АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поверхові та квартирні електрощитки

Читайте также:
 1. Unit 2. Headlines and Set-Outs Translation
 2. АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ
 3. Будинки і споруди. Житлові будинки
 4. ВАНДЕРН І ПОВОРОТ ДО НОЙГАММЕРУ
 5. Види риторичної майстерності. (Практичні завдання, які студент готує самостійно й репрезентує публічно).
 6. Визначення розрахункового навантаження квартири та груп електроприймачів
 7. Визначення теплотехнічних характеристик будівлі, потреба у тепловій енергії на опалення, ГВП та вентилювання
 8. Вимоги щодо виконання електропроводок
 9. Властивості уваги та їх розвиток
 10. Вплив релігійно – філософських уявлень на формування художньої культури Китаю.
 11. Графічна частина
 12. Детта та Одетта

Електропостачання квартирних електроприймачів здійснюється від поверхових чи квартирних щитків. На рис 1.1 зображений зовнішній вигляд поверхового щитка серії ЩС для живлення чотирьох квартир, у якому розташовані чотири лічильники та автоматичні вимикачі. Принципова електрична схема такого щитка наведена на рис. 1.3. Облік електроенергії здійснюється однофазними лічильниками активної енергії РІ1 … РІ4. На вводі групової мережі встановлені два ввідних автомати (QF1, QF2 для першої квартири), які забезпечують підключення групової електромережі до розподільної мережі будинку (до проводів L1, L2, L3, N, PE), захист від перевантажень і від струмів короткого замикання. Вони ж вимикають лічильник у разі його заміни. Кожна квартира має свої автоматичні вимикачі для групової мережі (замість автоматичного вимикача QF2 можна використати диференційний вимикач з пристроєм захисного вимкнення).

На рис. 1.2 наведений варіант квартирного щитка типу ЩК2109, в якому розташовані лічильник, увідний автоматичний вимикач і автоматичні вимикачі групової мережі, а також клемна колодка для комутації мережі з автоматичними вимикачами.

   
Рис. 1.1. Поверховий розподільний щиток: 1 - автоматичні вимикачі; 2 - лічильники Рис. 1.2. Квартирний розподільний щиток: 1 – ввідний автоматичний вимикач; 2 – лічильник; 3 – автоматичні вимикачі групової мережі; 4 – клемні колодки

Рис. 1.3. Електрична схема поверхового квартирного щитка

На рис. 1.4 – 1.6 наведені принципові схеми електропостачання квартир з використанням диференційних автоматичних вимикачів.

Схему електропостачання квартири типу “Мінімал” (рис.1.6) застосовують для електропостачання квартир у багатоповерховому будинку однофазною мережею (у квартиру вводять фазний і нульовий провід), якщо розрахункова потужність навантаження не перевищує 8,8 кВт. Розподіл електроенергії відбувається у поверховому розподільному щитку (ПРЩ), де встановлені роз’єднувач QS типу ВН-32 (номінальний струм ІН = 40 А), лічильник електричної енергії FI, диференційний автоматичний вимикач QF1 типу АД-12 (номінальний струм ІН = 40 А, номінальний струм диференційного захисту ІДН = 10 мА). Групові мережі освітлення, штепсельних розеток та електроплита захищені окремими автоматичними автоматами QF2 (ІН = 16 А), QF3 (ІН = 16 А) та QF4 (ІН = 25 А) типу ВА47-29. 

Рис.1.4. Принципова схема електропостачання квартири «Мінімал»

 

Якщо потужність навантаження квартири у такому будинку знаходиться в межах від 8,8 кВт до 11 кВт, то застосовують схему типу “Муніципал”. У цій схемі передбачається встановлення квартирного щитка (ЩК). У ПРЩ , як і в попередній схемі встановлюють увідний роз’єднувач, лічильник і диференційний автоматичний вимикач QF1 типу АД-12 (номінальний струм
ІН =50 А, ІДН = 100 мА). Групові мережі квартири живляться від ЩК. Окремо живиться групова мережа освітлення через автоматичний вимикач QF3 (ІН = 16 А). Групові мережі штепсельних розеток житлових кімнат, кухні та ванни додатково захищені диференційним автоматичним вимикачем QF2 типу АД-12 (номінальний струм ІН = 50 А, номінальний струм диференційного захисту ІДН = 100 мА). Кожна з названих групових ліній захищена від перевантаження автоматичними вимикачами QF4 (ІН = 16 А), QF5 (ІН = 32 А), QF6 (ІН = 16 А) та QF7 (ІН = 16 А) типу ВА47-29.

Може також використовуватися схема електропостачання типу “Комфорт”. У цій схемі групові електромережі штепсельних розеток, кухні та ванної кімнати захищені диференційними автоматичними вимикачами QF3 (ІН =16 А, ІДН = 30 мА), QF4 (ІН =40 А, ІДН = 30 мА), QF5 (ІН =20 А, ІДН = 10мА), а електроплита й розетки кухні захищені додатково й від перевантаження автоматичними вимикачами відповідно QF6 (ІН = 32 А) та QF7 (ІН = 16 А).

 

   
Рис. 1.5. Принципова схема електропостачання квартири«Муніципал»   Рис. 1.6. Принципова електрична схема електропостачання квартири «Комфорт»  

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)