АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Песнь 9. Ирмос: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая, / Христа́ Бо́га на́шего / пе́сньми немо́лчными

Читайте также:
 1. Вступление: Песнь свирели
 2. Песнь 1.
 3. Песнь 1.
 4. Песнь 1.
 5. Песнь 2.
 6. Песнь 23-я (155-205)
 7. Песнь 3.
 8. Песнь 3.
 9. Песнь 3.
 10. Песнь 5.
 11. Песнь 5.
 12. Песнь 6.

Ирмос: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая, / Христа́ Бо́га на́шего / пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Днесь ра́дуется Правосла́вная Се́рбия и вся гора́ Афо́нская, / изря́днее же оби́тель Хиланда́рская, / и́бо прии́де и всели́ся в ню всечестна́я ико́на Троеру́чица, / явля́ющи к нам благоволе́ние Бо́жия Ма́тере.

Име́ющи святу́ю ико́ну Твою́ Троеру́чицу во игу́мена себе́, / я́коже Твоя́ во́ля бысть, Богоро́дице, / оби́тель Хиланда́рская благоуха́нием святы́ни исполня́ется / и непреста́нно славосло́вит и́мя Твое́.

Слава: Цве́те прекра́сный, облагоуха́яй вся, / проти́вных нахожде́ния отгоня́яй и весе́лия всех исполня́яй, / бу́ди нам стена́, и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

И ныне: Его́же воспева́ют А́нгели, родила́ еси́, / но и Де́вою пребыла́ еси́, / сего́ ра́ди вопие́м Ти: / ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице и кре́пкая Засту́пнице всего́ ми́ра.

Светилен:

Све́том благосе́рдия Твоего́ всех озаря́ющи, / вся́кую боле́знь и неду́г исцеля́еши, / не забу́ди и нас, ве́рных раб Твои́х, / но да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́ / во вся дни живота́ на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен: Ико́на Твоя́ пречу́дная, Богоро́дице, / да бу́дет нам столп о́гненный, руководя́щий нас к ве́чному насле́дию, / и да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́ / во вся дни живота́ на́шего.

Молитва первая:

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Ти пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усече́нныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаски́на, от ико́ны сея́ явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, к изображе́нию Твоему́ приложе́нныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, Всеблагу́ю и Всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щих Ти ся, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас не пре́зри, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных и к Тебе́ от души́ сокруше́нныя и смире́нныя усе́рдно прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, ну́жду, потре́бу на́шу в Твое́й по́мощи и заступле́нии, я́ко отвсю́ду враги́ окруже́ни есмы́, и несть помога́ющего, ниже́ заступа́ющего, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую Правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Его́же умоли́ за нас Ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нней ми́лости Свое́й. О Всеблага́я, услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́ держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на земли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ Искупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

‡агрузка...


Молитва вторая:

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную и наде́жду несумне́нную показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́ мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и ще́дрот, изба́ви нас от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́, испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты еси́ от всех родо́в избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

В оглавление


КАНОН
ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
ПРЕД ИКОНОЮ ЕЯ, НАРИЦАЕМОЮ
УМИЛЕНИЕ ИЛИ
РАДОСТЬ ВСЕХ РАДОСТЕЙ

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице со умиле́нием припаде́м, / вси, грехми́ обремене́ннии, / чудотво́рную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще / и вопию́ще со слеза́ми: / Влады́чице, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х / и пода́ждь нам, прося́щим, / ве́лию Твою́ ми́лость.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)