АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова схем у графічному редакторі sPlan

Читайте также:
 1. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 2. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 3. Визначення запасу стійкості замкнутих систем за модулем та фазою.Побудова діаграм Боде.
 4. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 5. Зміст і побудова обвинувальної промови
 6. Лекція №3. Сегменти мережі. Побудова мережі за територіально-функціональною ознакою. LAN, MAN, WAN
 7. Методика навчання учнів елементарним геометричним побудовам. Позначення фігур.
 8. Написання формул і побудова діаграм.
 9. Побудова варіаційних рядів розподілу
 10. Побудова годографа Михайлова в середовищі matlab
 11. Побудова графіків
 12. Побудова графіків кусково-заданих функцій

Графічний редактор sPlanрозроблено німецькою компанією ABACOM спеціально для створення графічних зображень схем. Програма працює з векторною графікою власного формату, має практично всі функції, які необхідні інженеру і простому користувачу для створення якісного креслення електронної схеми. Є можливість роботи с декількома сторінками (за аналогією з MS Excel). На рисунку 5. 15 показано головне вікно графічного редактора sPlan, а знизу вікна “1: Новый лист”.

Крім того, є можливість експорту векторної графіки в растрову (рис. 5.16) і її друкування в будь-якому масштабі. Програма має можливість створення із примітивів (точки, прямої, відрізка, кола, ламаної, еліпса і т.д.) більш складних елементів з метою подальшого використання їх як шаблонів.

 

Рисунок 5.15 – Головне вікно програми

 

Рисунок 5.16 – Вікно експорту креслення


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)