АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Песнь 1. Ирмос: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог, и просла́влю Его́

Читайте также:
 1. Вступление: Песнь свирели
 2. Песнь 1.
 3. Песнь 1.
 4. Песнь 2.
 5. Песнь 23-я (155-205)
 6. Песнь 3.
 7. Песнь 3.
 8. Песнь 3.
 9. Песнь 5.
 10. Песнь 5.
 11. Песнь 6.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: / сла́вно бо просла́вися.

Запев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отку́ду начну́ пла́кати / окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? / Ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нешнему рыда́нию? / Но я́ко благоутро́бен, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Гряди́, окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, / Зижди́телю всех испове́ждься, / и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, / и принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, / позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га / и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, / грех ра́ди мои́х.

Увы мне, окая́нная душе́, / что уподо́билася еси́ пе́рвей Е́ве? / Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, / и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно / безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Е́вы чу́вственныя / мы́сленная ми бысть Е́ва, / во пло́ти стра́стный по́мысл, / показу́яй сла́дкая / и вкуша́яй при́сно / го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, / я́ко не сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м: / аз же что постражду́, / отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Ка́иново преше́д уби́йство, / произволе́нием бых уби́йца со́вести душе́вней, / оживи́в плоть, и воева́в на ню / лука́выми мои́ми дея́ньми.

А́велеве Иису́се, не уподо́бихся пра́вде, / да́ра Тебе́ прия́тна не принесо́х когда́, / ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, / ни жития́ непоро́чнаго.

Я́ко Ка́ин и мы, душе́ окая́нная, / всех Соде́телю дея́ния скве́рная, / и же́ртву поро́чную, / и непотре́бное житие́ принесо́хом вку́пе: / те́мже и осуди́хомся.Бре́ние Зда́тель живосозда́в, / вложи́л еси́ мне плоть и ко́сти, / и дыха́ние и жизнь: / но о Тво́рче мой, Изба́вителю мой и Судие́, / ка́ющася приими́ мя.

Извеща́ю Ти, Спа́се, грехи́, я́же соде́ях, / и души́, и те́ла моего́ я́звы, / я́же внутрь уби́йственнии по́мыслы / разбо́йнически на мя возложи́ша.

А́ще и согреши́х, Спа́се, / но вем, я́ко Человеколю́бец еси́, / наказу́еши ми́лостивно, и милосе́рдствуеши те́пле: / слезя́ща зри́ши, / и притека́еши я́ко Оте́ц, призыва́я блу́днаго.

Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, / поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во ад тща, / но пре́жде конца́, я́ко Человеколю́бец, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

В разбо́йники впады́й аз есмь, / помышле́ньми мои́ми, / весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, / но Сам ми предста́в, / Христе́ Спа́се, исцели́.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, / и леви́т ви́дя в лю́тых на́га презре́, / но из Мари́и возсия́вый Иису́се, / Ты предста́в уще́дри мя.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Покая́ния вре́мя, / прихожду́ Ти, Созда́телю моему́, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

‡агрузка...

Не возгнуша́йся мене́, Спа́се, не отри́ни от Твоего́ лица́, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь мне грехопаде́ний оставле́ние.

Во́льная, Спа́се, и нево́льная прегреше́ния моя́, / явле́нная и сокрове́нная, / и ве́домая и неве́домая, / вся прости́в, я́ко Бог, / очи́сти и спаси́ мя.

От ю́ности, Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, / всестра́стно небреги́й, / уны́нием преидо́х житие́. / Те́мже зову́ Ти, Спа́се: / поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, / пуст есмь плодо́в благочести́вых, / а́лчен же зову́: / О́тче щедро́т, предвари́в / Ты мя уще́дри.

Тебе́ припа́даю, Иису́се, / согреши́х Ти, очи́сти мя, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд / нося́ моя́ дея́ния, / словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния, / но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, / спаси́ мя, Всеси́льне.

Иный канон
преподобныя матере нашея Марии Египетския,
в тойже глас, и ирмос. Егоже краестрочие:
Ты преподо́бная Мари́е помога́й.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ты ми даждь светоза́рную благода́ть / от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, / избежа́ти страсте́й омраче́ния, / и пе́ти усе́рдно, твоего́ Мари́е жития́, / кра́сная исправле́ния.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, / к Сему́ приступи́ла еси́, / сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, / и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, / я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Моли́твами твои́ми нас, Андре́е, / изба́ви страсте́й безче́стных, / и Ца́рствия ны́не Христо́ва о́бщники / ве́рою и любо́вию воспева́ющия тя, сла́вне, покажи́, мо́лимся.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)