АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Форми, методи та види фінансового контролю

Читайте также:
 1. FAST (Методика быстрого анализа решения)
 2. I этап Подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания по традиционной методике
 3. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 4. I. Методические основы
 5. I. Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов
 6. I. Организационно-методический раздел
 7. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 8. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 9. II. Методические указания для студентов по выполнению индивидуальных заданий
 10. II. Организационно-методические указания.
 11. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 12. III МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ

 

“Вид”трактується як підлегле поняття, яке має усі властивості більш загального поняття (“роду”), але має деякі специфічні власти­вості, які відокремлюють його від інших предметів даного роду.

Існують різні види фінансового контролю, що викликано багато­гранністю функцій фінансового контролю.

Форма (лат. – forma) – спосіб організації, предмет процесу, яви­ща. Формою контролю є окремі сторони прояву змісту контролю.

Метод – форма практичного та теоретичного засвоєння дійс­нос­ті, що виходить із закономірностей руху об'єкта, що вивчається. Ме­тод контролю – це конкретні засоби, що застосовуються при здійс­ненні контрольних функцій.

Форми фінансового контролю– це окремі сторони прояву змісту контролю залежно від часу здійснення контрольних дій.

 

 

       
 
 
   

 

 

                     
 
 
   
 
   
– за наслідками фіна­нсово-господарської діяльності; – при розгляді та зат­верд­жен­ні звітів; – при аналізі виконан­ня завдань; – після проведення гро­шових операцій, списання матеріаль­них цінностей
   
– до початку реа­лізації рішень, здійснення фі­нан­сових опера­цій; – на стадії роз­роб­ки і прийняття за­конів та інших нор­мативних ак­тів з фінансових питань
     
– під час виконання фінансо­вих планів; – у процесі виконання фінансо­вих зобов’язань перед дер­жавою; – отримання та використання грошових коштів для адмі­ніст­ративно-господарських видат­ків, капітального будівництва тощо, проведення грошових операцій, реалізації матеріаль­них цінностей
 
 
 
   

 

 


Методи фінансового контролю– це прийоми, засоби та спосо­би його здійснення.

 
 

 

       
 
 
   

 

         
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
Види фінансового контролю (за суб’єктним складом органів, що його здійснюють) 

 

                               
             
             
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)