АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Песнь 6

Читайте также:
 1. Вступление: Песнь свирели
 2. Песнь 1.
 3. Песнь 1.
 4. Песнь 1.
 5. Песнь 2.
 6. Песнь 23-я (155-205)
 7. Песнь 3.
 8. Песнь 3.
 9. Песнь 3.
 10. Песнь 5.
 11. Песнь 5.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю, / и из глубины́ воздыха́ния / чи́сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: / Бо́же, согреши́х Ти, / очи́сти мя.

Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, / я́коже Дафа́н и Авиро́н, / но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, / да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Я́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, / уподо́билася еси́ Ефре́му, / я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, / впери́вши дея́нием ум и зре́нием.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит, душе́, / ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ / убели́ти и очи́стити, / и не отча́йся сама́ себе́, / а́ще и прокаже́нна еси́.

Во́лны, Спа́се, прегреше́ний мои́х, / я́ко в мо́ри Чермне́м возвраща́ющеся, / покры́ша мя внеза́пу, / я́ко Еги́птяны иногда́ и триста́ты.

Неразу́мное, душе́, произволе́ние име́ла еси́, / я́ко пре́жде Изра́иль, / Боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́сно, / любосла́стное страсте́й объяде́ние.

Кладенцы́, душе́, предпочла́ еси́ ханане́йских мы́слей, / па́че жи́лы ка́мене, / из него́же прему́дрости река́, я́ко ча́ша, / пролива́ет то́ки богосло́вия.

Свина́я мяса́ и котлы́, и Еги́петскую пи́щу, / па́че небе́сныя предсуди́ла еси́, душе́ моя́, / я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие в пусты́ни.

Я́ко уда́ри Моисе́й, раб Твой, / жезло́м ка́мень, / обра́зно животвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше, / из ни́хже вси / питие́ жи́зни, Спа́се, почерпа́ем.Испыта́й, душе́, и смотряй, я́коже Иису́с Нави́н, / обетова́ния зе́млю, какова́ есть, / и всели́ся в ню благозако́нием.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы / при́сно побежда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, / я́ко пре́жде ковче́г, / и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, / Бог повелева́ет.

Я́ко спасл еси́ Петра́ возопи́вша, / спаси́, предвари́в мя, Спа́се, / от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, / и возведи́ из глубины́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, / Влады́ко, Влады́ко Христе́, / но от незаходи́мых глуби́н греха́ и отча́яния / мя предвари́в изба́ви.

Аз есмь, Спа́се, / ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, / но вжег свети́льник Предте́чу Твоего́, Сло́ве, / взыщи́ и обря́щи Твой о́браз.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, / слез ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Мари́е, / душе́ю распаля́ема, / и́хже благода́ть пода́ждь и мне, / твоему́ рабу́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, / кра́йним на земли́ житие́м ма́ти. / Те́мже тебе́ пою́щим, / от страсте́й изба́витися / моли́твами твои́ми, моли́ся.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

‡агрузка...

Андрею: Кри́тскаго тя па́стыря и председа́теля, / и вселе́нныя моли́твенника ве́дый, / притека́ю Андре́е и вопию́ ти: / изми́ мя, о́тче, из глубины́ греха́.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́нна по нам: / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́ Богоро́дице, / да Твои́ми моли́твами оправди́мся.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Икос: Христо́во врачевство́ ви́дя отве́рсто, / и от Сего́ Ада́му истека́ющее здра́вие, / пострада́, уязви́ся диа́вол, / и я́ко бе́дствуя рыда́ше, / и свои́м друго́м возопи́: / что сотворю́ Сы́ну Мари́ину, / убива́ет мя Вифлее́млянин, / И́же везде́ сый и вся исполня́яй.

Синаксарий первее Минеи, таже Триоди.

Таже блаженны с поклоны. Глас 6:

Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас Го́споди, егда́ прии́деши во ца́рствии Твое́м.

Разбо́йника, Христе́, рая́ жи́теля сотвори́л еси́, / на Кресте́ Тебе́ возопи́вша: помяни́ мя, / того́ покая́нию / сподо́би и мене́ недосто́йнаго.

Стих: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Мано́я слы́шавши дре́вле, душе́ моя́, / Бо́га в явле́нии бы́вша, / и из непло́дове тогда́ прие́мша плод обетова́ния, / того́ благоче́стие подража́й.

Стих: Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Сампсо́новой поревнова́вши ле́ности, / главу́ остри́гла еси́, душе́, дел твои́х, / преда́вши иноплеме́нником, любосла́стием / целому́дренную жизнь и блаже́нную.

Стих: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Пре́жде че́люстию о́слею / победи́вый иноплеме́нники, / ны́не плене́ние ласкосе́рдству стра́стному обре́теся, / но избе́гни, душе́ моя́, подража́ния, / дея́ния и сла́бости.

Стих: Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Вара́к и Иеффа́й военача́льницы, / судии́ Изра́илевы предпочте́ни бы́ша, / с ни́миже Дево́рра мужеу́мная, / тех до́блестьми, душе́, / вмужи́вшися укрепи́ся.

Стих: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Иаи́лино хра́брство позна́ла еси́, душе́ моя́, / Сиса́ра дре́вле пробо́дшую, / и спасе́ние соде́лавшую, дре́вом о́стрым, слы́шиши, / и́мже тебе́ Крест образу́ется.

Стих: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Пожри́, душе́, же́ртву похва́льную, / дея́ние, я́ко дщерь, принеси́, / от Иеффа́евы чисте́йшую, / и заколи́, я́ко же́ртву, стра́сти плотски́я / Го́сподеви твоему́.

Стих: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Гедео́ново руно́ помышля́й, душе́ моя́, / с небесе́ ро́су подыми́, / и прини́кни я́коже пес и пий во́ду, / от зако́на теку́щую, / изгнете́нием пи́сменным.

Стих: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Или́и свяще́нника осужде́ние, душе́ моя́, / восприя́ла еси́, лише́нием ума́ / приобре́тши стра́сти себе́, / я́коже он ча́да, де́лати беззако́нная.

Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

В судия́х Леви́т, небреже́нием / свою́ жену́, двана́десятим коле́ном раздели́, душе́ моя́, / да скве́рну обличи́т / от Вениами́на беззако́нную.

Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Любому́дренная А́нна моля́щися, / устне́ у́бо двиза́ше ко хвале́нию, / глас же ея́ не слы́шашеся, / но оба́че непло́дна су́щи, / сы́на моли́твы ражда́ет досто́йна.

Стих: Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

В судия́х спричте́ся / А́ннино порожде́ние, вели́кий Саму́ил, / его́же воспита́ла Армафе́ма в дому́ Госпо́дни, / тому́ поревну́й, душе́ моя́, и суди́ / пре́жде ине́х дела́ твоя́.

Стих: Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Дави́д на ца́рство избра́н, / ца́рски пома́зася ро́гом Боже́ственнаго ми́ра; / ты у́бо, душе́ моя́, а́ще хо́щеши вы́шняго Ца́рствия, / ми́ром пома́жися слеза́ми.

Стих: Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Поми́луй созда́ние Твое́, Ми́лостиве, / уще́дри руку́ Твое́ю творе́ние, / и пощади́ вся согреши́вшия, / и мене́ па́че всех, / Твои́х презре́вшаго повеле́ний.

Слава, Троичен: Безнача́льну, и рожде́нию же и происхожде́нию, / Отцу́ покланя́юся ро́ждшему, / Сы́на сла́влю рожде́ннаго, / пою́ сопросия́вшаго Отцу́ же и Сы́ну, / Ду́ха Свята́го.

И ныне, Богородичен: Преесте́ственному Рождеству́ Твоему́ покланя́емся, / по естеству́ сла́вы Младе́нца Твоего́ / не разделя́юще, Богороди́тельнице, / И́же бо еди́н лице́м, / сугу́быми испове́дуется естествы́.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)