АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 8. Ліцензування в організації господарської діяльності

Читайте также:
 1. VI. Характер діяльності учнів.
 2. VII. Характер діяльності учнів.
 3. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 4. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 5. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 6. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника
 7. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 8. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 9. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .
 10. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
 11. Аналіз туристичної діяльності в Херсонській області
 12. Аудит доходів та витрат іншої діяльності

План

1. Поняття та основні принципи державної політики в сфері
ліцензування.

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування в організації
ліцензування, їх повноваження.

3. Порядок ліцензування певних видів господарської діяльності.
Ліцензійні умови.

4. Ліцензія на здійснення господарської діяльності, термін дії та
порядок її отримання.

5. Державний нагляд за виконанням та відповідальність за
порушення чинного законодавства про ліцензування господарської
діяльності.

Література: 1, 3, 31, 32, 67, 71, 93, 103, 105.

Тема 9. Зобов’язання в організації господарської діяльності

 

План

1. Поняття, підстави виникнення та види зобов’язань в організації господарювання.

2. Господарські зобов'язання, їх попереднє договірне оформлення.

3. Виконання господарських зобов’язань.

4. Припинення господарських зобов’язань.

5. Розірвання господарських зобов’язань.

6. Недійсність господарських зобов’язань, її наслідки.

7. Соціально-комунальні та публічні зобов’язання.

Література: 1-3, 31, 93, 103, 105.

 

Тема 10. Обмеження монополізму та забезпечення економічної

Конкуренції в організації господарської діяльності

План

1. Обмеження монополізму, роль і значення приватних та природних монополій у розвитку економічної конкуренції.

2. Шляхи забезпечення економічної конкуренції.

3. Захист від недобросовісної конкуренції.

4. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

Література: 1, 3, 18, 28, 31, 46, 61, 76, 84, 103, 105, 118.

Тема 11. Господарсько-торговельна діяльність, правове регулювання

організації біржової торгівлі товаром

План

1. Поняття, заснування та статус товарної біржі.

2. Система управління товарної біржі.

3. Правила біржової торгівлі.

4. Припинення товарної біржі.

Література: 3, 10, 22, 31, 93, 103, 105.

Тема 12. Правове регулювання оренди майна та лізингу

 

План

1. Організація укладення та виконання договору оренди. Орендна плата.

2. Припинення договору оренди, його наслідки.

3. Організація укладення та виконання договору лізингу.

4. Припинення договору лізингу, його наслідки.

Література: 3, 12, 31, 42, 48, 93, 103, 105, 120.

 

Тема 13. Правове регулювання поставки продукції

 

План

1. Організація поставки продукції, укладення договору поставки.

2. Виконання договору поставки, гарантії якості та комплектності продукції, що поставляється.

3. Державне замовлення, організація поставки продукції за державним контрактом.

Література: 3, 31, 61, 93, 103, 105.

 

Тема 14. Правове регулювання перевезення вантажу

План

1. Перевезення вантажу як вид господарської діяльності, його
загальноправова характеристика.

2. Диференціація та організація договірних господарських зобов’язань
у галузі перевезення вантажу.

3. Правила прийняття вантажу перевізником. Зміна умов договору.

4. Правила отримання вантажу в пункті призначення. Розв’язування
господарських спорів між перевізником та одержувачем вантажу.

5. Правила перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні та
при транспортному експедируванні.

6. Відповідальність за невиконання, порушення договірних
господарських зобов’язань суб’єктами господарювання.

Література: 3, 31, 93, 103, 105.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)