування. Відповідно до Закону, провадиться патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності чи їх структурними (відокремленими) підрозділами.

Також закон встановлює перелік видів діяльності, що не підлягають патентуванню, та процедуру отримання торгового патенту.Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)