АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умовні графічні позначення електро- та радіоелементів

Читайте также:
 1. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 2. Графічні зображення символів та їх функції
 3. Графічні зображення схем
 4. Графічні програми інтерфейсу користувача
 5. Коефіцієнти переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови великої рогатої худоби
 6. Лекція № 16. Топографічні поверхні
 7. Лиатомо-топографічні дані.
 8. Методика навчання учнів елементарним геометричним побудовам. Позначення фігур.
 9. Оформлення тексту, створення заголовків. Графічні об’єкти
 10. Перелік посилань. Перелік посилань - елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.
 11. Позначення буквено-цифрові в електричних схемах
 12. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПІДПИСИ ТА ЦИФРОВІ ПОЗНАЧЕННЯ.

В табл. 2.2. наведено умовні графічні позначення електро- та радіоелементів і їх найменування. Умовним графічним позначенням електро- та радіоелементів відповідають ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.730-73 та ГОСТ 2.736-68.

 

 

Таблиця 2.2 - Графічні позначення електро- та радіоелементів

Найменування Позначення
ГОСТ 2.728-74 Резистор постійний    
ГОСТ 2.728-74 Резистор змінний    
ГОСТ 2.728-74 Резистор змінний в реостатному включенні. Загальне позначення
ГОСТ 2.728-74 Резистор підстроєний в реостатному включенні  
ГОСТ 2.728-74 Конденсатор постійної ємності    
ГОСТ 2.728-74 Конденсатор поляризований    
ГОСТ 2.728-74 Конденсатор електролітичний поляризований  
ГОСТ 2.728-74 Конденсатор змінної ємності  

Продовження табл. 2.2

Найменування Позначення
ГОСТ 2.728-74 Конденсатор підстроювальний  
ГОСТ 2.730-73 Діод. Загальне позначення Примітка: розміри напівпровідникових приладів вказані в таблиці    
  ГОСТ 2.730-73 Тунельний діод    
ГОСТ 2.730-73 Стабілітрон односторонній  
ГОСТ 2.730-73 Тиристор діодний (динистор)    
ГОСТ 2.730-73 Варікап  
ГОСТ 2.730-73 Транзистор типу p-n-p
ГОСТ 2.730-73 Транзистор типу n-p-n

Продовження табл. 2.2

Найменування Позначення
ГОСТ 2.730-73 Транзистор польовий з каналом n-типу    
ГОСТ 2.730-73 Світлодіод      
ГОСТ 2.730-73 Оптопара тиристорна чи тиристорний оптрон      
ГОСТ 2.736-68 Елемент п’єзоелектричний з двома електродами  
ГОСТ 2.742-68 Елемент гальванічний чи акумуляторний. Примітка: допускається знаки полярності не вказувати
ГОСТ 2.735-68 Антена симетрична    

Продовження табл. 2.2Найменування Позначення
ГОСТ 2.723-68 Котушка індуктивності, дросель без осердя    
ГОСТ 2.723-68 Трансформатор однофазний з феромагнітним магнітопроводом    
ГОСТ 2.727-68 Запобіжник плавкий. Загальне позначення    
ГОСТ 2.723-68 Лампи накалювання освітлювальна та сигнальна  
ГОСТ 2.747-68 Корпус    
ГОСТ 2.747-68 Заземлення  
ГОСТ 2.751-73 З’єднання екрана з корпусом або землею    
ГОСТ 2.741-68 Мікрофон      

Продовження табл. 2.2

Найменування Позначення
  ГОСТ 2.755-74 Контакт комутаційного пристрою (загальне позначення):  
а) замикальний  
б) розмикальний
в) перемикальний
ГОСТ 2.755-74 Вимикач триполюсний    
ГОСТ 2.755-74 Контакт контактного з’єднання:
а) контакт роз’ємного з’єднання (штир)      
б) контакт роз’ємного з’єднання (гніздо)      

Продовження табл. 2.2

Найменування Позначення
  в) контакт розбірного з’єднання        
г) контакт нерозбірного з’єднання      
ГОСТ 2.755-74 З’єднання контактне роз’ємне      
ГОСТ 2.755-74 З’єднання контактне роз’ємне з чотирма проводами      
ГОСТ 2.755-74 Прилад електровимірювальний:
а) показуючий      
б) реєструючий      
       

Продовження табл. 2.2

Найменування Позначення
ГОСТ 2.755-74 Для вказання призначення приладу в його позначення вписують буквені позначення одиниць вимірювання чи вимірюваних величин, наприклад:
амперметр А
вольтметр V
вольтамперметр VA
ватметр W
мікроамперметр μA
мілівольтметр mV
омметр Ω
мегомметр
вимірювач частоти Hz
термометр t0
індикатор полярності ±
вимірювач рівня сигналу dB
       
2.5 Умовні графічні позначення елементів цифрової та аналогової обчислювальної техніки

 

‡агрузка...

В табл. 2.3. наведено умовні графічні позначення елементів цифрової та аналогової обчислювальної техніки.

 

Таблиця 2.3. – Графічні позначення цифрових та аналогових елементів

Найменування Позначення
ГОСТ 2.743-82 Елемент 2-ЗІ-АБО-НІ

Продовження табл. 2.3

Найменування Позначення
ГОСТ 2.743-82 Елемент чотирирозрядний магістральний зі станом високого імпеданса      
ГОСТ 2.743-82 RS-тригер з інверсними входами    
ГОСТ 2.743-82 Дешифратор з керуванням, що перетворює три розряди двійкового коду у вісім розрядів позиційного коду  
ГОСТ 2.743-82 Лічильник реверсивний чотирирозрядний двійково-десятковий        

Продовження табл. 2.3

Найменування Позначення
ГОСТ 2.743-82 Регістр зсуву, що має виходи зі станом високого імпеданса та динамічний вхід С    
ГОСТ 2.743-82 Селектор-мультиплексор дворозрядний, з чотирьох напрямків в один    
ГОСТ 2.743-82 Пристрій оперативний запам’ятовувальний статичного типу з інформаційною ємністю 2К    
ГОСТ 2.759-82 Підсилювач. Загальне позначення    

Продовження табл. 2.3

Найменування Позначення
ГОСТ 2.759-82 Операційний підсилювач      
ГОСТ 2.759-82 Інтегратор      
ГОСТ 2.759-82 Функціональний перетворювач    
ГОСТ 2.759-82 Перемножувач    
ГОСТ 2.759-82 Подільник    

Продовження табл. 2.3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)