АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шифратори та дешифратори

Читайте также:
  1. Надлишкові коди
  2. Проектування ЦКП на дешифраторах

Шифратор (або Coder, англ.) – пристрій, якій виконує перетворення унітарного двійкового коду до позиційного двійкового коду 8421.

Припустимо, що у шифраторі є m входів, послідовно нумерованих десятковими числами (0,1,2,3, … , m-1), та n виходів. Подавання на вхід шифратора кода, якій містить тільки одну одиницю (збуджений вхід), викликає формування на виходах шифратора n-розрядного двійкового коду, який відповідає десятковому номеру збудженого входу.

Шифратори широко використовуються у різноманітних пристроях увведення інформації у цифрові системи. Такі пристрої можуть бути обладнані клавіатурою, кожна клавіша якої пов’язана з визначеним входом шифратора. При натисненні обранної клавіши формується сигнал на визначеному вході шифратора, та на його виході з’являється двійкове число, яке відповідає символу клавіши. На рис. 6.1 надано символічне зображення шифратору.

 

а) б)

а) на електричній схемі; б) на операційній схемі.

Рисунок 6.1 – Умовне графічне позначення шифратора


Символ CD створен із букв, які входять у англійське слово CODER. Ліворуч зображено 8 входів, позначених десятковими цифрами 0,1,…,7. Праворуч зображені виходи шифратора: цифрами 1,2,4 позначені вагові коефіцієнти двійкових розрядів, які відповідають окремим виходам. У таблиці 6.1 наведено відповідність десяткового та двійкового кодів.

Таблиця 6.1 - Відповідність десяткових та двійкових чисел

Десяткове число Двійковий код 8421

 

Для зворотнього перетворення двійкових чисел в унітарний код використовуються дешифратори (які також мають назву декодери). Входи дешифратора позначені для прийому двійкових кодів, вихіди послідовно нумеруються десятковими числами. У момент прийому на входи двійкового числа з’являється сигнал на визначенному виході, десятковий нумер якого відповідає вхідному двійковому коду.

Дешифратори широко застосовуються у пристроях керування пам’яттю, а також у пристроях, які друкують на папері числа або текст. У ціх пристроях двійкове число, яке подається на вхід дешифратора, викликає появу сигнала на визначеному виході. За допомогою цього сигналу з’являється команда друку символу, який відповідає вхідному двійковому коду.На рис. 6.2 наведено символічне зображення дешифратора. Символ DC створен із букв англійського слова DECODER. Ліворуч позначені входи, на яких є надписи вагових коефіцієнтів двійкових розрядів. Праворуч – пронумеровані десятковими числами виходи які відповідають окремим комбінаціям вхідного двійкового коду. На кожному виході з’являється рівень лог. 1 тільки при визначенній комбинації вхідного коду.

а) б)

 

а) на електричній схемі; б) на операційній схемі.

Рисунок 6.2 – Умовне графічне позначення дешифратора

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)