АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Читайте также:
 1. Вивчення послідовності вивірення кулеметів та прицілу по контрольній мішені.
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ І.
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ.
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ ІІІ.
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ ІУ.
 6. ЗАПИТАННЯ
 7. ЗАПИТАННЯ
 8. Зупинні, контрольні і технічні пункти маршрутів
 9. Контрольні бюджетні показники є відображенням як поглядів уряду на вплив держави на економіку, так і його пріоритетів щодо обсягів оподаткування, позик і видатків.
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. ВМС З молекулярною масою 2,5 тис. відноситься до полімерів чи олігомерів?

2. Що таке штучний полімер? Як його одержують? Приклади.

3. Що таке ступінь полімеризації?

4. Як визначити молекулярну масу полістиролу, якщо ступінь полімеризації п = 500.

5. Які способи синтезу полістиролу використовують на Україні? В якому місті?

6. Яким чином використовують поліметилметакрилат (ПММА) в побуті? Як склеїти зразки ПММА, як виготовити клей для цього?

7. Які полімери деполімеризуються? Які з них деполімеризуються на 100%?

8. Поліефіри і поліепоксиди - це карболанцюгові, чи гетероланцюгові ВМС?

9. Поліаміди і поліуретани відносяться до карбо - чи іегероланщогових ВМС? Чому?

10. Напишіть елементарну ланку поліпропілену.

11. Що таке фторопласта? Хімічна назва.

12. Які властивості полівінілхлориду і полівініліденхлориду виділяють ці полімери серед інших полімерів, одержаних на основі похідних етилену?

13. На скільки поширені ВМС в природі?

14. Які неорганічні ВМС знаєте?

15. Як класифікувати ВМС за функціональними групами?

16. Що таке термопласти, реактопласти?

17 Наведіть приклади полімерів які мають просторову будову.

 

ЛІТЕРАТУРА

основна

1. Стрепихсев А.Л., Деревицкая В.А., Слонимский ГЛ., Основы химии высокомолекулярных соединений. - М.: Химия. - 1967. - с.1 1-44.

2. Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластмассы на их основе. - Л.: химия. - 1964. - с. 13 - 58. 83 - 138, 326 - 363.

3. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів, під ред. Ї. Словіковської. Варшава: Варшавська політехніка. - 1999. - с. 163 - 165 -182.

 

ДОДАТКОВА

1. Кристенсен Р., «Введение в механику композитов» М.: Мир. - 1982. - 456с.

2. Синтетические материалы и изделия из них, М.: Госстандарт. - 1959. - 380с.

3. Энциклопедия полимеров в 3х томах, М.: Советская энциклопедия. - 1974 -1977.

 

 

Тема 2. Синтез ВМС

 

З методів синтезу ВМС необхідно виділяти процеси полімеризації, поліконденсації та метод хімічних перетворень полімерів. Розрізняти механізми цих процесів та фактори, які впливають на ні процеси.

 

2.1 Синтез ВМС методом полімеризації.

 

Механізм полімеризації радикальний, частіше ланцюговий.Радикальна полімеризація відбувається під впливом сполук, які легко утворюють радикали. Такі сполуки називають ініціаторами і їх роль полягає у значному зменшенні енергії активації мономеру в результаті створення з ним складного радикалу.

Енергія активації мономеру становить близько 40 кДж/моль, тоді, як у присутності ініціаторів зменшується до 2 кДж/моль

Найбільш вживані ініціатори:

2,2’ – азо – діізобутіронітрил (порофор N, динітрил азо – біс – ізомасляної кислоти).

Методом полімеризації одержують синтетичні каучуки, полімери для пластмас і синтетичних волокон. Полімеризація протікає, без зміни елементного складу реагуючих речовин, без виділення побічних низькомолекулярних речовин.

nA=|-A-|n

Полімеризація ненасичених речовин відбувається за рахунок зниження ступеню ненасиченості і супроводжується зменшенням кількості молекул і збільшенням середньої молекулярної маси.

Методом полімеризації одержують не тільки карболанцюгові полімери (поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полісгирен, політетрафторетилен) але і гетероланцюгові (поліформальдегід. полікапролактам). Механізм реакції полімеризації радикальний.

Стадії: утворення радикалів, початок росту ланцюга. ріст ланцюга і його поривання.

Приклад: механізм полімеризації метилметакрилату (ММА). Утворення радикалів:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)