АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансова політика та фінансова система України

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. ERP и CRM система OpenERP
 4. I Понятие об информационных системах
 5. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 6. I. Основні риси політичної системи України
 7. I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 8. I. Суспільство як соціальна система.
 9. I.2. Система римского права
 10. II. Органы и системы эмбриона: нервная система и сердце
 11. III. Органы и системы эмбриона: пищеварительная система
 12. III. Соціальна політика, її сутність і функції.

Фінансова політика – це система державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання.

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 


Органи, які здійснюють фінансову діяльність в Україні

 

Поняття органів, які здійснюють фінансову діяльність, вагоміше, ніж поняття фінансових органів.

Практично всі органи держави, без винятку, займаються фінансовою діяльністю. Проте масштаби їх фінансової діяльності та участь у ній неоднакові через відмінність у завданнях та правовому статусі.

       
   
Повноваження Верховної Ради України (згідно із статтею 85 Конституції)
 
 
 
 
2. Контроль за виконанням Державного бюджету України та прийняття рішення щодо звіту про його виконання

 

       
 
 
   
 
 
4. Закони встановлюють виключно: Державний бюджет і бюджетну систему України (сукупність усіх бюджетів); систему оподаткування (сукупність податків і зборів, форми і методи їх побудови); засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи  

 

 


 

       
 
 
   
 
   

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)