АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опис кредитного модуля

Читайте также:
 1. АИМ -модулятор
 2. Амплітудно - імпульсна модуляція
 3. АНАЛОГОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
 4. Балансный (двухтактный) модулятор
 5. Виды модуляции
 6. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 7. Вопрос. Модулированный сигнал. Основы модуляции.
 8. Выбор частоты дискретизации при широтно-импульсной модуляции
 9. Дельта-модуляція
 10. Демодуляторы на основе схем с ОУ.
 11. Денежно-кредитная политика – это совокупность мер государственного воздействия на состояние денежного и кредитного рынков для достижения определенных макроэкономических целей.
 12. Дискретная модуляция аналоговых сигналов

Предисловие..............................................5

Введение ................................................... 8

Глава 1

Духовность и грация..................................13

Глава 2

Энергия....................................................33

Глава 3

Дыхание...................................................54

Глава 4

Благодарное те л о: утрата грации.................77

Глава 5

Ощущения и чувства..................................94

Глава 6

Сексуальность и духовность ..................... 117

Глава 7

Заземление: связь с реальностью .............. 139

Глава 8

Структурная динамика тела....................... 164

Глава 9

Лицом к миру..........................................195

Глава 10

Успокоение ума.......................................218

Глава 11

Любовь и вера........................................230

Глава 12

Сознание сердца......................................240

 

 

Обчислювальна техніка та програмування-2

Методичні вказівки до засвоєння кредитного модуля та виконання реферату
для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

 

 

Рекомендовано Вченою радою ФЕА

 

Київ, НТУУ «КПІ», 2014

Обчислювальна техніка та програмування-2: Методичні вказівки до засвоєння кредитного модуля та виконання реферату для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад.: С.О. Бур’ян – К.: НТУУ «КПІ». – 2014. – с.

 

Гриф надано Вченою радою ФЕА

(протокол № 2 від 29.09.2014 р.)

 

 

Навчальне видання

 

 

Обчислювальна техніка та програмування-2

Методичні вказівки до засвоєння кредитного модуля та виконання реферату
для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

 

 

Укладач: Бур’ян Сергій Олександрович, к.т.н., доц.

 

Відповідальний редактор М.Я. Островерхов, д.т.н., проф.

 

Рецензент М.Г. Анпілогов, к.т.н., доц.

 

 

Зміст



Вступ............................................................................................................ 4

1. Опис кредитного модуля........................................................................ 5

2. Мета і завдання кредитного модуля...................................................... 6

3. Структура кредитного модуля.............................................................. 8

4. Лекційні заняття...................................................................................... 9

5. Лабораторні роботи.............................................................................. 12

6. Теми, що виносяться на самостійне опрацювання............................... 13

7. Тематичні (модульні) контрольні роботи............................................. 14

8. Положення про рейтингову систему оцінювання студентів................ 16

9. Перелік теоретичних запитань, що виносяться на залікову роботу... 20

10. Приклад залікового білету................................................................................... 24

11. Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля..................................... 25

12. Перелік тем для виконання реферату........................................................................ 30

13. Структура та вимоги до оформлення реферату.......................................................... 32

Список рекомендованої літератури........................................................... 47

 


Вступ

 

Кредитний модуль «Обчислювальна техніка та програмування-2» призначений для вивчення студентами методів програмування у віртуальній матричній лабораторії MatLab (MATrix LABoratory). Цей математичний комплекс дає змогу максимально спростити розв’язання навчальних та інженерних задач, що постають перед студентами та фахівцями спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Кредитний модуль складається з двох змістовних модулів. Перший змістовний модуль призначений для набуття студентами навичок програмування у середовищі MatLab на основі операцій з масивами, роботи у m-файлах, побудови та оформлення графіків функцій, вирішення диференціальних рівнянь та символьних методів обчислень. Другий змістовний модуль дозволить студентам вивчити один з найважливіших для спеціальності тулбоксів – систему візуального моделювання Simulink, яка дозволяє у режимі реального часу виконувати дослідження процесів у динамічних системах.

‡агрузка...

Для закріплення теоретичного та практичного матеріалу у семестрі запланована модульна контрольна робота та індивідуальне завдання у вигляді реферату. Для виконання індивідуального завдання студентам необхідно опрацювати одну із тем за вибором викладача та оформити її у вигляді реферату.

Методичні вказівки до засвоєння кредитного модуля містять робочу програму кредитного модуля та розділ з правил оформлення та тематики реферату.

 


Опис кредитного модуля

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Загальні показники Характеристика кредитного модуля
Галузь знань: 0507-"Електротехніка та електромеханіка" Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль: Обчислювальна техніка та програмування Форма навчання: Денна
Напрям підготовки: 6.050702 - "Електромеханіка" Кількість кредитів ECTS – 4 Статус кредитного модуля: Нормативний  
Спеціальність: "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" Змістових модулів – 2 Цикл до якого належить кредитний модуль: природничо-наукової підготовки
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Загальна кількість 144 год. Лекції 36 год.  
Лабораторні 18 год.
Тижневих годин: Аудиторних – 3   СРС – 5 Самостійна робота 90 год., у тому числі на виконання індивідуального завдання 10 год.
Вид та форма семестрового контролю: Залік

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)