АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заняття 10. Регулювання телерадіомовлення: державна реєстрація, ліцензування і контроль в галузі телерадіомовлення. (Семінар-дискусія)

Читайте также:
 1. II. Контроль за санитарным состоянием холодильников
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 4. V. Зміст теми заняття.
 5. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 6. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 7. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 8. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 9. VII. Аналіз галузі
 10. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 11. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 12. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання

Компетенції

- вільно оперувати категоріями: державна реєстрація, ліцензія, ліцензування, ліцензіат, ліцензійні вимоги, ліцензування мовлення, Державний реєстр телерадіоорганізацій України, право на відповідь, право на спростування;

- розкривати порядок отримання ліцензій та продовження ліцензій телерадіоорганізаціями, порядок проведення конкурсу, вимоги до потенційних ліцензіатів;

- визначати обмеження щодо заснування телерадіоорганізацій, термін дії ліцензії, подовження ліцензії, санкції, що може застосовувати Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

 1. Питання для обговорення:
 1. Державна реєстрація, ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій.
 2. Правові основи здійснення державного нагляду та юридична відповідальність за правопорушення у сфері телекомунікацій.

 

 1. Дискусія з проблемного питання: «Незалежність телерадіоорганізацій: співвідношення легального регулювання та фактичної дійсності».

Заняття 11. Правове регулювання діяльності електронних засобів масової інформації: загальні питання (Семінар-дискусія)

Компетенції

- вільно оперувати категоріями: масова інформація, цензура, свобода слова, телерадіомовний простір, телерадіоорганізація, провайдер програмної послуги, телерадіомовлення, реклама, телеглядач, радіослухач, право на відповідь, право на спростування, громадські телерадіоорганізації, ефірний час, телевізійний канал, телерадіопрограма, телебачення, трансляція, радіозв’язок, суспільне телерадіомовлення;

- розкривати інформаційні правовідносини щодо створення, розповсюдження та споживання масової інформації, правові гарантії свободи отримання масової інформації, повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

- визначати структуру телерадіомовного простору;

- аналізувати законодавство, що регулює діяльність електронних ЗМІ.

 1. Питання для обговорення:
 1. Інформаційні правовідносини щодо створення, розповсюдження та споживання масової інформації.
 2. Цензура та свобода слова щодо масової інформації.
 3. Правові гарантії свободи отримання масової інформації.
 4. Поняття і структура телерадіомовного простору.
 5. Поняття, права обов’язки телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги. Співвідношення правового статусу телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.
 6. Регулювання телерадіомовлення: державна реєстрація, ліцензування і контроль в галузі телерадіомовлення.
 7. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі телерадіомовлення.
 8. Права та обов’язки телеглядачів і радіослухачів.
 9. Захист прав телеглядачів і радіослухачів: право на відповідь, право на спростування.
 1. Дискусія з проблемного питання: «Співвідношення правового статусу телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги».
 2. Дискусія з проблемного питання:«Як впливає цензура на свободу масової інформації?»

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)