АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дати письмове визначення корекційно-педагогічній діяльності та її психолого-педагогічній сутності

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. VI. Характер діяльності учнів.
 3. VII. Характер діяльності учнів.
 4. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 5. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 6. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 7. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника
 8. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 9. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 10. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .
 11. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
 12. Аналіз туристичної діяльності в Херсонській області

ТЕМА 1:Предмет, мета, та завдання курсу «Основи корекційної педагогіки».

Мета корекційної педагогіки

Основною метою корекційної педагогіки є соціальна реабілітація дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями розвитку, послаблення або подолання їх психофізичних вад у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку їх особистостей та підготовки до самостійного життя.

 

Перелічить завдання корекційної педагогіки.

Вивчення сутності та закономірностей розвитку особистості дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

Удосконалення існуючих та розробка нових шляхів і засобів корекції порушень психофізичного розвитку у дітей та дорослих;

Удосконалення змісту й методів корекційної роботи з дітьми при різних типах порушень психічного і (або) фізичного розвитку;

Удосконалення типів і структури спеціальних освітніх закладів для дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

Розробка стандартів корекційної освіти для дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями різного віку і різних ступенів виразності вади;

Удосконалення форм і методів навчання і виховання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями.

 

Зв’язок корекційної педагогіки з іншими галузями наук.

 

 
 

 

 

ТЕМА 2: Класифікація порушень психофізичного розвитку та їх причини.

Дати письмове визначення корекційно-педагогічній діяльності та її психолого-педагогічній сутності.

Умовно корекційно-педагогічну діяльність можна поділити на три складових частини.

Корекційне навчання - засвоєння знань про шляхи і засоби подолання недоліків психічного і фізичного розвитку та засвоєння способів застосування одержаних знань.

Корекційне виховання - це виховання типологічних властивостей і якостей особистості, інваріативних предметній специфіці діяльності (пізнавальній, трудовій, естетичній), які дозволяють адаптуватись у соціальному середовищі.

Корекційний розвиток - виправлення (подолання) не­доліків розумового і фізичного розвитку, удосконалення психіч­них і фізичних функцій збереженої сенсорної сфери і нейродинамічних механізмів компенсації дефекту.

Отже корекційно-педагогічна діяльність — це діяльність педагога, спрямована на подолання недоліків фізичного і психологічного розвитку дітей (підлітків) з метою максимально можливого розвитку їх особистостей та підготовки їх до майбутнього самостійного життя.

 

2.Розкрийте зміст поняття „особи з обмеженими психофізичними можливостями (з порушеннями психофізичного розвитку, з обмеженими можливостями здоров'я та життєдіяльності)”

Це особи, що мають фізичні і (або) психічні порушення, які відображаються на усьому її психофізичному розвитку і перешкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеціально створених умов та потребують корекції психофізичного розвитку.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.058 сек.)