АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Згадки Гердера про населення України

Читайте также:
 1. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 2. а) З основ законодавства України про культуру.
 3. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 4. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 5. Агломерації Індії з населенням понад 1 млн. чол., 2002 р., тис. чол.
 6. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 7. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 8. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 9. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 10. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 11. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 12. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ:

Конспекти лекцій, хрестоматія, ілюстративний матеріал

 

 

 

ББК 60. 5я. 73

 

Кравченко Г. В., Клепалов Б.Я., Піддубська І.В., Шаповалова Н.П. Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, ілюстративний матеріал. – Донецьк, 2011. – 131 с.

 

Посібник містить теоретичний, ілюстративний та хрестоматійний матеріал з основних тем, передбачених програмою навчального курсу. Розглядаються основні комплекси культурних явищ від найдавніших часів до сьогодення. Подаються теоретичні статті та художні твори, пов’язані з темами, що вивчаються. Значна увага приділяється питанням генези різноманітних форм осягнення дійсності людиною, її творчого самовираження в архітектурі, скульптурі, живописі.

Для студентів, які вивчають історію української культури.

Передмова

Посібник «Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, ілюстративний матеріал» відповідає концепції курсу у вищих навчальних закладах, а також вимогам Галузевих стандартів вищої школи.

Метою посібника є ознайомлення студентів із фундаментальними досягненнями української культури, розкриття єдності й багатогранності світової та української культур, виявлення значущості культури в життєдіяльності людини, в гуманізації суспільних відносин. Курс лекцій дає студентам можливість доторкнутися до скарбниці світової та української культури, створюваної протягом тисячоліть, відкрити для себе своєрідні моделі культури з особливим образом світу й усвідомленням місця людини в ньому, що має важливе значення для морального й естетичного виховання особистості, формування її світогляду.

Структура й зміст лекцій, уміщених у посібнику, зумовлені особливостями викладання курсу: питання, яким придіяється більше уваги на аудиторних заняттях, висвітлюються конспективно, натомість більш детально розглядаються теми, винесені на самостійне опрацювання.

Ілюстрації, подані в кінці книги, сприятимуть унаочненню теоретичних знань, глибокому й свідомому засвоєнню матеріалу.

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в УкраїніЗгадки Гердера про населення України

Гердер з великою симпатією пише про слов'янські народи. Він відзначає їхній миролюбний характер, милосердя, гостинність, аж до марнотратства, слухняність і покірність, любов до волі. Скрізь, де селилися слов’яни, земля ставала обробленою й квітучою, їхнє спокійне, безшумне існування було благодатним. Вони займалися землеробством, розводили худобу й вирощували хліб, знали багато домашніх ремесел і всюди відкривали корисну торгівлю виробами своєї країни, добутками свого мистецтва, уміли плавити метал, виливати його у форми, варити сіль, виготовляти полотно та, як того вимагав їхній характер, супроводжували це веселим музичним життя. На Дніпрі вони побудували Київ, на Волхові – Новгород, і обидва ці міста незабаром стали квітучими торговими центрами. Але історія слов'янських народів не була безтурботною. Вони зазнавали нападів і багато натерпілися від різних навал. Це змінило їхній характер, вносячи риси підступництва й жорстоких лінощів раба. Однак, пише Гердер, колесо історії рухається, і в майбутньому слов'янські народи "пробудяться від свого довгого важкого сну, скинуть із себе ланцюг рабства, стануть обробляти прекрасні їхні землі – від Адріатичного моря до Карпат і від Дону до Мульди – і відсвяткують на них свої древні торжества спокійної працьовитості й торгівлі". Гердер закликає вчених описати "зникаючі залишки звичаїв, пісень і сказань слов'ян, щоб була створена цілісна історія цього племені, чого настійно вимагає загальна картина людства".


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)