АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Характеристика основних елементів регулярного

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 5. А. Понятие и общая характеристика рентных договоров
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 8. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 9. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 10. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 11. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта исследования
 12. Аналіз ефективності використання основних фондів

Лекція 3

прийому планування в зеленому будівництві.

План лекції:

1. Визначення поняття регулярний стиль планування.

2. Особливості формування пішохідних комунікацій, рослинності, елементів геопластики в об'єктах з регулярною стилістикою.

 

Для регулярного стилю характерні геометрична сітка плану, яка включає прямолінійне трасування алей, геометричну форму партерів і квітників, симетричне оформлення композиційної вісі, архітектурно оброблений, терасований рельєф, підкреслене домінування головного будинку, чіткі контури водосховищ, рядові посадки дерев і кущів та їхня стрижка.

Основними елементами регулярного планування є партери.

Партерпредставляє відкриту частину простору, розташовану на плоскому рельєфі, що має геометричну правильну форму, як правило, прямокутник із співвідношенням сторін 1:8, 1:7. Партери в єдину композицію об'єднують алеї.

Алеяявляє собою пішохідну комунікацію прямолінійного трасування з

шириною кратної одній смузі руху пішохода - 0,75 м.

Поперечний профіль алеї визначають виходячи з інтенсивності пішо-

перехідного руху. Алеї підрозділяються на головні і другорядні. При перетині вони утворюють композиційні вузли. Алеї обмежуються рядовим насадженням дерев з однієї або двох сторін. Головні алеї, як правило, включають у свою структуру водні пристрої, квіткові композиції.

Рядова посадка дерев формується як з хвойних, так і листяних рослин.

Головну алею краще всього оформляти хвойними рослинами. Алеї мо-

жуть також оформлятися живоплотом.

Жива огорожаявляє собою посадку чагарників прямолінійного трасу-

вання з подальшою стрижкою.

Партери і алеї оформляються квітковими угрупованнями, до яких відносяться бордюри, рабатки, арабески, клумби, модульні квітники.

Бордюр- вузька смуга шириною 10-30 см, утворена з 1-го або 2-х видів

низьких квіткових рослин, розташованих уздовж партерів, рабаток, клумб.

Рабатка- смуга шириною 0,5-2 м, утворена з 1-го або 2-х видів низьких

квіткових рослин, розташованих уздовж партерів, рабаток, клумб.

Арабеска- квітник складається з геометричних фігур в партерах і клумбах.

Клумба –квітник з симетричною, геометричною формою (круглою, ква-дратною, овальною, в вигляді зірки, тощо). Для їхнього устрою використовують найрізноманітніші види гарноквітучих квітів.

Модульні квітники- квіткові композиції складаються з елементів геометрично правильної конфігурації.

Боскет- невеликий простір правильної геометричної форми, обмежений екранами стриженої живої огорожі.

Буленгрін- невеликий простір, розташований на партері з пониженням площини підстави.

Вертюгаден- невеликий простір, розташований на партері з підвищенням площини підстави у вигляді невеликих терас.

Тераса- горизонтальний або злегка похилий майданчик, утворюючий

уступ на схилі природного або штучного походження.

Топіарне мистецтво- мистецтво фігурної стрижки дерев і чагарників.

Берсі, біндаж- склепінчаста алея, утворена за допомогою напівкруглих в'язаних каркасів, на яких замикаються крони дерев (липа, граб).

Найбільшого поширення з регулярною стилістикою в даний час отримали малі сади: іспано-мавританський, італійський, французький.

Іспано-мавританський малий сад характеризує чітка симетрія за наявністю композиційного центру, найчастіше, декоративного басейну, водного каналу.

Найбільш характерним прийомом є пристрій багаторівневих видових майданчиків оформлених аркадами. Вода основний компонент іспано-мавританського саду.

Вона присутня у вигляді каналів, джерел, каскадів. Цей тип саду не включає оформлення площини підстави газоном. Газонне покриття в іспано-мавританському саду не застосовується. Вся територія саду оформлюється декоративним покриттям. У якості декоративних покриттів використовується кольорова майоліка.

Італійський малий сад - являє собою варіації на тему регулярного стилю.

Він обов'язково створюється на рельєфі і включає в композицію кілька терас і сходів. Тераси з підпірними стінками збагачують композицію, особливо з водними пристроями, в підпірних стінках створюються ніші, гроти. Часто в центрі композиції розташовується водоймище або фонтан, а навколо нього квітники. Клумби і водойми вирішуються в чітких геометричних формах (коло, овал, квадрат).Скульптура- невід' ємний атрибут італійського са ду. Скульптурне оформлення фонтанів, гротів, квітників, алей надає італійським садам сильне емоційне звучання.

‡агрузка...

Дерева і чагарники в італійському малому саду повинні бути підстрижені у формі куба, кулі.

Французький малий сад- припускає чітку сувору симетрію в плануванні ділянки. Цьому простору властива строга осьова композиція з розвитком зі Сходу на Захід. У композицію вносять відчуття порядку, строгості, урочистості. Французький малий сад повинен включати велику кількість фонтанів і експресивної скульптури. Його характеризує стрижені дерева і чагарники.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттю "регулярний стиль планування"?

2. Перерахуйте основні елементи регулярного прийому планування з

використанням рослинності?

3. Перерахуйте основні елементи регулярного планування з

використанням геопластики?

4. Як створюється сучасний іспано-мавританський малий сад?

5. Як створюється сучасний італійський малий сад?

6. Яким повинен бути сучасний французький малий сад?__
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)