АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 3. Види, терміни та параметри експлуатаційних випробувань
 4. Визначення абразивності порід
 5. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців
 6. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 7. Визначення ваги бурового снаряду.
 8. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 9. Визначення виробничого циклу складного процесу
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 11. Визначення вмісту механічних домішок у моторному маслі
 12. Визначення ВООЗ

Терміни і визначення, які застосовуються у даних методичних вказівках надаються у відповідності до [1]:

НЕБЕЗПЕЧНА ХІМІЧНА РЕЧОВИНА (НХР)– хімічна речовина, дія якої може привести до загибелі, гострого або хронічного захворювання або отруєння людей і /або/ нашкодити навколишньому середовищу.

ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ (ХНО) – промисловий об'єкт (підприємство) або його структурні підрозділи, на якому використовується в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться, завантажуються або розвантажуються, розміщуються або складуються постійно або тимчасово, знищуються і т.п.) одна або декілька небезпечних хімічних речовин (НХР). До ХНО не відносяться залізниці.

АВАРІЯ НА ОБ'ЄКТАХ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ– це подія техногенного характеру, яка відбулася на хімічно небезпечному об'єкті внаслідок виробничих, технологічних або експлуатаційних причин або від випадкових зовнішніх впливів, які призвели до пошкодження технологічного устаткування, пристосувань, споруд, або транспортних засобів з виливом (викидом) сильно діючої отруйної речовини (СДОР) в атмосферу і реально загрожує життю, здоров'ю людей.

ПЕРВИННА ХМАРА– це хмара НХР, що утворюється в результаті миттєвого (1-3 хв.) переходу у атмосферу частини вмісту ємності із СДОР при її руйнуванні.

ВТОРИННА ХМАРА– це хмара НХР, яка утворюється впродовж певного часу у результаті випаровування речовини, що розлилася, з підстилаючої поверхні (для легких речовин час розвитку вторинної хмари після закінчення дії первинної хмари відсутній, для інших речовин він залежить від властивостей НХР, стану обваловки і температури повітря).

ЗОНА МОЖЛИВОГО ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ (ЗМХЗ) – територія, у межах якої під дією зміни напряму вітру може виникнути переміщення хмари НХР з небезпечними для людини концентраціями.

ЗОНА ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ (3X3) – територія, що включає осередок хімічного зараження, де фактично розлите НХР, і ділянки місцевості, над якими утворилася хмара НХР.

ПРОГНОЗОВАНА ЗОНА ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ (ПЗХЗ)– розрахункова зона, у межах ЗМХЗ, геометричні параметри якої приблизно визначаються за формою еліпса, величина радіусів якого і довжина залежать від напряму і сили вітру.

ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА АДМІНІСТРАТІВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦЯ (ХНАТО)– це територіальна одиниця, до якої зараховуються області, райони, а також населені пункти областей, які попадають в зону можливого хімічного зараження при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.ІНВЕРСІЯ – атмосферне явище, пов'язане із зміною температури повітря по висоті, виникає при ясній погоді, малій швидкості вітру (до 4 м/с), вечірньої пори, приблизно за 1 годину до заходу сонця, діє упродовж ночі і припиняється за годину після його сходу. При інверсії нижні шари повітря холодніше верхніх, що перешкоджає їх розсіюванню по висоті і створює найбільш сприятливі умови для збереження високих концентрацій зараженого повітря.

ІЗОТЕРМІЯспостерігається у хмарну погоду і характеризується стабільною температурною рівновагою повітря у межах 20-30 м від земної поверхні. Ізотермія, так само як і інверсія, сприяє тривалому застою пари небезпечних хімічних речовин на місцевості, в лісі і населених пунктах.

КОНВЕКЦІЯвиникає при ясній погоді, малих швидкостях вітру (до 4 м/с), приблизно через 2 години після сходу сонця і припиняється приблизно за 2-2,5 години до його заходу. При конвекції нижні шари повітря нагріваються сильніше, чим верхні, і це сприяє швидкому розсіюванню зараженої хмари, хімічною речовиною, і зменшенню її вражаючої дії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)