АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Послідовність виконання

Читайте также:
 1. Визначте вірні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утопленні
 2. Встановіть послідовність збільшення числа неспарених електронів
 3. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених
 4. Зміст і послідовність виконання завдань
 5. Зміст і послідовність виконання завдань
 6. Зміст і послідовність виконання завдань
 7. Зміст і послідовність виконання завдань
 8. Зміст і послідовність виконання завдань
 9. Зміст і послідовність виконання завдань
 10. Зміст і послідовність виконання завдань
 11. Зміст і послідовність виконання завдань
 12. Зміст і послідовність виконання завдань

1. Розбиваємо електроприймачі квартири на три групи:

- група 1: розетки кухні та розетки кімнат;

- група 2: розетки для бойлера, пральної машини та розетка загального призначення у ванній кімнаті;

- група 3: освітлення вітальні, спальні, кухні, коридору, ванної кімнати, туалету та сигналізація (дзвінок).

Принципова електрична схема електропроводки наведена на рис. 4.2.

2. Складаємо зведену таблицю електроприймачів з їхніми потужностями та розрахунковими коефіцієнтами (табл. 4.2). Значення коефіцієнтів потужності визначаємо з табл. 2.1.3.

За методикою, викладеною у параграфі 2.2, обчислюємо розрахункові потужності окремих електроприймачів та груп, а також сумарні розрахункові потужності квартири.

 

Рис. 4.1. План та призначення приміщень квартири

 

Установлену потужність освітлення розраховується за питомою потужністю РПИТ освітлення приміщень різного призначення та їх площею F:

.

· установлена потужність освітлення вітальні площею 45 м2 з питомою потужністю 25 Вт/м2 дорівнює: РОЗ = 45∙25 = 1125 Вт. Приймаємо 1200 Вт, два світильники по шість ламп потужністю 100 Вт у кожному.

· установлена потужність освітлення спальні площею 15 м2 з питомою потужністю 20 Вт/м2 дорівнює: РОС = 15∙20 = 300 Вт. Світильник на три лампи потужністю по 100 Вт.

· установлена потужність освітлення кухні площею 10,5 м2 з питомою потужністю 20 Вт/м2 дорівнює: РОК = 10,5∙20 = 210 Вт. Приймаємо 200 Вт, світильник на дві лампи потужністю по 100 Вт.

· установлена потужність освітлення ванної кімнати площею 4 м2 з питомою потужністю 10 Вт/м2 дорівнює: РОВ = 4∙15 = 60 Вт.

· установлена потужність освітлення туалету площею 2 м2 з питомою потужністю 10 Вт/м2 дорівнює: РОТ = 2∙15 = 30 Вт. Приймаємо 40 Вт.

· установлена потужність освітлення коридору площею 12 м2 з питомою потужністю 20 Вт/м2 дорівнює: РОКОР = 12∙20 = 240 Вт. Приймаємо 240 Вт, два дволампові світильники потужністю ламп по 60 Вт.

· Сумарна потужність освітлення квартири:

РОΣ= 1200+300+200+60+40+240=2040 Вт.

 

Таблиця 4.1

Перелік електроприймачів квартири

 

№ п/п Назва приймача Номінальна потужність, кВт Розташування  
Пральна машина 2,0 Ванна кімната
Бойлер 1,5 Ванна кімната
Освітлення 0,06 Ванна кімната
3 розетки на струм 6 А 0,3 Ванна кімната
Освітлення 2х0,1 Кухня
Холодильник 0,2 Кухня
Тостер 0,75 Кухня
Радіоприймач 0,15 Кухня
Електрочайник 1,0 Кухня
4 розетки на струм 6 А 0,4 Кухня
Кухонний комбайн 4,0 Кухня
Освітлення 6х0,1+6х0,1 Вітальня
Комп’ютер 0,8 Вітальня
Телевізор 0,4 Вітальня
7 розеток на струм 6 А 0,7 Вітальня
Електрокамін 2,0 Вітальня
Освітлення 3х0,1 Спальня
Телевізор 0,3 Спальня
4 розетки на струм 6 А 0,6 Спальня
3 розетки на струм 6 А 0,3 Коридор
Освітлення 2х0,06 + 2х0,06 Коридор
Освітлення 0,06 Санвузол

 Рис. 4.2. Принципова електрична схема електропроводки

 

 

Таблиця 4.2.

Зведена таблиця для визначення розрахункової потужності

  Електроприймачі Встанов-лена потужність, кВт Розрахункові коефіцієнти Розрахункова потужність
попиту, КП викорис-тання, КВА cosφ/tgφ активна, Вт реактивна, вар
Група 1 (розетки ванної кімнати)
Пральна машина 2,0 1,0 0,6 0,8/0,75
Бойлер 1,5 0,6 0,8 1,0/0
Група 2 (розетки кімнат та кухні)
Холодильник 0,2 1,0 0,5 0,95/0,329 65,8
Розеткова мережа 2,0 - 0,7 0,9/0,484
Кухонний комбайн 4,0 0,3 1,0 1,0/0
Електрокамін 2,0 0,4 1,0 0,9/0,484
Група 3 (освітлення)
Вітальня 1,2 0,8 0,8 1,0/0
Спальня 0,3 0,6 0,6 1,0/0
Кухня 0,2 1,0 0,8 1,0/0
Коридор 0,24 0,8 0,6 1,0/0 115,2
Ванна кімната 0,06 0,8 0.8 1,0/0 38,4
Туалет 0,04 0,8 0,8 1,0/0 25,6

 

‡агрузка...

Обчислення розрахункової активної потужності групових мереж і сумарної розрахункової потужності квартири:

Визначимо розрахункові потужності електроприймачів групи 1.

- пральна машина: РР= 2000∙1,0=2000 Вт;

QР= РР∙ tgφ=2000∙0,75=1500 вар;

- бойлер: РР= 1500∙0,6=900 Вт;

QР= РР∙ tgφ=900∙0,0=0,0 вар.

Аналогічно розраховують потужності інших груп і отримані результати заносять у табл.4.2.

 

· сумарна потужність приймачів групи 1:

- активна РР1=2000+900=2900 Вт;

- реактивна QР1=1500+0=1500 вар.

- повна ВА.

 

· сумарна потужність приймачів групи 2:

- активна РР2=200+1400+1200+800=3600 Вт;

- реактивна QР2=65,8+680+390=1135,8 вар.

- повна ВА.

· сумарна потужність приймачів групи 3:

- активна РР3 = 768+108+160+115,2+38,4+25,6=1215,2 Вт;

- реактивна QР3=0 вар.

- повна ВА.

· сумарна розрахункова потужність квартири:

- активна Вт;

- реактивна вар;

- повна ВА.

 

3. Розрахункові струми групових мереж і квартири у цілому обчислюють, виходячи з умови, що електромережа однофазна напругою 220 В:

- групи 1: А;

- групи 2: А;

- групи 3: А;

- квартири: А.

4. Приймаємо для виконання електропроводки мідний провід з поліхлорвініловою ізоляцією типу ПВ3 підвищеної гнучкості. Живлення квартири і групових мереж виконуємо за схемою TN-S, тобто прокладаємо три одножильні провідники у одній трубі: фазний, нульовий і нульовий захисний. Для вибору поперечного перерізу провідників групової мережі скористаємося значеннями розрахункових струмів ІР і допустимими значеннями струмів ІД навантаження для провідників певного перерізу (табл. 2.3). Поперечний переріз проводів вибираємо з умови ІРД. Треба також врахувати, що мінімальний переріз мідного фазного і нульового провідника для групової мережі складає 1,5 мм2, для мереж до групових щитків – 2,5 мм2, для розподільної мережі – 4 мм2. Переріз нульового захисного провідника у мережі типу TN-S дорівнює перерізу фазного провідника.

Виходячи з перелічених умов, приймаємо такі поперечні перерізи провідників:

- для групової мережі групи 1: 2,5 мм2 - ІД=17 А, ІР1=16,47 А;

- для групової мережі групи 2: 4,0 мм2 - ІД=22 А, ІР2=17,16 А;

- для групової мережі групи 3: 1,5 мм2 - ІД=16 А, ІР3=5,52 А;

- для монтажу у поверховому щитку (до лічильника і від лічильника до групових автоматичних вимикачів): 4,0 мм2 - ІД=41 А, ІР1=37,06 А. Проводи прокладені відкрито.

Для всіх вибраних перерізів виконується умова ІРД.

Переріз нульового захисного провідника РЕ групових мереж дорівнює 2,5 мм2, а уповерховому щитку – 4,0 мм2.

5. Для захисту від надструмів перевантаження та струмів короткого замикання, а також захисту від ураження струмом витоку вибираємо диференційні вимикачі типу АД 12, двополюсні:

- на вводі після лічильника електроенергії (автоматичний диференційний вимикач AFD1, рис. 4.1) – диференційний автомат типу АД 12/2/40/100 з номінальним струмом 40 А і номінальним вимикальним диференційним струмом 100 мА;

- на лінії живлення електроприймачів групи 1(вимикач AFD2) – диференційний автоматичний вимикач АД 12/2/25/10 з номінальним струмом 25 А і номінальним вимикальним диференційним струмом 10 мА;

- на лінії живлення електроприймачів групи 2 (вимикач AFD3) - диференційний автоматичний вимикач АД 12/2/25/30 з номінальним струмом 25 А і номінальним вимикальним диференційним струмом 30 мА;

- на лінії живлення електроприймачів групи 3 (вимикач AFD4) - диференційний автоматичний вимикач АД 12/2/6/30 з номінальним струмом 6 А і номінальним вимикальним диференційним струмом 30 мА.

На вводі перед лічильником (вимикач роз’єднувач QS, рис. 4.1) приймаємо для встановлення вимикач роз’єднувач навантаження ВН-32, двополюсний типу ВН 32/2/40 з номінальним струмом 40 А.

Технічні характеристики вимикачів роз’єднувачів та диференційних автоматичних вимикачів наведені у додатках.

Для захисту від піків напруги у схемі електропостачання квартири встановлені обмежувачі перенапруг RU – ОПН. Піки напруги у міських електромережах можуть досягати десятків кіловольт тривалістю 8/20 мкс. Причинною їх появи можуть бути розряди блискавки чи комутаційні операції (вмикання – розмикання електричних кіл) у мережах високої і низької напруги.

ОПН – це варистори (резистори, опір яких залежить від значення прикладеної напруги) виконані з оксиду цинку ZnO. Вони мають нелінійну вольт-амперну характеристику і їх опір різко зменшується, якщо напруга перевищує номінальне значення.

ОПН встановлені:

· ОПН – 1 типу ОПС 1 класу І ( В) перед вимикачем навантаження і лічильником між лінійним проводом L і проводом PEN і захищають електропроводку та лічильник РІ від зовнішніх перенапруг;

· ОПН – 2 типу ОПС 1 класу ІІ (С) після лічильника та ПЗВ між проводами L та PE для захисту від перенапруг внутрішньо квартирного походження (робота пральних машин, газорозрядних ламп, телевізорів тощо);

· ОПН – 3 типу ОПС 1 класу ІІІ (D) після лічильника між проводами PE та N для захисту від піків перенапруги внаслідок іскри, що може виникнути між цими проводами.

На рис. 4.3. наведений план квартири з нанесеною електропроводкою. Групові мережі (групи 1, 2, 3) прокладають до поверхового розподільного щитка.

Рис. 4.3. Квартирна електропроводка на плані квартири


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)