АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Майкл Моріс Кілланін (1972-1980)

Читайте также:
 1. HUEY LEWIS AND THE NEWS
 2. II. Условия внутреннего спроса
 3. А вдруг она в том, что познать невозможно?
 4. АЛЬБИГОЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
 5. Анализ создания зарубежных холдингов
 6. Битники и политики, ничего нового
 7. БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРА
 8. Болжау функциясы.
 9. Будова електролізера.
 10. Будова та принцип дії
 11. Була видана повна україномовна Біблія П. Куліша, І. Нечуй-Левицького та І. Пулюя?
 12. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Шостий президент МОК лорд Майкл Моріс Килланін народився 30 липня 1914 р. в Лондоні. Здобув освіту в Паризькому і Кембріджському університетах. Був відмінним наїзником, займався боксом і веслуванням.

У 1950 р. Кілланін був обраний президентом НОК Ірландії і керував ним протягом 23 років (до 1973 р.), в 1952 р. став членом МОК, в 1967 р. — членом виконкому МОК, а з 1968 по 1972 р. — віце-президентом МОК.

Майкл Моріс Кілланін був одним з трьох віце-президентів МОК (разом з Жаном де Бомоном і Херманом ван Карнебеком), яким в 1971 р. тодішній президент МОК Ейвері Брендедж доручив обговорити з керівниками деяких міжнародних спортивних федерацій ряд актуальних проблем олімпійського руху, включаючи і концепцію аматорства.

Проект правила аматорства, запропонований трьома віце-президентами МОК, з поправками президента МОК Ейвері Брендеджа втілився в тому ж році в нове формулювання "Правила 26" — параграфа Олімпійської хартії, що містить визначення статусу спортсмена-любителя. Нове трактування "Правила 26" по суті легалізувало допомогу, яку національні олімпійські комітети і інші національні спортивні організації надавали своїм спортсменам в період їх підготовки і участі в Олімпійських іграх.

На сесії МОК в 1972 р. в Мюнхені, де президент Міжнародного олімпійського комітету Ейвері Брендедж подав у відставку, Майкл Моріс Кілланін був вибраний президентом МОК.

Аналіз восьмирічної діяльності М. Кілланіна на посту президента МОК показує, що у жодному випадку не можна погодитися з думкою деяких оглядачів і навіть керівників олімпійського руху, що Кілланін був "непомітним" президентом, який не залишив сліду в цьому русі. Таке спостереження — поверхневе, воно не враховує всієї складності світової ситуації в 70-х роках XX ст. і нових віянь, що з'явилися у той час в міжнародному олімпійському русі. Це був період розпалу "холодної війни", потужного ідеологічного протиборства двох систем, що робило величезний вплив на всі сторони суспільного життя, включаючи спортивну. Це був період бойкоту рядом країн Ігор Олімпіад 1976 і 1980 рр.

В той же час, в 70-і роки, змінилися стосунки в міжнародній олімпійській системі і були переглянуті концепції, пов'язані з аматорством і комерціалізацією спорту. Слід також підкреслити, що в роки перебування Кілланіна на посту президента МОК виказував досить багато цікавих, інколи суперечливих ідей і пропозицій, пов'язаних з олімпійським рухом і проведенням Олімпійських ігор. Це був період найпотужнішої активізації наукових досліджень в області олімпізму. Не випадково наукові олімпійські конгреси 1976 і 1980 рр. пройшли при активній участі учених з багатьох країн.За родом своєї діяльності всі попередники М. Кілланіна зустрічалися з державними і політичними діячами різних країн світу. Але саме він постарався зробити такі зустрічі регулярними.

Майкл Кілланін виявився в епіцентрі багатьох політичних баталій довкола олімпійської арени. Це і "китайське питання", і проблема бойкоту рядом країн Ігор Олімпіади 1976 р. в Монреалі і Ігор Олімпіади 1980 р. в Москві.

Окрім того, в цей період почалася серйозна розмова про визнання ролі держави в розвитку спорту і олімпійського руху.

Як і П. де Кубертен, М. Кілланін вірив в сильний вплив ідеалів олімпізму на майбутню подобу сучасного світу. Проте дійсність виявилася такою, що саме реалії тих і сьогоднішні днів значно більше впливають на ідеали олімпізму, чим ці ж ідеали — на сучасний світ. Не випадково сьогодні ми констатуємо, що меркантилізм став однією з основних проблем олімпійського руху.

Період президентства М. Килланіна слід характеризувати перш за все як еру нових стосунків між головними складовими частинами міжнародного олімпійського руху — МОК, МСФ і НОК.

Багато спортивних оглядачів, та і керівники спортивних організацій розглядали Олімпійський конгрес у Варні (1973 р.) як арену боротьби за владу між МОК і МСФ, як спробу національних олімпійських комітетів знайти своє гідне місце в олімпійському русі.

Проблема допуску спортсменів на Олімпійські ігри обговорювалася на конгресі у Варні перш за все в плані пошуку тих принципових положень, на основі яких визначилася б форма допомоги, що надається спортсменам державою, суспільством і приватними організаціями.

‡агрузка...

Саме після рекомендацій Олімпійського конгресу у Варны — наблизити "Правило 26" до вимог сьогоднішнього дня — на сесії МОК у Відні в 1974 р. сталася переоцінка цього правила, яке отримало нову назву, замість "Положення аматорства" "Положення про допуск". Саме тоді, на наш погляд, був відкритий доступ на Олімпійські ігри професійним спортсменам і комерціалізації.

Безперечний вклад вніс М. Килланін і в обговорення проблеми обліку майбутніх Олімпійських ігор. Торкаючись проблеми так званого гігантизму Ігор, він по суті визначив позицію Олімпійського конгресу з даної проблеми: "Інше питання — це питання програми, яке асоціюється із словами "гігантизм". Ми всі вживаємо це слово неправильно, оскільки за своєю суттю "гігантизм" є результатом успіху, якого набули Ігри після свого скромного початку".

Кілланін розумів необхідність подальшого підвищення соціальної значущості міжнародного олімпійського руху і Олімпійських ігор, розширення державної участі в національному спортивному і олімпійському русі і консолідації всіх членів міжнародної олімпійської сім'ї. Не випадково в роки правління Кілланіна гасло єдності олімпійського руху стало наріжним в його діяльності.

Виступаючи на X Олімпійському конгресі у Варні, Килланін підкреслив "багато переваг підтримки і допомоги урядів" і необхідність "реалістичних зв'язків і найтіснішої співпраці урядів з національними спортивними федераціями або конфедераціями", відзначивши, що вони "можуть знаходитися під певним урядовим контролем".

У числі проблем, вирішенням яких доводилося займатися Кіллаїіну як президентові МОК, було протистояння КНР і Тайваню. яке продовжувалося протягом тривалого часу.

Однією з найгостріших політичних проблем в історії сучасного олімпійського руху, яка дісталася на долю МОК на чолі з Кілланіном, став бойкот багатьма країнами (у тому числі США, ФРН, Японією, Канадою і іншими) Ігор XXII Олімпіади в Москві — на знак протесту проти введення радянських військ до Афганістану.

Вся діяльність М. Кілланіна на посту президента МОК була спрямована на широке розповсюдження олімпійської ідеї, на пропаганду ідеалів олімпізму не лише під час проведення Олімпійських ігор. Він вважав, що "олімпійський рух не є придатком до Олімпійських ігор. Він існує у всьому світі протягом 24 годин кожного дня кожного року". Крім того, М. Кілланін дотримувався погляду проведення олімпійських змагань на всіх континентах, визнаючи в той же час важливу роль континентальних і регіональних ігор.

Великі заслуги М. Кілланіна і в розвитку міжнародної співпраці, особливо в наданні допомоги країнам, що розвиваються, створенні програми МОК "Олімпійська солідарність".

Ще в 1976 р. М. Кілланін оголосив про свій намір піти у відставку з поста президента МОК після Олімпійських ігор 1980 р. На 83-ій сесії МОК, що відбулася в Москві в липні 1980 р. Майкл Моріс Килланін, що вийшов у відставку, передав керівництво Міжнародним олімпійським комітетом Хуану Антоніо Самаранчу, вибраному на цій же сесії президентом МОК. А лорд М. Кілланін був обраний почесним президентом МОК.

Помер Майкл Моріс Кілланін 26 квітня 1999 р. на 85-му році життя.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)