АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОГО ІНФІКУВАННЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 4. Атестація персоналу
 5. Б) Основні властивості операцій над множинами
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 9. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму
 10. Відбір та оцінка персоналу
 11. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 12. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП

Під час прийому лікар - стоматолог має а першу чергу зібрати епіданамнез для визначення пацієнтів з підвищеною вірогідністю інфікування їх вірусом гепатиту, СНІДу, мікобактеріями туберкульозу, Маніпуляції таким пацієнтам слід проводити в кінці прийому, якщо немає життєвих показів до проведення термінової операції. При цьому медичний персонал, який приймає участь в проведенні лікування, повинен бути інформований щодо цих пацієнтів більш ретельного виконання заходів по забезпеченню власної безпеки.

Медичному персоналу необхідно уникати контактів шкіри і слизових болонок з кров'ю, слиною і іншими біологічними рідинами пацієнтів, для чого необхідно працювати в спецодязі, змінному взутті, масках чи респіраторах разового використання, а при необхідності з захисних окулярах (лицевих щитках).

В стоматологічних кабінетах не допускається робота без спецодягу чи в спецодязі зі слідами забруднення.

Особистий та медичний одяг, взуття повинні зберігатись окремо, зберігання верхнього одягу персоналу в кабінеті заборонено.

Для захисту шкіри рук необхідно надягати медичні рукавички. Всі пошкодження на руках медичного персоналу повинні бути закриті напальчником чи лейкопластиром. Після кожного зняття рукавичок і після любого контакту з хворим руки потрібно ретельно вимити.

Не рекомендується повторно використовувати латексні, вінілові рукавички навіть після якісної їх дезінфекції, тому що дезінфекційні розчини і інші їдкі хімреактиви можуть викликати легке пошкодження цілості рукавичок і тим самим знизити їх захисну функцію. Рекомендованими є рукавички з нітрилу.

Медичні працівники з травмами, ранами на руках, ексудативними ураженнями шкіри рук, які неможливо закрити лейкопластиром або гумовими рукавичками, звільняються на період захворювання від безпосереднього медичного обслуговування хворих.

Під час прийому пацієнта такі предмети, як амбулаторна карта, канцелярська ручка, повинні знаходитись позаду пацієнта, щоб запобігти їх забрудненню. Запис необхідно робити тільки чистими руками після закінчення лікування.

Асистентам стоматолога слід утриматись під час лікування від контакту з сторонніми предметами, наприклад, телефоном, шафами, медичними карточками, вимикачами і інш. Якщо є необхідність користування цими і іншими предметами, слід надягнути на захисні рукавички ще одну пару рукавичок, наприклад, з поліетилену.

Рентгенівські знімки слід підготувати до роботи, щоб їх можна було подивитись в процесі лікування, не доторкуючись руками.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)