АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оформлення додатків

Читайте также:
 1. Вимоги до додатків
 2. Вимоги до оформлення будівельних креслень
 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
 4. Вимоги щодо змісту та оформлення документів
 5. Документальне оформлення фінансових інвестицій.
 6. Загальні правила оформлення.
 7. Комплекс навчально-методичних посібників для вчителя і учнів, їх призначення, особливості побудови та оформлення, ТМО їх використання.
 8. Методика узагальнення і оформлення матеріалів ревізії.
 9. Обладнання для оформлення фасованої продукції
 10. Особливості оформлення тексту
 11. Оформлення витягу з протоколу

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на його наступних сторінках, розташовуючи додатки у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Текст додатка, за необхідності, можна розділити на підрозділи, пункти та підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатку А), «Г3.1» (підрозділ 3.1 додатку Г) і т. д. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщені у тексті додатку, слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатка, наприклад: «Рисунок Г.2» — другий рисунок додатку Г; «Таблиця А.2» — друга таблиця додатку А, «формула (А.1)» — перша формула додатку А. У посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння у тексті додатку рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... у таблиці А.1 ...», «... за формулою (А.3) ...». Переліки, примітки у тексті додатку оформлюють і нумерують як і в основній частині. Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатись незалежно від тих, які цитують в основній частині роботи, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку у переліку посилань (список використаної літератури). Форма цитування, правила складання переліку посилань повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині роботи.


Список рекомендованої літератури

 

1. Ануфриев И.Е. Самоучитель MatLab 5.3/6.х. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 736 с.: ил. ISBN 5-94157-107-0.

2. Обчислювальна техніка та програмування-2: посібник з кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-062. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 236 с.3. Островерхов М.Я., Пижов В.М. Моделювання електромеханічних систем в Simulink: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 528 с.

4. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. MATLAB 7. Самоучитель. – ISBN: 5-477-00283-2. Издательство "НТ Пресс" 2006. – 464 с.

5. Иглин С.П. Математические расчеты на базе Matlab. – Издательство "BHV-Санкт-Петербург" 2005. – 640 с.

6. Курбатова Е.А. MATLAB 7. Самоучитель. – Издательство: Вильямс, 2005. – 256 с.

7. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. – М: "Кудиц-Образ", 2005. – 416 с.

8. Моделювання електромеханічних систем: Підручник / Чорний О.П., Луговой А.В., Родькін Д.Й., Сисюк Г.Ю., Садовой О.В. – Кременчук, 2001. – 376 с.

9. Дьяконов В. П. Компьютерная математика. Теория и практика. — М.: Нолидж.— 2000.

10. Дьяконов В. П. Справочник по применению системы PC MatLAB. — М.: Наука,Физматлит. — 1993.

11. Поршнев С.В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. Учебник. – ISBN: 5-9518-0137-0. Издательство "Бином. Лаборатория знаний", 2006. – 320 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)