АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система рейтингових балів

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. NDS і файлова система
 7. WAIS – информационная система широкого пользования
 8. X. Налоги. Налоговая система
 9. А. Система потребностей
 10. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 11. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 12. Автономная (вегетативная) нервная система

1. Відвідування лекційних занять та написання конспекту лекцій (rл):

Ваговий бал дорівнює 0,5. Максимальна кількість балів за всі 18 лекцій становить 9 балів. Нарахування балів за 1 лекцію здійснюється за наступним критерієм:

- присутність на занятті та повний конспект лекції – 0,5 бали;

- запізнення на заняття та повний конспект лекції – 0,3 бали;

- присутність на занятті та неповний конспект лекції – 0,3 бали;

- пропущена лекція без поважної причини із обов’язковим представленням конспекту лекції – 0,2 бали;

- пропущена лекція з поважної причини із обов’язковим представленням конспекту лекції – 0,5 бали;

- заохочення за конспектування додаткових тем – 0,5 бали за кожну тему;

- штрафні бали за порушення порядку – мінус 1 бал за кожне порушення.

2. Виконання та захист лабораторних робіт (rлаб):

Ваговий бал дорівнює 4. Максимальна кількість балів за всі 12 лабораторних робіт становить 48 балів. Максимальний бал за 1 лабораторну роботу розподіляється наступним чином: виконання – 2 бали; захист – 2 бали. Нарахування балів за 1 лабораторну роботу здійснюється за наступним критерієм:

- активна участь у виконанні лабораторної роботи, повна відповідь на запитання до захисту – 4 бала;

- активна участь у виконанні лабораторної роботи, достатньо повна відповідь або відповідь із незначними неточностями на запитання до захисту – 2-3 бала;

- неактивна участь у виконанні роботи, неповна відповідь на запитання до захисту – 1 бал;

- незадовільна відповідь на допуску, відсутність під час виконання роботи, незадовільна відповідь на запитання до захисту – 0 балів (потрібне обов’язкове відпрацювання роботи).

Допуском до наступної лабораторної роботи є обов’язковий захист попередньої роботи на консультаціях або на попередньому занятті.

3. Модульна контрольна робота (rм):

Ваговий бал дорівнює 14. Максимальна кількість балів за 2 модульні контрольні роботи тривалістю 1 годину становить 28. Нарахування балів за 1 МКР здійснюється за наступним критерієм:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 12-14 балів;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 10-11 балів;- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 8-9 балів;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) або відсутність під час проведення роботи – 0 балів.

4. Реферат (rр):

Ваговий бал становить 15. Максимальна кількість балів за 1 реферат дорівнює 15 балів. Нарахування балів за реферат здійснюється за наступним критерієм:

- «відмінно», своєчасне виконання пунктів роботи, розуміння представленого матеріалу, повні відповіді на запитання до захисту – 14-15 балів;

- «добре», незначне відставання від графіку, розуміння представленого матеріалу, повні відповіді на запитання до захисту з деякими неточностями – 11-13 балів;

- «задовільно», значне відставання від графіку виконання, неповні відповіді на запитання до захисту – 9-10 балів;

- «незадовільно», робота виконана з дуже значним відставанням та суттєвими помилками – 0 балів.

Термін виконання реферату – 10 тижнів з дати видачі. По закінченню терміну виконання максимальний бал за реферат зменшується на 4 кожний тиждень.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)