АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Структурні величини

Читайте также:
 1. Для чого використовують структурні схеми?
 2. Економічна система: сутність, структурні елементи. Типи економічних систем.
 3. Задані величини
 4. Науково-технічна революція і структурні зрушення в капіталістичній економіці
 5. Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом
 6. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ
 7. Розрахунок величини амортизаційних відрахувань
 8. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ВКР) ТА ПРАВИЛА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ
 9. СТРУКТУРНІ ТИПИ КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ.
 10. Структурні фонди ЄС та фонд Згуртування
 11. Фізичні величини, що описують магнітне поле в середовищі

Структурні величини - це величина , сума квадратів відхилень від якої є найменшою.

Є такі структурні величини

1. Степеневі використовують для характеристики центру статистичних сукупностей, яку можна визначити за формудою:

Де М- середня величина, xі-варіанта, к-показник типу середньої величини, N-обсяг вибірки.

Залежності від показника k розрізняють таку середні величини: сер. Кубічна k=3 , сер, квадратична k=2, сер. Арифметична k=1, сер. геометрична k=0, сер. Геометрична k=-1.

Незва сер. величини Значеня k Формула визначеня застосуваня
Не групована N˂30 Груповане N˃30
сер. Кубічна Для ознак вимірних обємними одиницями
Сер. Квадратична Для виміруваня ознак які визначені одиниціми площ
сер. Арифметична Використовується в не перервних ознак між собою
сер. Геоиетрична Для оцінки темпів росту ознаки
Сер. Гармонічна -1 У випадках обернених значень ознак

 

2. структурні описують структурний ряд розподілу до них відносяться мода, медіана, квартелі.

Загальні недоліки є не врахуваня мінімальності ознак

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)