АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Системи КОМПАС-ГРАФІК

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 5. Аналіз роботи системи
 6. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 7. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Визначення і складові грошової системи
 10. Вікно інтерфейсу системи
 11. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
 12. Внутрігосподарські системи розселення.

В системі КОМПАС-ГРАФІК основний набір команд створення та редагування об'єктів знаходиться на «Компактной панели”. Окрім засобів безпосереднього створення існують ще допоміжні засоби, що дозволяють спростити та підвищити точність побудови графічних об'єктів. До них належать команди побудови допоміжних прямих різного призначення: бісектриса; вертикальна допоміжна пряма; допоміжна пряма; допоміжна пряма дотична до двох кривих та ін.

До допоміжних засобів побудови зображень належать також прив'язки та геометричний калькулятор.

Прив'язки – механізм, що дозволяє точно визначити положення курсора, обравши умови позиціювання (наприклад, у вузлах сітки або в найближчій характерній точці, або на перетині об'єктів тощо). Існує два типи прив'язок: локальні та глобальні. Відмінність між ними полягає в тому, що локальні прив'язки діють одноразово, а тому для виконання підряд однотипних прив'язок необхідно задавати їх повторно. Це створює певні незручності, усунути які покликані глобальні прив'язки, що спрацьовують постійно протягом усього часу роботи з графічним документом.

Геометричний калькулятор – механізм отримання кількісної інформації про параметри та взаємне розташування об'єктів з метою використання їх при побудові інших об'єктів. За допомогою геометричного калькулятора можна побудувати коло з радіусом, рівним довжині будь-якого об'єкта, відрізок з кутом нахилу, рівним куту між іншими відрізками.

Команди зміни масштабу відображення.

Зміна масштабу вікном (рамкою) – служить для збільшення певної частини креслення на весь екран.

Рядок “Меню” – меню “Сервис” – команда “Увеличить масштаб рамкой”, або панель керування – кнопка «Увеличить масштаб рамкой”.

Збільшення (зменшення) масштабу–служить для збільшення (зменшення) масштабу в певну кількість разів.

Рядок “Меню” – меню “Сервис” – команда “Увеличить (Уменьшить) масштаб” або панель керування - кнопка “Увеличить (Уменьшить) масштаб”.

«Показать все” – служить для перегляду всього зображення в цілому.

Рядок “Меню” – меню “Сервіс” – команда “Показать все” або панель керування - кнопка “Показать все”.

“Обновить изображение” – служить для відновлення зображення після редагування. Ця команда перерисовує по-новому всі об'єкти.Рядок “Меню” – меню “Сервис” – команда “Обновить изображение” або панель керування - кнопка «Обновить изображение”.

Команди параметрів системи знаходяться в меню “Настройка”. Можливості настроєння: настроєння системи, настроєння нових документів, параметри поточного аркуша, параметри поточного вікна. Команди: “Типи атрибутов”, “Стили линий”, “Стили штриховок”, “Стили текстов”, “Стили основной надписи”, “Стили спецификаций” та ін. дозволяють створювати нові або редагувати вже існуючі стилі об'єктів.

Настроєння параметрів аркуша.Рядок “Меню” – меню “Сервис” – “Параметры” – “Параметры текущего листа”.

Настроєння формату. “Параметры листа” – “Формат”. Далі вказати формат та розміщення.

Системи координат.При роботі в КОМПАС-ГРАФІК використовуються декартові праві системи координат. Початок абсолютної системи координат завжди знаходиться в лівій нижній точці рамки формату. Для зручності роботи користувач може створювати в документі довільну кількість локальних систем координат та переключатися між ними.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)