АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативний матеріал. Судова практика

Читайте также:
 1. Марафон: теория и практика. Омск. 1991.
 2. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство
 3. Народничество 70-80-х годов 19 века: теория и практика.
 4. Нормативний матеріал. Судова практика
 5. Нормативний матеріал. Судова практика
 6. Нормативний матеріал. Судова практика
 7. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації
 8. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 9. Познание и практика. Субъект и объект познания. Агностицизм и скептицизм.
 10. Познание, творчество, практика.
 11. ПРАКТИКА.
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

Література

1. Кройтор В.А.Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – № 3’1. – С.98 – 101.

2. Кройтор В.А. Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. – С.354 – 360.

3. Кройтор В.А.Процесуальна рівноправність сторін як одна з основних засад цивільного судочинства// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3.Частина перша. – С.138 – 142.

4. Кройтор В.А. Підстави та загальний порядок здійснення розгляду цивільної справи у закритому судовому засіданні// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия « Юридические науки». – Том 20 (59). – №1. – С.88 – 93.

5. Кройтор В.А.Принцип незалежності суддів та їх підкорення тільки закону// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 5 – 16.

6. Кройтор В.А. Гласність як одна з основних засад цивільного судочинства// Південоукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2. – С.64 – 66.

7. Кройтор В.А. Система принципів цивільного процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №42. – С.15 – 23.

8. Кройтор В.А. Про мову цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 60 – 64.

9. Кройтор В. А. Принцип обов’язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст // Право і безпека. – 2008. – № 7’2. – С. 149 – 154.

10. Кройтор В. А. Сучасні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі //Вісник Ужгородського національного університету внутрішніх справ. Право. – 2008. – Випуск № 11. – С.238 – 245.

11. Кройтор В.А.Незалежність суддів та їх підкорення тільки законові як принцип цивільного судочинства// Приватне право і підприємництво: Зб. наук. праць. Вип. 8. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2009. – С. 73 – 78 .

12. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198 – 205.13. Кройтор В.А. Принцип усності в цивільному судочинстві // Право і безпека. – 2009. –№ 2. – С. 144 – 151.

14. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26. – с. 256-271

Кройтор В.А., Степаненко Т.В. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – №1(2).

16. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Х., 1995.

17.Шевчук П. І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. – №4.

18.Шевчук П. І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – №3.

19.Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)