АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст завдання

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. V. Зміст теми заняття.
 6. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 7. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 8. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 9. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 10. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 11. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 12. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.

1. Вивчення вимог, що пред’являються до якості продукції та показників якості швейних виробів.

2. Вивчення методів контролю якості та правил прийомки визначеного швейного виробу.

3. Визначення сортності заданого вузла швейного виробу.

4. Вивчення правил маркування, упаковки, транспортування та зберігання визначеного виробу.

 

 

1. Визначення найбільш оптимальних показників якості та заповнення таблиці 1, використовуючи ГОСТ 4.45-86 «Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей».

Таблиця 1 – Показники якості швейних виробів

 

Найменування показника і його умовне позначення Значення показника якості Властивість, що характеризується
     

 


2.Визначення методів контролю якості та правил прийомки визначеного швейного виробу.

2.1. Визначення найбільш оптимальних методів контролю якості та заповнення таблиці 2, використовуючи ГОСТ 4103—82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».

 

Таблиця 2 – Методи контролю якості

 

Об'єкт контролю Метод та засоби контролю Ознака, що характеризує якість виробу
       

 


 

2.2. Визначення найбільш оптимальних вимирів ділянок виробу та заповнення таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Розмірна характеристика виробів

 

Найменування вимірювання Вимірювання Ескіз виробу і місце вимірювання Методика вимірювання
З технічного опису моделі фактичні
           

 


3. Визначення сортності заданого вузла швейного виробу та представлення повного обґрунтування, відповідно до ГОСТ 12566—88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности». Стандарт розповсюджується на швейні вироби з матеріалів всіх видів, призначених для швейних виробів (окрім виробів з штучного недубльованого хутра, синтетичних плівок), і встановлює сортність верхнього одягу. На швейні вироби встановлено два сорти (I і II).


4. Визначення найбільш оптимальних засобів маркування виробу та способів прикріплення засобів маркування до виробу, а також виявлення особливостей транспортування та умов зберігання виробів та заповнення таблиці 4, 5, 6, використовуючи ГОСТ 10581—82 «Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 

Таблиця 4 – Характеристика засобів маркування виробів

Найменування, форма і матеріал засобів маркування Перелік реквізитів Примітка
       

 


Таблиця 5 – Способи прикріплення засобів маркування до виробів

 

Найменування виробу Спосіб складання і упаковки (схема, текст) Місце прикріплення Місце нанесення клейма
товарного ярлика стрічки із зображенням товарного знаку контрольної стрічки
             

 

Таблиця 6 – Особливості транспортування, умов зберігання виробів і символи по догляду за ним


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)