АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охарактеризуйте психофізіологічні особливості у розвитку учня при порушеннях зору

Читайте также:
 1. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 2. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 3. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 4. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 5. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 6. Аналіз сучасного села як фактора соціального розвитку
 7. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату
 8. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 9. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 10. Біологічні особливості ріпаку озимого
 11. Біологічні особливості ряду Напівтвердокрилі
 12. В чому полягають особливості кореляційного опису результатів біометричних досліджень?

Ці діти страждають повною відсутністю зору або мають залишковий зір. Для них основними засобами пізнання стають дотик і слух. У зв'язку з цим чуттєві образи мають іншу, ніж у зрячих, якість, іншу структуру. Ті діти, у яких зберігся залишковий зір, мають можливість сприймати навколишній світ у вигляді зорових образів, хоча й дуже збіднених і неточних. Втрата зору обумовлює деякі специфічні особливості розвитку: виникають труднощі в оцінці просторових ознак (місця розташування, напрямки, відстані і т.д.), процес формування рухів затриманий, іноді відзначаються зміни в емоційно-вольовій сфері.

Корекційно-педагогічна дія направлена на формування у сліпих дітей чуттєвого досвіду. Розвиток процесів компенсації сліпоти за рахунок посилення функцій збережених аналізаторів необхідно починати з раннього віку. Важливу компенсаторну роль відіграє мова. У мовному спілкуванні з оточуючими у свідомості сліпої дитини створюються і зміцнюються зв'язки між словом і дією. Словесний опис предмета, зроблений дорослим, дитина підтверджує власним обстеженням. За допомогою слухових і дотикових відчуттів діти вчаться пересуватися самостійно. Високого розвитку в сліпих досягає пам'ять, тому що їм для орієнтування у просторі, спілкування з людьми, засвоєння знань необхідно залучати більше відомостей, ніж зрячим. У розвитку основних процесів пізнання і мислення компенсаторну роль відіграють практичні заняття, під час яких діти порівнюють реальний опис предмета з існуючими у них уявленнями.

Навчання діям, способам їх виконання, досягається лише в умовах спілкування, при якому рухи сліпої дитини коригуються словом.

Для розвитку зорового сприйняття у дітей, що мають залишковий зір, використовуються барвисті картини та ілюстрації, діапозитиви, кінофільми, в тому числі відтворювані спеціальними замкнутими телевізійними системами. Введення аудіовізуальних засобів вдосконалює процес навчання і скорочує час для отримання необхідної інформації. Осліплі діти - діти, які втратили зір у результаті перенесеного захворювання або травми; зір у них може бути втрачений повністю або зберегтися у вигляді світловідчуття або залишкового зору. У пам'яті таких дітей вже з віку 3-4 років зберігаються (іноді протягом всього життя) зорові образи навколишнього світу, і в зв'язку з цим обсяг уявлень в них значно ширше і багатше, ніж у сліпих від народження. Зорова пам'ять допомагає відтворювати образ предмета чи явища по словесному опису, для чого педагог використовує яскраві, образні вирази. Зв'язок зорових уявлень з промовою сприяє більш ефективному засвоєнню дітьми знань і вмінь. Залишковий зір допомагає дітям сприймати світлові і колірні ознаки, орієнтуватися в просторі. Однак основними новими засобами пізнання стають слух і дотик. Діти повинні наново навчатися процесам самообслуговування, орієнтування в просторі, нових способів оволодіння знаннями. Для попередження появи можливих відхилень у розвитку велике значення має правильно і своєчасно (одразу ж після втрати дитиною зору) організована система корекційно-педагогічних впливів. Для дошкільнят є спеціальні дитячі сади; дітей, осліплих в шкільному віці, направляють для навчання в школи сліпих дітей. 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)