АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості правового статусу командитних та повних товариств

Читайте также:
 1. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 2. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 3. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 4. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 5. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату
 6. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 7. Біологічні особливості ріпаку озимого
 8. Біологічні особливості ряду Напівтвердокрилі
 9. В отношении каждого нормативно-правового акта определяются
 10. В чому полягають особливості кореляційного опису результатів біометричних досліджень?
 11. Види акціонерних товариств та їх особливості.
 12. Види аудиторських послуг та особливості їх надання.

Повне товариство — це товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Основні риси:

1) різновид господарського товариства;

2) установчий документ — установчий договір;

3) відсутність законодавчих вимог до розміру та порядку формування майна, що регулюється установчим договором;

4) відсутність органів товариства, оскільки управління справами товариства здійснюється самими учасниками в порядку, визначеному установчим договором товарисва;

5) можливість використання таких схем управління: а) управління здійснюється спільно всіма учасниками; б) управління доручається або одному, або частині учасників, які діють на підставі підписаного рештою учасників доручення;

6) повна відповідальність товариства за власними зобов'язаннями (тобто усім майном, що належить йому на праві власності);

7) субсидіарна солідарна відповідальність учасників товариства за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення;

8) обмежений рух учасників; зміна складу учасників можлива у разі: а) відступлення частки учасника (її частини) іншим учасникам або третім особам за згодою усіх учасників; б) правонаступництва у випадку реорганізації учасника— юридичної особи або спадкування у разі смерті учасника—фізичної особи, якщо решта учасників товариства дала згоду на вступ до товариства таких учасників; в) виходу учасника з товариства, про що він має заздалегідь повідомити (за 3 місяці — якщо товариство було створене на невизначений строк, за 6 місяців і лише за наявності поважних причин — якщо товариство було створене на визначений строк); г) виключення учасника з повного товариства, що може мати місце у разі, якщо учасник систематично не виконує своїх обов'язків або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства; д) виділення частки учасника-боржника на вимогу його кредиторів;

9) законодавчо встановлена заборона для учасників конкурувати з повним товариством;

10) заборона звернення стягнення на частку учасника повного товариства за його власними зобов'язаннями;

11) можливість ліквідації повного товариства на вимогу кредиторів одного з учасників, якщо товариство відмовиться виділити частку такого учасника-боржника для задоволення вимог кредиторів.

Командитне товариство – це товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.

Основні риси:

1) різновид господарського товариства;

2) наявність двох категорій учасників, як мінімум, по одному учаснику кожної категорії (повних учасників і вкладників);

3) обов'язковість одного установчого документу — установчого договору;

 

4) відсутність законодавчих вимог до розміру майна і порядку його формування (ці питання регулюються установчим договором);

5) обмеження сукупної частки вкладників 50 відсотками майна товариства;

6) відсутність органів товариства, оскільки управління справами здійснюється повними учасниками;

7) порядок управління справами товариства (зокрема, у тих випадках, коли в товаристві двоє і більше повних учасників) визначається установчим договором;

8) правове становище повних учасників аналогічне правовому становищу учасників повного товариства;

9) можливість реорганізації у повне товариство, якщо вибувають усі вкладники, і необхідність ліквідації товариства у разі вибуття усіх повних учасників.

Повні учасники (учасники, що несуть повну відповідальність) командитного товариства:

— зобов'язані брати майнову і персональну участь в командитному товаристві;

— управляють справами товариства;

— несуть субсидіарну солідарну (якщо їх двоє і більше) майнову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення;

— мають права і обов'язки, аналогічні правам і обов'язкам учасників повного товариства: заборона конкурувати з товариством; вимога про попередження виходу з товариства за З місяці, а якщо товариство створене на визначений строк — за 6 місяців і за наявності поважних причин;

— якщо повних учасників двоє і більше, то вони можуть здійснювати управління справами спільно або доручати це одному чи декільком повним учасникам, які діють на підставі Доручення, підписаного рештою учасників.

Вкладники командитного товариства:

— зобов'язані брати лише майнову участь в товаристві (сплачувати як основний, так і додаткові внески);

— на момент державної реєстрації товариства зобов'язані внести не менше 25 відсотків свого внеску;

— мають право брати участь в розподілі прибутку товариства відповідно до розміру своїх часток;

— вправі вимагати першочергового повернення вкладу (перед повними учасниками) у разі ліквідації товариства;

— не беруть участі в управлінні справами товариства, але у разі необхідності на підставі й у відповідності з виданим дорученням можуть діяти від імені товариства;

— зобов'язані не перешкоджати здійсненню повними учасниками управління справами товариства;

— не несуть субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями товариства, якщо повністю сплатили свої частки і не укладали угод від імені та в інтересах товариства без відповідного доручення;

— відповідають нарівні з повними учасниками за укладеною без доручення в інтересах товариства угодою у разі її схвалення товариством;

— самостійно відповідають усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення, якщо без відповідних повноважень уклали угоду від імені та в інтересах товариства і останнє не схвалило цю угоду.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)