АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Складіть словник за термінами понятійного апарату

Читайте также:
 1. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату
 2. Англо-український поурочний словник
 3. Апарату згідно Бонвіля
 4. Б) Принципи радянської державної служби базуються на розроблених В. І. Леніним основних принципах державного апарату.
 5. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 6. ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ
 7. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу
 8. Комп’ютерний словник
 9. КОРОТКИЙ СЛОВНИК З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ
 10. КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 11. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку
 12. Навчальна дисципліна «ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УКРАЇНИ»
Запаси –
Незавершене виробництво -
Готова продукція -
Товари -
Інвентаризаційний опис -

2. Дайте відповідь на питання:

1. Визначте сутність методу оцінки запасів при вибутті - ФІФО?

 

 

2. Назвіть складові первісної вартості запасів.

3. Розв’яжіть практичне завдання:

Вправа 1. Установити законність формування первісної вартості придбаного дизельного палива в обліку. Сформулювати порушення в Акті ревізії.

Вихідні дані: Підприємство придбало бензин в кількості 10000л. на суму 12000 грн.(у тому числі ПДВ) Витрати на транспортування склали 1200 грн.(у тому числі ПДВ). Для придбання бензину був узятий кредит у банку в розмірі 12000 грн. під 20% річних. При оприбуткуванні виявилися понад нормативні недостачі бензину в розмірі 100 л. по 1,20 грн. на суму 120 грн. У бухгалтерському обліку до первісної вартості бензину віднесені наступні втрати:

Витрати, віднесені до первісної вартості палива Сума, грн.
Вартість бензину оплачена постачальникові
Вартість витрат на транспортування
% банку за отриманий кредит на покупку бензину
Наднормативна недостача бензину
Усього витрат, первісна вартість бензину

 


Тема 6. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фон­ду оплати праці.

Література: Нормативно-законодавча 1-6; 18-26 Основна 7-17 Додаткова 27-36

1. Складіть словник за термінами понятійного апарату:

Штатний розпис –
Податкова соціальна пільга -
Мінімальна заробітна плата -
Основна заробітна плата -
Додаткова заробітна плата -

2. Дайте відповідь на питання:

1. Що перевіряє ревізор в ході оцінки ефективності використання робочого часу?

 

 

2. Яким чином проводиться перевірка пільгових умов утримання податку з доходів найманих працівників?

 

 

3. Розв’яжіть практичне завдання:

Вправа 1. Перевірити повноту та своєчасність перерахування єдиного внеску до Пенсійного фонду за даними за квітень 2011р.

Вихідні дані:Приватне підприємство «Альфа» виплачує заробітну плату у відповідності до норм законодавства. Так 6 квітня 2011р. було виплачено заробітну плату за березень 2011р. (ФОП за березень 2011р. дорівнює 18950 грн.) За випискою банку 21 квітня було перераховано до Пенсійного фонду єдиний внесок у розмірі 33,21% на ФОП в сумі 6290,00 грн., та утриманий із з/плати внесок в розмірі 2% в сумі 370,00 грн.
Тема 7. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації.

Література: Нормативно-законодавча 1-6; 18-26 Основна 7-17 Додаткова 27-36

Скласти словник за термінами понятійного апарату

Виробнича собівартість продукції –
Собівартість реалізації -
Загальновиробничі витрати -
Прямі витрати -
Змінні витрати -

2. Дайте відповідь на питання:

1. Які витрати не включають в собівартість реалізованої продукції?

 

2. Які витрати, пов'язані з виробничою діяльністю, погашаються за рахунок прибутку?

 


Тема 8. Контроль і ревізія власного капіталу.

Література: Нормативно-законодавча 1-6; 18-26 Основна 7-17 Додаткова 27-36


1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)