АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Водяний режим і якість пара. Виникнення накипу. Вимоги до живильної води

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. I. Расчет режимов резания на фрезерование поверхности шатуна и его крышки.
 4. III. Особенности режима рабочего времени локомотивных и кондукторских бригад
 5. ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів
 6. IV. Работа в режиме быстрой маски
 7. V. Особенности режима рабочего времени работников пассажирских поездов, рефрижераторных секций и автономных рефрижераторных вагонов со служебными отделениями
 8. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 9. А) Определить наличие на предприятии опасных веществ, опасных режимов работы оборудования и объектов.
 10. Аварийные режимы
 11. аварийных электроэнергетических режимов
 12. АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ: ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Одною з основних задач експлуатації котла є організація раціонального водного режиму, що забезпечує без накипну роботу поверхонь нагріву, попередження їх корозії і високу якість пари.

Сучасніпарогенераториживлятьсясумішшю конденсату виробленої пари та хімочищеної води абодистиляту.

На конденсаційнихрайоннихелектростанціяхвтрати конденсату складають 0,5…1%. На промислових ТЕЦ – 20…40%, а на виробничихкотельнях – 70% і більше.

Поповненнявтрат конденсату дляпарогенераторівнизького та середньоготискузазвичайпроводятьхімочищеною водою, а для прямотоковихпарогенераторіввисокого та надвисокоготиску – дистилятом.

Разом з живильною водою в парогенератор надходятьрізнімінеральнісполуки, в тому числі, солікальція і магнія, окисли заліза, алюмінія, міді.

Накопичення таких речовин в процесівипаровування води, доходячи до рівноважного стану приводить до випаданняїх на стінкиповерхонь. В першу чергунасичуютьсясоліжорсткостіСа(НСО3)2, Мg(НСО3)2, СаСО3, МgСО3тощо. Вони випадаютьіз води у виглядікристалів. Центрами кристалізації є жорсткуватості труби, раковинитощо. Ціречовиниутворюютьщільні, твердівідкладення – накип. Якщовідкладеннявідбуваються в об’ємірідини, то утворюється шлам.

Накип і шлам маютьнизькутеплопровідність 0,1…0,2 (м·К)/Вт. Тому навіть тонкий шар накипупризводить до суттєвогопогіршеннятеплообміну, відповідногопідвищеннятемпературистінки труби. В екранних трубах, кип’ятильних пучках і навіть в пароперегрівнику температура стінкиможуперевищуватидопустиму температуру. Тодіутворюєтьсявидутлина, а потім свищ.

Накипнедопустимий і в областіхвостовихповерхонь, оскількипогіршеннятеплообміну приводить до збільшеннятемпературивідхіднихгазів і зниження ККД котла.

Солізаліза та амонію можутьутворюватинерозчиннісолі і відкладатись на стінках.

Наявність окислівкремніюSiO2 призводить до утвореннякремнієвоїкислоти Н2SіО3. При тискубільшому 7 МПа ця кислота можерозчинятись в парі і попадати з барабана через пароперегрівник в турбіну, де відкладається на лопатках.

Наявність органічнихмастил та нафтопродуктів погіршує роботу поверхоньнагріву, утворюючиплівку.

Високалужність призводить до спінюванняводи в барабані і виносувологи в пароперегрівник і навіть на турбіну. Такожможевиникатилужнакорозія.

Низькалужність (кислотність) викликаєсильнукорозію.

Розчинні гази О2 і СО2викликаютьактивнукорозію.

Обладнаннясучаснихелектростанційексплуатується при високихтепловихнавантаженнях, щовимагаєжорсткогообмеженнятовщинивідкладень на поверхняхнагріву по умовами температурного режиму їхметалупротягомробочоїкомпанії. Таківідкладенняутворюються з домішок, щонадходять у цикли електростанцій, у тому числі і з додатковою водою, тому забезпеченнявисокоїякостіводнихтеплоносіївелектростанції є найважливішимзавданням. Використання водного теплоносіявисокоїякостіспрощуєтакожрішення задач одержання чистого пара, мінімізаціїшвидкостейкорозіїконструктивнихматеріалівкотлів, турбін та обладнанняконденсатні-живильного тракту.

Длязадоволеннярізноманітнихвимогдоякостіводи, щоспоживаєтьсяпривиробленняелектричної і тепловоїенергії, виникаєнеобхідністьспеціальноїфізико-хімічноїобробкиїї.Підготовка води здійснюється в спеціальному цеху, якийназивається цех «хімводоочищення» (ХВО). За цим цехом закріпленазавданняорганізації та контролю за водно-хімічним режимом всіхгрупобладнання. [2]

Хімічнопідготовлена вода є, по суті, вихідноюсировиною, яка післяналежноїобробки (отчистки) використовується для наступнихцілей: а) в якостівихідноїречовини для одержання пари в котлах, парогенераторах, випарника, паропреобразователях; б) для конденсаціївідпрацьованого в паровихтурбінахпара; в) для охолодженнярізнихапаратів та агрегатівстанції; г) в якостітеплоносія в теплових мережах і системах гарячоговодопостачання.

Одночасно з отчистки природної води на електростанціяхнеобхідновирішувати комплексно питання, пов'язані з утилізацієюрізними методами щоутворюються при цьомустічних вод. Такерішення є міроюзахистувідзабрудненняприроднихджерелпитного і промисловоговодопостачання

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)