АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік теоретичних запитань, що виносяться на залікову роботу

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Досить поширеним випадком трудового договору є договір про роботу за сумісництвом.
 3. ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ
 4. Методика обчислення теоретичних частот нормального розподілу
 5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
 6. Особливості праці учнів, студентів і працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням
 7. Перелік використаних джерел.
 8. Перелік знань, умінь і навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни.
 9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
 10. Перелік питань до підсумкового контролю
 11. Перелік питань, що виносяться на залік/іспит
 12. Перелік посилань. Перелік посилань - елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

1. Коротка історія виникнення Matlab. Основні етапи розвитку.

2. Області застосування пакету Matlab. Основні набори інструментів (тулбокси).

3. Запуск та основні елементи робочого вікна Matlab.

4. Основні арифметичні операції та принципи їх застосування.

5. Основні операції з векторами. Способи завдання векторів. Звернення до елементів векторів та операції з ними.

6. Способи завдання матриць. Основні операції з матрицями. Звернення до елементів матриці та операції з ними.

7. Вирішення систем лінійних алгебричних рівнянь матричним методом. Матриці «спеціального» вигляду. Особливості створення блочних матриць.

8. Правила побудови двовимірних графіків.

9. Правила побудови тривимірних графіків. Правила побудови двох графіків з різними масштабами.

10. Правила оформлення підпису графіків та осей.

11. Властивості ліній графіків. Вивід декількох графіків в одне графічне вікно. Побудова графіків кусково-заданих функцій.

12. Розбиття графічного вікна на підвікна. Створення легенди графіків. Ручне масштабування осей графіків.

13. Структура графічного вікна та його основні параметри.

14. Режим редагування вмісту графічного вікна.

15. Способи апроксимації графіків.

16. Редагування тексту за допомогою функцій ТеХ.

17. Структура та правила програмування М-файлів.

18. Оператор циклу for. Приклади застосування. Правила вводу даних з командного вікна.

19. Умовний оператор if (if…else). Приклади застосування.

20. Умовний оператор while. Приклади застосування.

21. Схема чисельного вирішення диференційних рівнянь з заданими початковими умовами та створення файлу-функції.

22. Основні солвери для розв’язку диференційних рівнянь з заданими початковими умовами. Створення файлу-розв’язку.

23. Приклад вирішення диференційного рівняння 3-го порядку за допомогою М-файлів. Підвищення точності обчислення.

24. Символічний тулбокс. Символічні змінні, числа, вирази та масиви.

25. Спрощення та перетворення алгебричних виразів за допомогою символічного тулбоксу.

26. Вирішення алгебричних рівнянь та їх систем у символічній формі.

27. Вирішення диференційних рівнянь та їх систем у символічній формі.

28. Диференціювання, інтегрування символічних виразів.29. Обчислення часткових похідних та границь символічних виразів.

30. Запуск Simulink та послідовні створення нової моделі. Основні бібліотеки блоків.

31. Основні функції вікна моделі Simulink. Панель інструментів Simulink.

32. Додавання текстових написів до моделі Simulink. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів моделі.

33. З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків Simulink. Форматування об’єктів.

34. Установка параметрів моделювання в Simulink. Виконання розрахунку та завершення роботи Simulink.

35. Основні бібліотеки блоків Simulink: Sources (Constant, Step, Ramp). Параметри блоків та приклади застосування.

36. Основні бібліотеки блоків Simulink: Sources (Clock, Sine Wave, In, Pulse Generator). Параметри блоків та приклади застосування.

37. Основні бібліотеки блоків Simulink: Sinks (Scope, XY Graph). Параметри блоків та приклади застосування.

38. Основні бібліотеки блоків Simulink: Sinks (Display, Stop Simulation, To Workspace, Terminator, Out). Параметри блоків та приклади застосування.

39. Основні бібліотеки блоків Simulink: Continuous (Derivative, Integrator). Параметри блоків та приклади застосування.

40. Основні бібліотеки блоків Simulink: Discontinuities (Saturation, Relay). Параметри блоків та приклади застосування.

41. Основні бібліотеки блоків Simulink: Signal Routing (Mux, Demux, Switch, Manual Switch). Параметри блоків та приклади застосування.

42. Основні бібліотеки блоків Simulink: Math Operations (Abs, Sum, Product). Параметри блоків та приклади застосування.

43. Основні бібліотеки блоків Simulink: Math Operations (Gain, Math Function, Trigonometric Function, MinMax). Параметри блоків та приклади застосування.

44. Приклади вирішення алгебричних рівнянь за допомогою Simulink.

45. Приклади вирішення систем алгебричних рівнянь за допомогою Simulink.

46. Приклади вирішення нелінійних та ірраціональних алгебричних рівнянь за допомогою Simulink.

‡агрузка...

47. Приклад побудови заданої траєкторії руху у Simulink.

48. Створення заданих сигналів на прикладі зміненої синусоїди у Simulink.

49. Приклад побудови структурної схеми для вирішення диференційного рівняння 2-го порядку у Simulink із заданими початковими умовами.

50. Приклад побудови структурної схеми для вирішення диференційного рівняння 3-го порядку у Simulink із заданими початковими умовами.

51. Приклад побудови структурної схеми для вирішення системи диференційних рівнянь 2-го порядку у Simulink із заданими початковими умовами.

52. Приклад побудови структурної схеми для вирішення системи диференційних рівнянь 3-го порядку у Simulink із заданими початковими умовами.

53. Приклад побудови структурної схеми для вирішення системи диференційних рівнянь 3-го порядку, що містить нелінійність у Simulink із заданими початковими умовами.

54. Структура редактора диференційних рівнянь DEE

55. Приклад створення та розв’язання системи диференційних рівнянь за допомогою редактора DEE.

56. Приклад створення та розв’язання системи диференційних рівнянь зі змінними коефіцієнтами за допомогою редактора DEE.

57. Загальні відомості про підсистеми у Simulink. Способи створення підсистем.

58. Маскування підсистем у Simulink. Основні переваги.

59. Створення вікна параметрів маскованої системи у Simulink.

60. Створення піктограми підсистем у Simulink. Основні параметри піктограми.

61. Математична модель електромеханічної системи у Simulink на основі двигуна постійного струму з незалежним збудженням.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)