АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лекційні заняття

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. За практичні заняття
 4. Заняття 1. Оцінка впливу небезпечних речовин, що забруднили
 5. Заняття 1.Вступ. Цілі та задачі предмету. Короткі відомості з розвитку електрики.
 6. Заняття 14. Основні властивості та характеристики МП. Правило правохідного гвинта.
 7. Заняття 15. ЕМ сила. Правило лівої руки. Поняття про ДПС.
 8. Заняття 17. Індуктивність.Явище самоіндукції.
 9. Заняття 23. Спосіб отримання трьохфазної системи напруг та струмів. Трьохфазний генератор.
 10. Заняття 24 . З”єднання джерела та приймача енергії зіркою.
 11. Заняття 3. Потік вектора напруженості електричного поля. Теорема Гауса
 12. Заняття 4. Електрична напруга,потенціал,різниця потенціалів
№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
Вступ Ціль вивчення дисципліни та її зміст. Загальні відомості про пакет прикладних програм MatLab. Коротка історія виникнення. Хронологія версій. Запуск та основні елементи робочого вікна MatLab. Література: [1], стор. 2-13, 17-19; [2], стор. 4-5. Завдання на СРС. Основні тулбокси MatLab. Література: [1], стор. 5-7.
Розділ 6. Матрична лабораторія MatLab Тема 6.1. Основи роботи з функціями, векторами та матрицями Основні арифметичні операції та принципи їх застосування. Способи завдання векторів. Основні операції з векторами. Звернення до елементів векторів та операції з ними. Література: [1], стор. 19-47; [2], стор. 5-11. Завдання на СРС. Примінення функцій обробки даних до векторів. Література: [1], стор. 42-43.
Способи завдання матриць. Основні операції з матрицями. Звернення до елементів матриць та операції з ними. Вирішення систем лінійних алгебричних рівнянь матричним методом. Матриці спеціального вигляду. Особливості створення блочних матриць. Література: [1], стор. 58-82; [2], стор. 11-17. Завдання на СРС. Заповнення матриць за допомогою індексацій. Література: [1], стор. 67-68.
Тема 6.2. Побудова та правила оформлення графіків функцій Правила побудови двовимірних графіків. Правила побудови тривимірних графіків. Правила побудови двох графіків з різними масштабами. Оформлення підпису осей та графіків. Властивості ліній графіків. Вивід декількох графіків в одне графічне вікно. Розбиття графічного вікна на підвікна. Створення легенди графіків. Ручне масштабування осей графіків. Побудова графіків кусково-заданих функцій. Література: [1], стор. 95-131; [2], стор. 22-34. Завдання на СРС Побудова параметрично заданих поверхонь та ліній. Література; [1], стор. 119-122.
Тема 6.3. Обробка та редагування графіків за допомогою функцій графічних вікон Структура графічного вікна та його параметри. Режим редагування вмісту графічного вікна. Способи апроксимації графіків. Редагування тексту за допомогою функцій TeX. Література [1], стор. 95-131; [2], стор. 37-50. Завдання на СРС: Керування камерою повороту графіків. Література: [1], стор. 146-148.
Тема 6.4. Програмування у М-файлах Структура та привила програмування в М-файлах. Оператор циклу For. Правила вводу даних з командного вікна. Умовний оператор If (If…Else). Приклади написання програм для вирішення задач на перетворення матриць з застосуванням операторів For та If…Else. Література: [1], 223-230, 234-243; [2], стор. 54-63. Завдання на СРС. Переривання циклу. Оператор Break. Література: [1], стор. 247-248.
Умовний оператор While. Приклади написання програм для вирішення задач на перетворення матриць з застосуванням оператора While. Література: [1], стор. 231-234; [2], стор. 63-67. Завдання на СРС. Логічні вирази з масивами та числами. Література: [1], стор. 249-255.
Тема 6.5. Чисельне вирішення диференційних рівнянь у М-файлах Схема чисельного вирішення диференційних рівнянь з заданими початковими умовами та створення файла-функції. Основні солвери для розв’язку диференційних рівнянь з заданими початковими умовами. Створення файла-розв’язку для чисельного вирішення диференційних рівнянь. Точність вирішення диференційних рівнянь та способи її підвищення. Приклади вирішення диференційних рівнянь різного порядку. Література: [1], стор. 209-220; [2], стор. 71-78. Завдання на СРС. Рішення рівняння Лотка-Вольтерра. Література: [1], стор. 212-213.
Тема 6.6. Символічні методи обчислення Символьний тулбокс (Symbolic Toolbox). Символічні змінні. Символічні числа. Символічні вирази. Символічні масиви. Спрощення та перетворення алгебричних виразів. Вирішення алгебричних рівнянь у символічній формі. Вирішення систем алгебричних рівнянь у символічній формі. Література: [1], стор. 535-562; [2], стор. 81-88. Завдання на СРС. Розкладання функцій у ряди символічними методами. Література: [1], стор. 549-550.
Вирішення диференційних рівнянь у символічній формі. Вирішення систем диференційних рівнянь у символічній формі. Диференціювання символічних виразів. Часткові похідні від символічних виразів. Обчислення границь символічних виразів. Інтегрування символічних виразів. Література: [1], стор.535-562; [2], стор. 88-96. Завдання на СРС. Задачі лінійної алгебри у символічних обчисленнях. Література: [1], стор. 545-549.
Розділ 7. Тулбокс візуального моделювання Simulink Тема 7.1. Основні бібліотеки блоків тулбоксу Simulink та їх застосування Запуск Simulink та послідовність створення нової моделі. Додавання текстових написів до моделі. Видалення, копіювання, переміщення, вставка, віділення об’єктів та робота з буфером обміну Windows. З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків. Форматування об’єктів. Установка параметрів моделювання. Виконання розрахунку та завершення роботи. Література:[2], стор. 101-118; [3], стор. 5-35. Завдання на СРС. Установка параметрів діагностування моделі. Література: [3], стор. 34-35.
Основні бібліотеки блоків Simulink. Джерела сигналів. Приймачі сигналів. Аналогові блоки. Література: [2], стор. 118-142; [3], стор. 36-86. Завдання на СРС. Блоки функцій і таблиць. Література: [3], стор. 162-173.
Основні бібліотеки блоків Simulink. Нелінійні блоки. Маршрутизатори сигналів. Блоки математичних операцій. Вирішення алгебричних рівнянь та систем алгебричних рівнянь за допомогою блоків Simulink. Приклад побудови заданої траєкторії руху. Приклад зміни вихідного сигналу. Література: [2], стор. 142-165; [3], стор. 97-160. Завдання на СРС. Блоки підсистем. Література: [3], стор. 174-190.
Тема 7.2. Вирішення диференційних рівнянь за допомогою структурних схем Побудова структурної схеми для вирішення диференційного рівняння першого порядку із заданими початковими умовами. Приклади побудови структурних схем для вирішення диференційних рівнянь другого порядку. Література: [2], стор. 171-177. Завдання на СРС. Побудувати структурну схему для вирішення диференційного рівняння четвертого порядку. Література: [2], стор. 178-179.
Тема 7.3. Вирішення систем диференційних рівнянь за допомогою структурних схем Побудова структурної схеми для вирішення системи диференційних рівняннь із заданими початковими умовами. Приклади побудови структурних схем. Література: [2], стор. 181-188. Завдання на СРС. Побудувати структурну схему для вирішення системи з чотирьох диференційних рівнянь. Література: [2], стор. 189-191.
Тема 7.4. Вирішення диференційних рівнянь за допомогою редактора DEE Редактор диференційних рівнянь DEE. Особливості налаштування. Приклади вирішення диференційних рівнянь за допомогою редактора. Література: [2], стор. 193-200; [3], стор. 216-219. Завдання на СРС Вирішити за допомогою редактора DEE систему з чотирьох диференційних рівнянь. Література: [3], стор. 216-219.
Тема 7.5. Моделювання за допомогою структурних схем підсистем Правила створення підсистем. Розрахунки параметрів структурних схем у підсистемах. Ввід параметрів структурних схем із вікна завдання параметрів. Приклади створення підсистем. Література: [2], стор. 204-220; [3], стор. 191-211. Завдання на СРС Створення довідки маскованої підсистеми. Література: [3], стор. 207-209.
Тема 7.6. Моделювання електромеханічних систем на основі двигуна постійного струму Система рівнянь, що описує двигун постійного струму з незалежним збудженням. Створення структурної схеми двигуна. Маскування структурної схеми. Розрахунок параметрів двигуна. Моделювання динаміки двигуна. Література: [2], стор. 224-232. Завдання на СРС дослідження режиму зупинки двигуна. Література: [2], стор. 224-232.

 

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)