АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЛІТЕРАТУРА. 1. Стрепихеев, А.А., Дерєвицкая В.А., Солонимскии Г.В., Основы химии высокомолекулярных соединений, М.: Химия

Читайте также:
 1. IІІ. ЛІТЕРАТУРА
 2. Використана література
 3. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. Додаткова література

1. Стрепихеев, А.А., Дерєвицкая В.А., Солонимскии Г.В., Основы химии высокомолекулярных соединений, М.: Химия. - 1967. 516 с.

2. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів, під ред. О. Словіковської, Варшава: Варшавська політехніка. 1999. - с. 77- 183

 

2.2 Синтез ВМС методом поліконденсації

 

Поліконденсацією називається реакція, в результаті якої із низькомолекулярних сполук отримують нові, більшої молекулярної маси і при цьому виділяються низькомолекулярні, такі як Н20, НС1, NH3, і ін. В залежності від функціональності вихідних речовин - одержують ВМС як лінійної, так і зшитої структури.

Приклад одержання поліаміду:

 

Особливості реакцій поліконденсації:

 

1. Реакція поліконденсації протікає ступенево, будь - які дві присутні в реакційному середовищі молекули з різними функціональними групами можуть вступати в реакцію.

2. Вихідні речовини практично всі вступають в реакцію вже на початкові стадії з утворенням димерів, тримерів, тетрамерів тощо.

3. Молекулярна маса полімеру під час реакції зростає поступово.

4. Тривалість реакції є найважливішим чинником, що дозволяє отримувати полімери з великою молекулярною масою з дотриманням умови еквівалентності функціональних груп.

Полікондесація, в якій беруть участь молекули двох сполук, що мають дві або більше функціональні групи (наприклад, молекули двоатомного спирту і двоосновної кислоти), називається гетерополіконденсацією.

 

НО(СН2)2ОН + НООС - НС=СH - СООН ↔ НО(СН2)2ОСO – CH=CH-COOH+H2O

 

Н - [- O(СН2)2ОСО - СН = СН - CO -]nОH + (2n-1) H2O

 

Полиетиленмалеінат (складний поліефір).

 

На відміну від реакцій полімеризації, які протікають надзвичайно швидко, реакція поліконденсації - реакція ступінчата. На кожній стадії реакції полікондесації утворюються макромолекули з різною молекулярною масою.

Реакція, що протікає між функціональними групами на стадії зародження ланцюга, вимагає такої самої енергії активації, як і на наступній стадії, тобто на стадії росту ланцюга.

Реакції поліконденсації - зворотні реакції, тому швидкість росту ланцюга залежить від швидкості відведення з реакційного середовища низькомолекулярних побічних продуктів (за принципом Ле - Шател'є). Якщо ж константа рівноваги має велике значення (К = 103 - 104), то реакція поліконденсації може протікати тільки в одному напрямку. (Так звана нерівноважна поліконденсація).Еквівалентність функціональних груп має основний вплив на отримання полімеру з максимальною масою; навіть невелике відхилення від стехіометрії ппичиппиті, по суттєвого зменшення ступеню поліконденсації.

За допомогою реакцій поліконденсації одержують такі поширені полімери як поліефіри, поліаміди, карбамідо- і фенолоформальдегідні олігомери, і ін.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)