АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В чому полягають особливості кореляційного опису результатів біометричних досліджень?

Читайте также:
 1. Cпособи опису алгоритмів
 2. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 3. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 4. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 5. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 6. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 7. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Аналіз фінансових результатів
 9. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату
 10. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 11. Біологічні особливості ріпаку озимого
 12. Біологічні особливості ряду Напівтвердокрилі

У біологічних об'єктах, процесах і явищах біологічної природи кореляційний зв’язок може мати прояв:

• між окремими морфологічними елементами живих організмів;

• між морфологічними елементами організмів і їх якісними характеристиками;

• між елементами оточуючого середовища і морфологічними, а також якісними характеристиками біологічних об’єктів;

• між окремими фізико-біологічними процесами.

Кореляційний зв’язок зветься простим, коли він описує характер залежності лише по двох ознаках, і множинним, коли залежність формується впливом трьох або більшої кількості ознак.

Він може характеризуватись лінійною формою, коли залежність між (х) і (у) із зміною (х) відображається прямою лінією, або криволінійною, коли така залежність відображається лінією із відповідним скривленням.

Крім того, розрізняють пряму (не прямолінійну, а пряму), коли із збільшенням значення (х) збільшується значення (у), і зворотну, коли із збільшенням значення (х) значення (у) зменшується. В усіх випадках кореляційний аналіз застосовується для кількісного визначення зв’язків, що існують між окремими морфологічними органами, ознаками та іншими властивостями відповідної сукупності змінних ознак. В

біологічних дослідженнях слід застерігатись формального застосування методу кореляційного аналізу, якому завжди повинен передувати біологічний аналіз факторів, що досліджуються. В принципі, методика кореляційного аналізу полягає в співставленні за відповідними правилами обраних для аналізу ознак х і у.

Відобразити кореляційну залежність двох ознак, тобто провести таке співставлення можливо такими способами:

• скласти кореляційний ряд з рядів значень двох аналізованих ознак;

• за допомогою кореляційної грати, в якої з одного боку (по вертикалі) розміщується значення однієї ознаки, а з другого боку

( по горизонталі) − значення другої ознаки;

• за допомогою так званої лінії регресії, абсциси якої пропорційні значенням першої ознаки, а ординати − значенням другої ознаки.

Для визначення особливостей кореляційних зв’язків застосовують такі показники, що розраховуються за допомогою методів варіаційної статистики:

• коефіцієнт кореляції;

• кореляційне відношення;

• міра криволінійності зв’язку.Ступінь сполучення зв’язку між аргументом (х) і функцією (у) позначається коефіцієнтом кореляції (r) і характеризує тісноту кореляційного зв’язку. Тіснота кореляційного зв’язку є показник, що визначає наближення (або віддалення) ступеню кореляції до показника функційного зв’язку. Якщо функційному зв’язку дати оцінку 1, то віддалення від 1 (0,9; 0,8; 0,7, ..., 0,3; 0,2; 0,1; 0) буде характеризувати тісноту відповідного кореляційного зв’язку. Показник r > 0,9 свідчить про дуже тісний зв'язок, показник r = 0,7 − 0,9 −

про тісний зв’язок, зв'язок, в якому r = 0,5 − 0,7 характеризує значний, r = 0,3 − 0,4 − помірний, а r < 0,3 − слабкий зв’язок.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)