АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування бази даних про внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Техніка аналізу середовища

Читайте также:
 1. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 3. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 6. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 7. Аналізу
 8. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 9. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем
 10. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 11. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 12. Валютні системи та валютна політика. особливості формування валютної системи України

Коли визначені найбільш важливі фактори середовища організації, необхідно одержати про них всю можливу інформацію.

Техніка формування бази даних. Визначення інформації про критичні точки середовища можна здійснити наступними засобами:

– сканування середовища (пошук вже сформованої інформації, тієї, що вже існує в ретроспективі);

– моніторинг середовища (досліджування поточної інформації та такої, яка щойно появилася);

– прогнозування (спроби (намагання) створити інформацію про майбутнє становище середовища).

Дослідження інформації здійснюється в рамках трьох головних типів систем одержання інформації.

1.Іррегулярні системи. Поширені в дослідженнях особливих ситуацій. Добре діють в умовах тривалої кризи середовища (такої, як політичне потрясіння (струс), викликане відставкою уряду, тощо). Фокусуються в минуле, щоб знайти події, подібні даним. Можуть бути застосовані для короткотермінової реакції на кризу в організації. Мало використовуються для визначення можливих подій в майбутньому.

2.Регулярні (періодичні) системи. Для них характерний періодичний, найчастіше щорічний огляд подій. Результати періодичних досліджень застосовуються менеджментом, коли приймаються робочі рішення. Тут також переважає ретроспективний момент, хоча виявляється якась увага до майбутнього.

3.Системи безперервного (беззупинного) огляду. Постійно досліджують важливі елементи середовища організації, є стійким компонентом процесу планування. Найбільше орієнтовані на майбутнє. Використовують методи прогнозування. Їхнє застосування обмежене недостачею засобів в організації, а також у тих випадках, коли аналітики фірми неспроможні правильно визначити важливі фактори середовища.

5.3 Характер інформації про середовище, необхідної для розробки стратегії

Перш ніж розпочати пошук інформації, фірма повинна визначити коло питань по кожному із важливих елементів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Ось зразковий (приблизний) перелік ознак для характеристики внутрішнього середовища.

                     
   
   
   
Виробництво
 
   
  Маркетинг
 
   
  Фінанси  
 
 
Управління персоном
 
   
  Організаційна структура Влада і лідерство
 
  

 


Аналогічним засобом можна скласти перелік питань для огляду зовнішнього середовища.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)