АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК

Читайте также:
 1. Аналіз ефективності використання основних фондів
 2. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві
 3. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
 4. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 5. Аналіз основних засобів
 6. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
 7. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на
 8. Аппаратчик-оператор экологических установок
 9. Атестація робочих місць за умовами праці
 10. Аудит основних засобів
 11. Аудит розрахунків з бюджетом. Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.
 12. Б) Принципи радянської державної служби базуються на розроблених В. І. Леніним основних принципах державного апарату.

Одним з головних технічних показників компресорного обладнання є продуктивність, котра характеризує здатність компресору нагнітати певний об’єм газу за одиницю часу.

Розрізняють об'ємну і масову подачі компресора, котрі визначаються, відповідно, як відношення об’єму або маси газу на вході в компресор або ж виході з нього до одиниці часу, протягом якої вони нагнітаються.

Об'ємна подача газу на виході з компресора приводиться до стандартних умов: до температури 293,15 0К (20 °С), тиску 101325 Па.

Подача однопоршневого компресора визначається з виразу (рисунок 2.3.1):

, (2.3.1)

де – коефіцієнт подачі;

– об¢єм, описуваний поршнем при русі в одну сторону, м3;

п – число подвійних ходів поршня в одиницю часу, хв-1.

Коефіцієнт подачі залежить від декількох факторів

(2.3.2)

де – об'ємний коефіцієнт;

– коефіцієнт герметичності;

– температурний коефіцієнт;

– коефіцієнт тиску.

Об'ємний коефіцієнт показує, наскільки повно використовується робочий обсяг циліндра компресора (враховує обсяг шкідливого простору):

. (2.3.3)

Приймаємо умовно і , тобто спрощуємо індикаторну діаграму на рисунку 2.3.8. З індикаторної діаграми:

(2.3.4)

Обсяг визначається з рівняння:

(2.3.5)

тут n – показник еквівалентної політропи.

Тоді

(2.3.6)

та

. (2.3.7)

де – відносний об¢єм шкідливого простору;

= 0,95-0,98 – коефіцієнт герметичності;

– температурний коефіцієнт;

(2.3.8)

де – температура газу на початку всмоктування;

– температура газу в кінці всмоктування.

=0,95-0,98 – коефіцієнт тиску, що враховує зменшення тиску в циліндрі компресора при всмоктуванні.

Потужність N, кВт, споживана компресором, складається з індикаторної потужності , що визначається з площі індикаторної діаграми робочого процесу, потужностей, витрачуваних на механічні втрати в самому компресорі і передачах (пасова передача, редуктор і т.п.) від приводного двигуна до компресора – , а також потужності, витрачуваної на привід допоміжних механізмів (наприклад, масляного насоса)

. (2.3.9)

Індикаторна потужність, витрачувана на стискання газу, визначається з формули

, (2.3.10)

де t – час роботи.

Робота залежить від характеру процесу стиску (адіабатичний, політропний або ізотермічний).Індикаторна потужність багатоступінчастого компресора визначається як сума індикаторних потужностей всіх ступенів компресора.

Потужність , витрачувана на механічні втрати в компресорі, складається з втрат потужності в опорах ковзання або кочення, у місцях тертя ущільнюючих пристроїв і в поршнях.

Втрати потужності в компресорі враховуються механічним ККД

, (2.3.11)

Механічний к. к. д. дорівнює:

а) =0,90 – 0,93 – у вертикальних компресорів;

б) =0,88 – 0,92 – у горизонтальних компресорів;

в) =0,80 – 0,85 – у невеликих швидкохідних компресорів.

Втрати потужності в передачах враховуються механічним ККД :

. (2.3.12)

Механічний ККД дорівнює:

а) = 0,90 – 0,95 для пасової передачі;

б) = 0,85 – 0,92 – для зубчастої.

Потужність, що витрачається на привід допоміжних механізмів визначається в залежності від типу механізмів:

(2.3.13)

звідки:

(2.3.14)

В компресорних установках, схеми яких передбачають конструктивне об'єднання компресора з приводним двигуном, визначити механічні втрати у компресорі окремо від загальних втрат потужності дуже складно. Механічні втрати для таких компресорів враховуються сукупним механічним ККД, який визначається як:

(2.3.15)

Механічний ККД газомотокомпресору =0,80 – 0,86, вільнопоршневого дизель-компресора =0,92 – 0,96

Потужність привідного двигуна, з метою уникання перевантажень, обирається з запасом і перевищує потужність компресора на 10-12%.

Наприклад, для стаціонарних повітряних поршневих двоступінчастих компресорів загального призначення встановлюються наступні питомі потужності в залежності від подачі компресора (за ГОСТ 23680–79):

 

Таблиця 2.3.1 – Значення питомих потужностей залежно від подачі

Подача, м3/с (м3/хв) Питома потужність, кВт/(м3×хв-1),не більше Подача, м3/с (м3/хв) Питома потужність, кВт/(м3×хв-1), не більше
0,040(2,4) 7,8 0,040(24) 5,4
0,050(3) 6,5 0,500(30) 5,3
0,080(4,8) 7,6 0,830(50) 5,4
0,166(10) 5,7 1,000(60) 5,35
0,200(12) 5,6 1,660(100) 5,20
0,332(20) 5,6 2,000(120) 5,35

 

Перші три значення відносяться до компресорів з повітряним охолодженням, інші значення – до компресорів з водяним охолодженням.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)