АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модуль 2 «Основи охорони праці». 1. Структура, зміст і мета курсу

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 4. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 5. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 6. Варіанти питань до модульної роботи
 7. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 8. Геометричне зображення комплексного числа. Модуль та аргумент комплексного числа
 9. ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 10. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС И МОДУЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
 11. Завданих порушенням вимог щодо охорони праці
 12. Закон україни про «охорону праці». Основні положення законодавства про охорону праці

1. Структура, зміст і мета курсу. Поняття про охорону праці.

2. Історія розвитку науки про охорону праці

3. Стан охорони праці на сучасному етапі в Україні.

4. Основні законодавчі акти з охорони праці.

5. Державна політика в галузі охорони праці. Основні її принципи.

6. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

7. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

8. Охорона праці жінок.

9. Гарантії прав на охорону праці при укладанні трудового договору.

10. Стимулювання охорони праці.

11. Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

12. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

13. Навчання та систематичне підвищення знань працівників України з питань охорони праці.

14. Фінансування охорони праці.

15. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю посадових осіб та працівників.

16. Права посадових осіб Держпромгірнагляду як центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

17. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

18. Вимоги до Закону України “Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних випадків.

19. Дослідження виробничих нещасних випадків.

20. Види розслідування.

21. Визначення показників частоти та тяжкості травматизму.

22. Порядок і термін розслідування нещасних випадків.

23. Склад комісій з розслідування нещасних випадків.

24. Форми актів розслідування нещасних випадків.

25. Поняття про управління охороною праці.

26. Система управління охороною праці (СУОП).

27. Функції та задачі управління охороною праці на виробництві.

28. Органи державного управління охороною праці.

29. Обов’язки власника щодо дотримання вимог з охорони праці.

30. Служба охорони праці на підприємстві.

31. Економічне значення заходів з поліпшення умов та охорони праці.

32. Показники ефективності заходів поліпшення умов та охорони праці.

33. Методи оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці.

34. Методи економічної оцінки ефективності заходів, направлених на поліпшення умов і охорони праці.35. Визначення понять виробниче приміщення, робоче місце, організація робочого місця.

36. Причини виробничих нещасних випадків

37. Вплив параметрів мікроклімату на людину.

38. Методи нормалізації параметрів мікроклімату.

39. Оздоровлення повітряного середовища приміщень.

40. Вентиляція, види вентиляції.

41. Кондиціювання повітря.

42. Природне освітлення, його значення для працюючих.

43. Освітлення виробничих приміщень, світлотехнічні величини нормування освітлення, види виробничого освітлення.

44. Вимоги до штучного освітлення. Джерела штучного освітлення.

45. Розрахунок освітлення.

46. Загальна характеристика та вплив іонізуючих випромінювань на людину.

47. Одиниці виміру іонізуючих випромінювань.

48. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини.

49. Поняття про гранично припустиму дозу (ГПД) загального опромінення. Її величина на рік для людини.

50. Проникаюча здатність іонізуючих випромінювань.

51. Захист від іонізуючих випромінювань.

52. Електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Природа, вплив на людину.

53. Методи захисту від ЕМВ.

54. Стандарти та безпечні рівні випромінювань комп’ютерів для організму людини.

55. Електромагнітні випромінювання комп’ютерів.

56. Електромагнітні випромінювання портативних комп’ютерів.

57. Вібрація. Її походження, вплив на людину. Захист від вібрації.

58. Шум. Джерела шуму, вплив на людину, захист від шуму.

59. Інфразвук. Природа. Методи захисту.

60. Ультразвук. Природа. Методи захисту.

61. Випромінювання оптичного діапазону. Захист від їх дії.

62. Класи шкідливості підприємств та розміри санітарних зон.

63. Вимоги до розміщення підприємств в залежності від їх класу.

64. Поняття “небезпечна зона” виробничого обладнання.

65. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання.

‡агрузка...

66. Безпека при експлуатації систем, що працюють під тиском.

67. Безпека при експлуатації підйомно-транспортних засобів.

68. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.

69. Безпека при експлуатації балонів.

70. Актуальність питань електробезпеки.

71. Основні визначення електробезпеки.

72. Дія електричного струму на організм людини.

73. Термічна дія струму.

74. Електролітична дія струму.

75. Біологічна дія струму.

76. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом.

77. Поняття “пороговий відчутний струм”.

78. Поняття “пороговий невідпускаючий струм”.

79. Поняття “пороговий фібріляційний срум”.

80. Напруга кроку.

81. Причини електротравм.

82. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

83. Забезпечення безпеки електрообладнання.

84. Електрозахисні засоби.

85. Надання першої долікарняної допомоги ураженому електричним струмом.

86. Основні законодавчі та нормативні документи, що регламентують вимоги до пожежної безпеки.

87. Статистика та динаміка пожеж в Україні.

88. Основні причини пожеж.

89. Суть процесу горіння. Види горіння.

90. Класифікація приміщень за вибухопожежонебезпечністю.

91. Класифікація пожежонебезпечних зон в приміщеннях та поза ними.

92. Організаційні та технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

93. Пожежна безпека електроустаткування.

94. Пожежна сигналізація.

95. Принцип дії та класифікація вогнегасних засобів.

96. Принципи дії вогнегасних засобів (води, вогнегасників різних типів).

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Модуль 1 «Безпека життєдіяльності»

Основна:

1. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе.– М.: Просвещение, 1988.

2. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – С.-Пб, 1996.

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Под.общей ред. С.В.Белова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448с.

4. Безпека життєдіяльності / Під ред. Бедрія Я. – Львів: Видавнича фірма “Афіша”, 1998.

5. Буянов М.И. Размышления о наркомании. – М., 1990.

6. Васильев В.Л. Юридическая психология. – 3-е изд. – С.-Пб: Питер, 2000.

7. Вернадский В.С. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 262с.

8. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. Л.А.Ильина, В.А.Филова. – М.: Химия, 1990. - 463с.

9. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999.

10. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. – Навч. посібник. – К.: Каравелла, 2000.

11. Желібо Є.П., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О. Безпека життєдіяльності: Курс лекцій для студентів вищих закладів освіти / Під ред. д.х.н. Желібо Є.П. – Ірпінь, 2001.

12. Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. К.: Комерційний коледж, 1999.

13. Законодавство України про охорону здоров’я.

14. Заплатинський В.М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу. Навч. посіб. для вузів. – К., 2000.

15. ЗахарченкоМ.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях. Навч.посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196с.

16. Контактные инфекции, передающиеся половим путем / Под ред. И.И.Маврова. – К.: Здоровья, 1989.

17. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград: 1998.

18. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

19. Физиология и психология труда. Учеб. пособие. / Под ред. В.В. Адамчука. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998.

20. Руководство по обезпечению безопасности личности и предпринимательства: Практ.пособие. – М.: Виком, 1996. – 223 с.

21. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А. та ін. Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів: Монографія. – К.: ВД»Професіонал», 2005.- 176 с.

22. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності:Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 

Додаткова:

1. Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. – М., 1989.

2. Адлер М. Азбука СПИДа. – М.: Мир. 1991.

3. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД.– К.: Видавництво товариства "Знання України", 1991.

4. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии.– М.:Экономика, 1986.

5. Азбука харчування. Раціональне харчування: Довідник. / За ред. Г.І.Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів, 1991.

6. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В.. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К.: Наукова думка, 1997. – 412с.

7. Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994.

8. Андреев И.П. Происхождение человека и общества. – М., 1982.

9. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. – К.: Знание,1989.

10. Биология. Пособие под общей ред. Н.Е.Ковалева. Пособие для подг. отд. мед. ин-т. – М.: Высшая шк., 1985. – 384с.

11. Вагнер Р.І., Валдіна О.А. Не кури. – К.: Здоров’я, 1987.

12. Васильев В.Н.. Здоровье и стрессы. – М.: Знание, 1991. – 160с.

13. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія: Навч.посібник. – Х.: Здоров’я, 1994.

14. Гейл Р., Гаузер Г. Останнє попередження. – К.: Молодь, 1989.

15. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? – Одеса: Маяк, 1995.

16. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997.

17. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

18. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела, 2003.

19. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року.

20. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 23 червня 1999 року.

21. Казаков В.А.. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Підручник у 2-ох ч. – Ч.1. Психологія суб¢єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 244с.

22. Качура А., Кукса А. Терор и тероризм: всегда рядом // Финансовая Украина, 1996.

23. Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988.

24. Когл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоиздат, 1986. – 260с.

25. Конституція України. – Київ.: Юрінком, 1996.

26. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: Просвещение, 1972, 255с.

27. Кулландер С., Ларсон Б. Жизнь после Чернобыля. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

28. Ланчини Д., Паренти Ф. Антибиотики. – М.: Мир, 1985.

29. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Навч.посіб. – 2-ге видання – Л.: Львів. Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.- 186 с.

30. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения / Сост. В.И.Петрова, Т.И.Ревяко. – Мн.: Литература, 1995.

31. Оржиховская В.М., Бурмака Н.П. Избавление учащихся от наркогенных привычек.– К.: Здоров`я, 1992.

32. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навч.посібник / За ред. В.С.Джигирея. – Львів, 1999. – 238с.

33. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87.

34. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч.посіб. – Суми: Університетська книга, 2000.

35. Політологія: підручник /І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – К.: Вища школа, 1998.

36. Психология безопасности: Уч. пособие / Сос. В.З.Шишков, В.И.Тарадай. – К.: МИНЦОП, 1996.

37. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. - М.: Наука, 1984.

38. Романенко А.Е. и др. Проблемы радиационной медицины. – К.: Здоровье, 1988.

39. Сердюк А.М. Чернобыль и здоровье населения Украины // Довкілля та здоров’я. – 1998, №2 (5).

40. Словарь по этике. / Под ред. А.С.Кона. – 5-е издание. – М.: Политиздат, 1983. – 445с.

41. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. – К.: Оріяни, 1999.

42. Смирнов В.В., Тарасишин Л.О. Коріння СНІДу. – К.: Т-во “Знання”, 1988.

43. Смоляр В.И. Ионизируюшая радиация и питание. – К.: Здоровье,1992.

44. СНІД – світова загроза // Кур’єр ЮНЕСКО. – серпень, 1995.

45. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. – Мир микробов. М.: Мир,1989.

46. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. – К. 1996.

47. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров’я змолоду. – К.: Здоров’я, 1990.

48. Эргономика. Уч. пособие для вузов. / Под ред. В.В.Адамчука. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

49. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – К.: ИМСО МО Украины. НВФ «Студент», 1997. – 176 с.

50. Зубин В.Б. Экономическая безопасность предприятия. Мн.: 1998. -391 с.

51. Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности; конспект лекций. – К.: МАУП, 1998. – 124 с.

52. Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 128 с.

 

10.2. Модуль 2 «Основи охорони праці»

Основна:

1. Конституція України. –К.: Видання Верховної Ради України, 1996. – 120 с.

2. Закон України „Про внесення змін до Закону України про охорону праці”. Урядовий кур’єр №236 від 18.12.02р.

3. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, із змінами №2180-ІІІ від 21.12.00 р., №2272-ІІІ від 22.02.01 р., №660-IV від 03.04.03 р., ПКМ №985 від 27.06.03р.

4. ДСанПіН 3.3.2.007-98 від 10.12.1998р.

5. Закон України „Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні”, Наказ МЧС України №126 від 19.10.04 р.

6. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. – №4004-ХП від 24.02.94 р. (із змінами і доповненнями 96-99 р.р.)

7. Правила пожежної безпеки в Україні. –К.: Основа, 2002. – 352 с.

8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. –Харків. Наказ МОЗ №382 від 31.12.97р.

9. Розслідування нещасних випадків ПКМ №1112 від 25.08.04 р.

10. Гандзюк М.П, Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. –К.: Каравела, 2003. – 408 с.

 

Додаткова:

1. Основи охорони праці. За редакцією К.Н. Ткачука і М.О.Халімовського –К.: Основа, 2003. – 472 с.

2. Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2003. – 140 с.

3. Гогіташвілі Г.Г., Лапік В.М. основи охорони праці. – Львів: Новий світ, 2005. – 232с.

4. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. –К.: Основа, 1997. – 464 с.

5. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. –Львів.: Афіша, 2000. – 176 с.

6. Грищук М.В. Основи охорони праці. – К.: Кондор, 2005. – 240с.

7. НПАОП 0.00-4.35-04. „Типове положення про службу охорони праці”.

8. Журнал „Охорона праці”, щомісячний.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)