АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лабораторні роботи

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Основні завдання циклу лабораторних занять є оволодіння навиками роботи з пакетом прикладних програм MatLab та тулобоксом для візуального моделювання Simulink, набуття практичних навичок роботи з персональними комп’ютерами.

№ з/п Назва лабораторної роботи Кількість ауд. годин
Основи роботи з функціями, векторами та матрицями
Побудова та правила оформлення графіків функцій
Обробка та редагування графіків за допомогою функцій графічних вікон
Програмування у М-файлах
Чисельне вирішення диференційних рівнянь у М-файлах
Символічні методи обчислення
Основні бібліотеки блоків тулбоксу Simulink та їх застосування
Вирішення диференційних рівнянь за допомогою структурних схем
Вирішення систем диференційних рівнянь за допомогою структурних схем
Вирішення диференційних рівнянь за допомогою редактора DEE
Моделювання за допомогою структурних схем підсистем
Моделювання електромеханічних систем на основі двигуна постійного струму

 


Теми, що виносяться на самостійне опрацювання

№ з/п Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин СРС
Складання алгоритму та програми у М-файлі для вирішення диференційного рівняння першого порядку методом Ейлера
Складання алгоритму та програми у М-файлі для вирішення диференційного рівняння першого порядку методом Рунге-Кутта
Моделювання електричних кіл постійного струму у середовищі Simscape
Врахування кола збудження при складанні структурної схеми двигуна постійного струму у тулбоксі Simulink

Тематичні (модульні) контрольні роботи

Метою контрольних робіт є закріплення та перевірка теоретичних знань із кредитного модуля, набуття студентами практичних навичок самостійного вирішення задач.

Одна модульна контрольна робота (МКР) розбивається на дві контрольні роботи тривалістю в одну годину. Контрольні роботи проводяться на лабораторних заняттях. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, на яке відповідає в письмовій формі. Перша контрольна робота проводиться в кінці першого змістовного модуля і присвячена роботі з матрицями та вирішенню диференційних рівнянь у пакеті Matlab. Друга контрольна робота проводиться в кінці другого змістовного модуля і присвячена моделюванню структурних схем у середовищі Simulink.Приклад білету модульної контрольної роботи №1:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)