АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чисельність ремонтного персоналу

Читайте также:
 1. Атестація персоналу
 2. Відбір та оцінка персоналу
 3. Дії педагогічного персоналу під час виникнення пожеж, аварій або надзвичайних ситуацій.
 4. Додаток 2- ЧИСЕЛЬНІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ у 1995—2001 рр., тис. осіб
 5. Етап 1. Анкетування персоналу підприємства
 6. З.Оцінка ступеню можливих уражень персоналу
 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ.
 8. Методи оптимізації діяльності ремонтного господарства підприємства
 9. Методи оцінювання персоналу: метод управління через встановлення цілей.
 10. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОГО ІНФІКУВАННЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ.
 11. Оцінка ефективності ремонтного господарства підприємства
 12. Оцінювання персоналу.

Таблиця 2.1

Баланс річного фонду часу роботи обладнання

 

Показники дні години
2. Неробочий час
3. Номінальний фонд часу
4. Час ППР та технічних зупинок -
5. Річний ефективний фонд часу роботи обладнання -

 

Тоді за формулою знайдемо кількість капітальних ремонтів на рік:

nк = (8640*1*0,95*1)/8379 = 0,97

приймаємо nк = 1

На основі отриманих даних складаємо графік ППР (таб. 2.2):

 

 

Таблиця 2.2

Річний графік планово – попереднього ремонту обладнання інструментального цеху

Найменува- ння обладнання Нормативи ППР Умовне позначення ремонту по місяцям Річний прос- тій
Між- ремонт. У ре-
монт. годин
Поршневий компресор то то то то то то к то то то то то

 

3. Розрахунок кількості ремонтних бригад

За даними РМЦ трудомісткість ремонтних робіт (Те) інструментального цеху складає 56000.

Потрібну кількість робітників для виконання ремонтно планових робіт розрахуємо окремо для слюсарів – ремонтників, електромайстрів та інш. за формулою:

Чяв = Те/(Теф*g); (3.1)

 

де - ефективність фонд часу одного робітника;

- коефіцієнт перевиконання норм (1,1-1,2)

 

Ефективний фонд часу одного працівника за рік визначаємо з балансу робочого часу (таб. 3.1):

 

 

Таблиця 3.1

Баланс робочого часу одного робітника за рік.

Показники У днях У годинах У %
1. Календарний фонд часу ( ) 2. Вихідні дні ( ) 3. Свята 4.Номінальний фонд часу 5.(Тн =Тк- Твих) Неявки: - Відпустка - Хвороби - інші разом: 6.Ефективний фонд часу             28,5 2,2 69,3 4,65 0,54 0,54 5,7   63,56    

 Згідно формули 3.1:

Чяв = 56000/(5138*1,1) = 9,91.

Приймаємо Чяв = 10 чоловік для слюсарей – ремонтників, електромайстрів та інш.

Розрахуємо потрібну кількість чергових слюсарів для межремонтного обслуговування обладнання інструментального цеху за формулою 3.2:

Чявч = (SN*Кзм)/Нобс (3.2)

де - сума ремонтних одиниць устаткування, що обслуговується, шт;

Ксм - коефіцієнт змінності роботи устаткування;

 

 

Нобс - норма міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання розрахуємо за формулою (3.3):

Кзм = (SРзм)/Рзаг (3.3)

Де зм – підсумкова кількість одиниць обладнання, працюючого в кожній зміні.

Рзаг – кількість одиниць обладнання в цеху.

Кзм = 62/81 = 0,77.

Згідно (3.2):

Чявч = (62*0,77)/1 = 48 слюсарів.

Розрахуємо облікову кількість робітників:

Чоб = Чявдоп (3.4)

де Чдоп чисельність робітників на підміну

Чдоп = Чявпод

Кпод - коефіцієнт підміни,

Кпод = (ТНЕФр)-1 = 0,18 (3.5)

Чдоп = 11*0,18 = 2,

Чяв = 11+2 = 13 чоловік.

 

Данні розрахунку зведемо в таблицю 3.2:


Таблиця 3.2

Чисельність ремонтного персоналу

Працівники Професії Загальна кількість
Слюса-ри Станочники інші
Денні
Чергові - -
Всього(Чяв)
Підміна(Чдоп) - -
Облікова чисельність(Чсп)  

4. Розрахунок чисельності ІТР ремонтної служби

Чисельність ІТР у централізованому виробництві можна визначити за емпіричними формулами:

- Для планово-економічної функції:

‡агрузка...

Чпеітр = 0,015*Чоб0,946ср0,249 (4.1)

де Фср – середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис. грн.

Чпеітр = 0,015*800,946*648,50,249 = 4,7.

Приймаємо Чпеітр = 5

- Для конструкторно-технічних функцій:

Чктітр = 1,7795*Смм0,185*0,2*Фср0,249 (4.2)

де Смм – середньорічна вартість робочих машин та

приладів ремонтної служби, тис. грн.

 

 

Чктітр = 1,7795*1480,183*0,2*648,50,249 = 4,45.

Приймаємо Чктітр = 5 чоловік.

 

5. Розрахунок заробітної плати робітників ремонтної служби та ІТР

Річний фонд заробітної плати ремонтників складається з основного і додаткового фонду.

Основний фонд включає:

- тарифний фонд, який обчислюється за формулою (5.10):

Зт = Тстефрсп (5.1)

де Тст – тарифна година ставка, грн. для слюсарей-ремонтників.

Зт = 0,78*5136*60 = 240365 грн.

Для електромайстрів:

Зт = 0,69*5136*10 = 35438 грн

для інших:

Зт = 0,78*5156*10 = 40220 грн

- відсоток премії складає 100% від тарифного фонду;

- доплата за працю у нічний час складає 40% від

Тарифна ставка обчислюється зо формулою:

Дн = (Тефр/3)*Тст*0,4*Чн (5.2)

де Чн – загальна чисельність робочих, залучених до роботи у нічний час, чол.

Дн = (5136/3)*0,78*0,4*48 = 25638,9 грн

Оплата за працю у святкові дні здійснюється у подвійному тарифі та складає:

Дп = 0,0219*Зт (5.3)

де Зт – заробітна платня по тарифу, грн.

 

Для слюсарей-ремонтників:

Дп = 0,0219*240365 = 5263,9 грн,

для електро майстрів:

Дп = 0,0219*35438 = 776,1 грн

для інших:

Дп = 0,0219*40220 = 880,8 грн.

Додатковий фонд включає у себе оплату відпусток, що визначається як відсоток від загального фонду заробітної плати. Результати розрахунку зводимо у табл. 5.1

Таблиця 5.1

Фонд заробітної платні ремонтних робітників

  Професія облікова Разряд Тарифна ставка зставка Тэф Основная з/п Додаткова з/п річний фонд З/П
По тарифу тарифу Премія Доплати відпуски держ бов'язки разом
Нічні Святко ві разом
Слюсарі     0,78 1,5       2283,4 2019,9 11648 83605 73672 523279
Електро- майстери         0,69 -   2019,9
інші     0,78 -   2283,4

 

 

Розрахунок заробітної платні ІТР зведений у табл. 5.2

Таблиця 5.2

Фонд заробітної платні ІТР, та службовців

Посада Загальна кіль Місячний оклад Час роботи Основн фонд зар-плати Додатковий фонд з-п Загальний фонд з-п
За відр час За святк дні За нічний час Разом
Начальник цеху -- --
Механік
Технолог -- --
Економіст -- --

 

 

6. Складання кошторису витрат на ремонтні роботи

 

Складемо кошторис витрат на ремонтні роботи поршневого компресору зведемо його у таблицю. 6.1.

 

Таблиця 6.1

Кошторис витрат на капітальний ремонт


 

Найменування робіт, деталей, вузлів, матеріалів кількість Вартість одиниці Загальна вартість
  1 2 3 4
Підготовчі роботи (відключення від комунікацій)
Відкриття люків
Очистка фланців
Про жировка болтів та гайок 0,25 42,5
Пневматичний іспит
огляд
Закриття люків
Здача в експлуатацію
Підсумок     283,5

Річна витрата основних матеріалів на ремонт:

Q = l*Hi(Snk*a*Snt) (6.1)

де l- коефіцієнт враховуючий витрата основних матеріалів

Де Hi- витрата матеріалів на капітальний ремонт устаткування на одну ремонтну одиницю,

-сума ремонтних одиниць обладнання, що піддаються капітальному ремонту,

- сума ремонтних одиниць устаткування, що піддаються поточному ремонту, a - коефіцієнт, що характеризує співвідношення між кількістю матеріалу.

Q = 1,15*283,5(9+0,35*4) = 2974,2 грн

Визначаємо кількість устаткування на ремонтній базі.

Nоб = SТес/(Тефзаг) (6.2)

де - ефективний фонд часу роботи обладнання на ремонтній базі, який визначається за формулою:

Теф = Тн-П (6.3)

- номінальний фонд; П- простій устаткування в ремонті (3%).

Номінальний фонд часу роботи обладнання визначимо, як:

Тн = (Тквихпр)*tсм*nсм (6.4)

 

де Тк – календарний фонд часу; Твих – кількість вихідних днів; Тпр – кількість свят; tсм – тривалість зміни; nсм – кількість змін у добу.

Згідно з формулою (5.16) знайдемо номінальний фонд часу:

Тн = (365-104-8)*8*3 = 6072 години

Ефективний час роботи обладнання:

Теф = 0,97*6072 = 5890 години

Тоді згідно з формули (5.14)

Nоб = 56000/(5890*0,8) = 11,88

Приймаємо Nоб = 12 шт.

В залежності від числа розрахованих верстатів та норм площі на один верстат визначаємо площу ремонтної бази

S = Nоб*Hs (6.5)

де Hs – норма площі на один верстат, м2.

S = 12*8 = 98 м2

Крім ділянки для верстатів необхідно передбачити ремонтну дільницю, котру приймаємо Sр.д = 40 м2.

Загальна площина ремонтної бази:

Sзаг = S+Sр.д = 98+40 = 136 м2

 

На основі отриманих даних проводимо розрахунок капітальних витрат на будівлі, обладнання та амортизаційні підрахунки на них, результати якого занесені в табл. 6.2.

 

Таблиця 6.2

Річні амортизаційні відрахування

Вибори основних фондів Вартість основних фондів Норма амортизації, % Річні амортизаційні відрахування
1.Приміщення 2.Машини й устаткування 3.Інші   5,4 8,3   6,0  

 

Енерговитрати по ремонтній базі складаються з витрат силової енергії та енергії на освітлення.

Витрати силової енергії визначаємо за формулою:

Wc = (M*Теф0заг)/(h*Кс)*Це (6.6)

де Теф – ефективний час роботи обладнання, год;

M – потужність електродвигунів обладнання, кВт;

К0 – коефіцієнт одночасної роботи (= 0,6);

Кзаг – коефіцієнт завантаженості обладнання, (0,8);

h - К.К.Д. електродвигунів, 0,95;

Кс – коефіцієнт який враховує втрати в мережі, 0,9

Це – вартість 1 кВт*години електроенергії, грн.

 

Wc = (178*5890*0,6*0,8)/(0.95*0.9)*0.14 = 82402

Витрати на освітлення визначаємо за формулою (6.7):

W0 = (Носв*Sзаг0/1000)*Цє

де Носв – норма освітлення на 1 м2 площі;

Sзаг – площа ремонтної бази, м2;

Т0 – час освітлення, години;

 

W0 = (5890*136*15/1000)*0,14 = 1682 грн.

 

7. Розрахунок економічної ефективності

 

Для оцінки ефективності модернізації застосовуємо два узагальнених показника: річний економічний ефект та час окупності додаткових вкладень, пов’язаних з технологічним переозброєнням.

Річний економічний ефект розрахуємо за формулою приведених витрат.

Є =DС-Ен1у2у2 (7.1)

де Енкоефіцієнт порівняної ефективності капітальних вкладень, Ен = 0,15;

В2 – випуск продукції після модернізації;

К1у,К2у – питомі капітальні витрати до та після модернізації;

- загальний підсумок зниження собівартості на весь об’єм виробництва який обчислюється за формулою:

DС = SЕідоп ; (7.2)

де Еі – підсумок економії від зниження собівартості за техніко-економічними факторами від базової, грн; Здоп – додаткові експлуатаційні витрати, грн.;

 

Питомі капітальні витрати розраховуються за формулою:

К1у = Ф/В1 (7.3)

К2у = (Ф+DКтп)/В2 (7.4)

де Ф – вартість основних фондів, грн.;

В1 – випуск продукції до технічного переозброєння; В2 - випуск продукції після технічного переозброєння; тп – додаткові капітальні витрати на технічне переозброєння, які визначаються за формулою:

тп = Кобспр (7.5)

де Коб – вартість придбаного обладнання, грн.; Ксп – остання вартість обладнання, підлягаюча списаною, грн.; Кр – вартість замінюємого обладнання, яке можливо реалізувати, грн.;

тп = 304700+0-86520 = 218180 грн.

К1у = 2,65; К2у = 1,7

Зниження собівартості продукції проектом реконструкції передбачена за рахунок економії на зниженні норм витрат енергоресурсів

Ем = (Н12м2 (7.6)

де Н1 Н2 – норми витрат енергоресурсів на 1 одиницю продукції до та після модернізації;

Цм – вартість матеріалу, грн.

Ем = (0,24-0,11)*5*60500 = 39325 грн.

Згідно формули (5.21):

DС = 39325-0 = 39325 грн.

Річний економічний ефект згідно з формули (4.20):

Е = 39325-0,15*(1,7-2,65)*60500 = 77996

Строк окупності:

Т = (DКтп)/Е = 218180/67996 = 2,9 роки.

 

8. Висновок з економічного розрахунку

 

Зрівнюючи техніко-економічні показники, ми можемо зробити висновок, що реконструкцію поршневого компресору проводити доцільно. Техніко-економічні показники приведені у таблиці 8.1.

 

Таблиця 8.1

 

Техніко-економічні показники проекту реконструкції

Найменування показника Одиниця виміру По проекту
Випуск товарної продукції Грн./добу
Капітальні вкладення Грн..
Кількість робітників Чол..
Собівартість одиниці продукції Грн./т.
Річний економічний ефект Грн.
Строк окупності Рік. 2,9

 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.044 сек.)