АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Юридичні факти у механізмі правового регулювання

Читайте также:
 1. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
 2. IV. Особенности правового регулирования труда беременных женщин
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 4. V.1. Общие начала правового положения лиц в частном праве
 5. VII.1. Вещи как объект правового регулирования
 6. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 7. В чем сущность правового регулирования энергетической политики Европейского Союза?
 8. Ведомства. Основы правового статуса центральных органов испол-
 9. Види, способи і типи правового регулювання
 10. Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи)
 11. Використання методу тестування в юридичній практиці
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).

У механізмі правового регулювання юридичні факти найбільше тісно контактують із правовідносинами. Саме у зв’язку з останніми пов’язана основна функція юридичних фактів.

У науковій літературі проблема зв’язку юридичних фактів і правовідносин досліджена досить докладно. Показано, що юридичні факти виступають у ролі "важелів", що приводять у дію норми права, сполучних ланок між нормами права й правами (обов’язками) суб’єктів. [10, с. 164]

"Необхідність визначеного юридичного факту для виникнення й розвитку правовідносин з особливою чіткістю підкреслює нерозривний зв’язок реальної поведінки і правової форми, неможливість у реальному житті відокремити одне від іншого".[191, с. 286]

Разом з тим, необхідно зазначити, що у правознавців відсутня єдина думка щодо місця юридичних фактів у механізмі правового регулювання. Розбіжність полягає в тому чи: юридичні факти є самостійним елементом механізму правового регулювання, чи виступають складовою частиною правовідносин. С.С. Алексєєв, наприклад, пише, що юридичні факти становлять собою узагальнюючу категорію, яка відображає тільки один бік правового регулювання – обумовленість правових відносин, їх виникнення, зміну і припинення конкретних життєвих обставин [5, с. 152]. Його підтримує Ю.І. Гревцов, який вважає, що юридичний факт – це необхідна передумова правових відносин і не більше [41, с. 73]. Проте є й інша група вчених, які вважають, що юридичні факти виконують в механізмі правового регулювання ряд самостійних завдань і тому є його елементами [144, с. 5].

На нашу думку, спроба вивести юридичні факти за межі правовідносин в ролі самостійного елемента механізму правового регулювання доречна. Пояснюється це тим, що охарактеризувати значення юридичного факту неможливо лише в межах поняття “елемент правовідносин” – юридичні факти пов’язані з юридичними нормами і з актами застосування правових норм та відіграють особливу роль у правовому регулюванні. Наведене свідчить, що юридичні факти – це не пасивний елемент механізму правового регулювання, встановлення тих чи інших юридичних фактів використовується законодавцем як засіб впливу на поведінку суб’єктів тобто мова йде про відносну самостійність юридичних фактів.Особлива роль юридичних фактів в механізмі правового регулювання обумовлена ще й тим, що в них виражається специфіка методу правового регулювання, яка властива певній галузі. На цій обставині акцентував увагу С.С. Алексєєв [10, с. 157].

Так, наприклад для цивільного права характерно перевага диспозитивного методу регулювання. Тобто учасникам цивільних правовідносин законодавець надає право на здійснення активних дій. Це полягає у тому, до числа юридичних фактів, що породжують цивільні правовідносини, законодавець відносить: договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; інші юридичні факти [196, с. 9]. Враховуючи вимоги ст. 11 ЦК України перелік підстав виникнення цивільних прав та обов’язків може бути і не передбачений актами цивільного законодавства, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.

Для кримінального права, навпаки, характерний імперативний метод правового регулювання. В цілому слід зазначити, що імперативний метод правового регулювання є характерним і для правоохоронної діяльності. Даний метод обумовлює наступні особливості юридичних фактів, що породжують кримінальні правовідносини:

по-перше, підставами виникнення кримінальних правовідносин є протиправні дії – злочини, склади яких закріплені в нормах Особливої частини КК України.

по-друге, фактично загальний юридичний факт, що породжує будь-які кримінальні правовідносини, сформульований в ст. 2 КК України, у відповідності з якою “підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом” [110, с. 11]. Це загальна гіпотеза для усіх кримінально-правових норм, що містяться в Особливій частині КК України.

Таким чином, важко переоцінити роль юридичних фактів для механізму правового регулювання, оскільки весь механізм правового впливу так або інакше засновується на розгалуженій системі юридичних фактів. Слід також наголосити, що предмет і метод правового регулювання як визначальний юридичний факт будь-якої і кожної галузі права, насамперед визначається системою юридичних фактів, які в свою чергу рецептували свої властивості з фактично існуючих фрагментів дійсності.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)