АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Створення нових документів

Читайте также:
 1. Вдосконалення ветеринарної справи в державі, створення державної, відомчої та приватної ветеринарної медицини
 2. Виклад тексту документів
 3. Вимоги до бланків документів
 4. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 5. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
 6. Вимоги щодо змісту та оформлення документів
 7. Джерела створення та відтворення
 8. Динаміка і структура посівних площ зернових культур в ___________________
 9. Зазначте причини створення козацтва. Які теорій походження козацтва Вам відомі? Розкрийте зміст деяких з них.
 10. Запуск Simulink та послідовність створення нової моделі
 11. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Створення ефективної організації (16 год.)
 12. І. Створення власної бази даних і таблиць

До основних графічних документів в системі КОМПАС-ГРАФІК відносять аркуш креслення. Кожне креслення має відповідний формат, складається з виглядів, технічних вимог, основного напису, позначення шорсткості.

Іншим типом графічного документа в цій системі є фрагмент. Основна відмінність від креслення – відсутність об'єктів оформлення. Фрагмент не має рамки, основного напису, позначення шорсткості та технічних вимог. Фрагмент найчастіше використовується для збереження зображень, які не потрібно оформляти як аркуш креслення (типові елементи, ескізи, розробки тощо).

Окрім креслення та фрагмента в системі існує ще документ, що має назву “специфікація”.

Для створення основного типу документа (рис. 5.8): Меню “Файл” – “Создать” – “Новые документы” – “Чертеж ” (фрагмент, текстовий документ та ін.).

 

 

Рисунок 5.8 – Діалогове вікно “Новый документ”

 

Після закінчення роботи для збереження побудованого графічного документа натисніть на кнопку “Сохранить документ”панелі керування або в меню “Файл” виконайте команду “Сохранить”.В полі “Имя файла” потрібно вказати його ім'я, а в полі “Папка” вказати місце, де буде зберігатися графічний документ. Оскільки ви навчаєтесь дистанційно, свої роботи будете пересилати за допомогою електронної пошти. Тому креслення необхідно зберігати в форматах JPEG або GIF та відправляти їх викладачу в формі рисунків (рис. 5.9).

 

 

Рисунок 5.9 – Вибір типу файла при зберіганні креслення

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)