АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охарактеризуйте основні напрями корекційно-виховної роботи в спеціалізованих професійно навчальних закладах Міністерства праці і соціальної політики України

Читайте также:
 1. A. Працівники бригад постійної готовності другої черги
 2. A. Працівники бригад постійної готовності першої черги
 3. A. У лікувально-профілактичних установах медичними працівниками – лікарями вузької спеціалізації.
 4. III. Хід роботи
 5. III. Хід роботи
 6. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 7. VI.Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
 8. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 9. а) Міжнародний поділ праці.
 10. Активне соціально-психологічне навчання у процесі формування професійної компетентності фахівця.
 11. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
 12. Аналіз праці та її оплати.

Основним напрямом корекційно-виховної роботи формування в дітях усвідомленої трудової діяльності, тобто перед дитиною необхідно ставити задачі поетапного виконування та усвідомлення діяльності.
Основними задачами роботи з формування соціально-побутових і трудових навичок у розумово відсталих дітей старшого віку є:
забезпечення максимально можливої самостійності в побутовому та санітарно-гігієнічному самообслуговуванні, формування та підтримка навичок автономного проживання шляхом розвитку навичок особистісної гігієни, одягання-роздягання, самообслуговування за столом, формування стереотипів безпечної поведінки тощо; розвиток соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації; розвиток пізнавальної та рухової сфери як передумови навчання та виконання трудової діяльності; формування елементарних навчальних навичок; мовленнєвий та комунікативний розвиток: розуміння зверненого мовлення; вимова голосних та приголосних звуків, звукокомплексів; можливість використання альтернативних засобів комунікації; професійна просвіта шляхом розширення загального кругозору і знайомства з професіями, оволодіти якими можуть діти з інтелектуальними проблемами; професійні проби, які полягають у виконанні дітьми певного виду діяльності, пов’язаного з конкретною професією; опанування специфічними формами діяльності (їзда верхи, плавання, образотворче мистецтво, театрально-драматична діяльність тощо); вироблення стереотипів поведінки в типових побутових ситуаціях; формування позитивного відношення до посильних видів праці, готовності допомогти в господарсько-побутовій праці; формування звички та позитивної установки до визначеного виду праці; формування навичок виконання ряду операцій у тому чи іншому виді праці; розвиток уміння переключатися з одного виду діяльності на інший; навчання спільній роботі з дотриманням прийнятих норм та правил поведінки.

Корекційна робота проводиться вчителем-реабілітологом, дефектологом, соціальним педагогом, психологом, логопедом як на спеціально організованих заняттях, так і в процесі повсякденної реабілітаційної роботи у всіх видах дитячої діяльності і передбачає наступні напрямки: розвиток когнітивних здібностей; організація корекційно-виховної роботи в процесі трудового навчання; формування соціально-побутових навичок, які застосовуються в домашніх умовах; формування соціально-побутових навичок, які застосовуються за межами дому; формування передумов до оволодіння посильними видами праці; професійна орієнтація.

Зважаючи на вищевикладене, основними напрямками роботи фахівців-реабілітологів є: розвиток пізнавальних здібностей, враховуючи розширення знань у світі професій; професійна просвіта; розвиток творчого та естетичного потенціалу дітей; формування соціально-побутових знань і навичок для правильного професійного вибору; створення умов щодо складання та зміцнення соціальних зв’язків дитини, адаптації її в соціумі; формування та підтримка навичок автономного проживання дитини-інваліда; співробітництво з організаціями та навчальними закладами щодо організації реабілітаційної, зокрема профорієнтаційної роботи; допомога при оформленні документації для вступу дітей у навчальні заклади (у разі необхідності); розвиток мотивації, спонукання дітей до усвідомлення власних індивідуальних особливостей і співвідношення їх із вимогами до професії; сприяння соціальному становленню дитини-інваліда; корекція особистісних особливостей, що перешкоджають професійно-трудовій адаптації.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)