АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Песнь 9. Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́

Читайте также:
 1. Вступление: Песнь свирели
 2. Песнь 1.
 3. Песнь 1.
 4. Песнь 1.
 5. Песнь 2.
 6. Песнь 23-я (155-205)
 7. Песнь 3.
 8. Песнь 3.
 9. Песнь 3.
 10. Песнь 5.
 11. Песнь 5.
 12. Песнь 6.

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Вся́кое коле́но Небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних да покланя́ется Тебе́, / я́ко нося́щему в Себе́ неизме́нный Преблаже́ннаго Отца́ Твоего́ о́браз, Иису́се. / С ни́миже и мы, ве́рою просвеща́еми, / Тя, И́стиннаго Бо́га, о́браз челове́ч от Де́вы прии́мшаго, боголе́пно велича́ем.

Вся́ка уста́ да заградя́тся суесло́вящих, / я́ко несть досто́йно чествова́ти Твою́ и Пречи́стыя Ма́тере Твоея́ ико́ну, Влады́ко: / се бо, просла́вив сию́ чудеса́ми, / научи́л еси́ достоя́ние Твое́ Тебе́ и во о́бразе пло́ти Твоея́ / с Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию прославля́ти и велича́ти.

Слава: Вси ро́ди ве́рных, по прорече́нию Твоему́, блажа́т Тя, / Благослове́нная, Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти. / С ни́ми же и мы, ве́рою совоку́плени, / благогове́йно чту́ще свяще́нное лица́ Твоего́ изображе́ние, / прославля́ем Твоя́ вели́чия, я́же сотвори́ Тебе́ Госпо́дь сил, / с Ним же Тя велича́ем.

И ныне: Всяк язы́к сме́ртных, по достоя́нию, изнемога́ет велича́ти Тя, / над все́ми превознесе́нную, о Богоневе́сто! / Те́мже и мы, прославля́юще Тя днесь, испове́дуем на́ше кра́йнее неможе́ние, / но, сие́ испове́дующе, мо́лим Тя, / да по мно́жеству щедро́т Твои́х, прии́меши ма́лое сие́ приноше́ние, / во зна́мение мно́гия любве́ и усе́рдия нас, велича́ющих Тя.

Светилен:Свет Лица́ Твоего́ и Пресвяты́я Твоея́ Ма́тере / яви́вый нам, Влады́ко, во всечестне́й ико́не сей, / сотвори́ нас, я́ко ча́да све́та ходи́ти во све́те за́поведей Твои́х, / да, егда́ яви́шися во сла́ве с Ро́ждшею Тя, / сообра́зны бу́дем светле́йшему со́лнца о́бразу Твоея́ сла́вы.

Слава, и ныне:Бо́жия тезоимени́тый да́ра страда́лец Христо́в Фео́дор / Боже́ственный вои́стинну дар, пречестну́ю Пречи́стыя Богома́тере ико́ну, / гра́ду на́шему Костроме́ прине́с, вруча́ет, / ю́же мы с неизрече́нною ра́достию, я́ко Небе́сное сокро́вище, прие́млюще, / игра́им духо́вне и ликовству́ем, просвеща́еми све́том Боже́ственнаго лица́ Мари́и Присноде́вы, / от Нея́же возсия́ Пра́ведное Со́лнце – Христо́с, / просвеща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир.

Молитва:

О Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це, Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше, и не отри́ни нас, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся нас, недосто́йных, но, я́ко Милосе́рдая, не преста́ни моля́щи, Его́же родила́ еси́, да да́рует нам проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т нас, и́миже весть судьба́ми. Поми́луй нас, Влады́чице, поми́луй нас, несмь бо нам спасе́ние от дел. Те́мже ве́рно вопие́м Ти: поми́луй рабы́ Твоя́ и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х дел. При́зри на нас, недосто́йных, Ты бо упова́ние и покро́в наш, жизнь и свет се́рдцу на́шему. Я́ко Невече́рний Свет от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу се́рдца на́шего. Да́руй нам умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би нас по вся дни живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во всем благоугожда́ти Ему́ Еди́ному. О Богома́ти, не преста́ни моля́щи Ро́ждшагося от Тебе́ за вся, притека́ющия с ве́рою к сему́ чудотво́рному о́бразу Твоему́, и подава́й им ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех и напа́стех и злострада́ниих, изба́ви их от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от враг ви́димых и неви́димых и вся́кия ну́жды и печа́ли. Спаси́ оте́чество на́ше, град сей и вся гра́ды и страны́ от вся́ких бед и нужд и сотвори́ ми́лостива нам бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ вся́кий гнев Его́, на ны дви́жимый, и изба́ви ны от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О Боголюби́вая Влады́чице, А́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и всех святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит нас в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же час, Пресвята́я Де́во, изба́ви нас от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких, и огня́ ве́чнаго, да, сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́, Бо́га на́шего, Ему́же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

‡агрузка...

Молитва иная:

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́; кто исто́ргнет мя от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в бе́дах и напа́стях, изба́ви от озлобле́ний и ско́рбей и вся́ких неду́гов и боле́зней, от враг ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя. Укры́й мя под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во всем Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Всяк, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит, сего́ ра́ди и аз, недосто́йный, к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зубна́го и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

В оглавление

 


КАНОН ИНЫЙ
ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
ПРЕД ИКОНОЮ ЕЯ, НАРИЦАЕМОЮ
ФЕОДОРОВСКАЯ

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется преимени́тый град Кострома́ / и вся Ру́сская страна́, / созыва́ющи к весе́лию вся боголюби́выя наро́ды христиа́нския, / на пресла́вное торжество́ Бо́жия Ма́тере, / прише́ствия ра́ди чудотво́рнаго Ея́ и многоцеле́бнаго о́браза, / днесь бо яви́ся нам пресве́тлое вели́кое со́лнце, / прииди́те, вси Богоизбра́ннии лю́дие, но́вый Изра́иль, / ко исто́чнику цельбоно́сному, / источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пресвята́я Богоро́дица / и избавля́ет вся гра́ды и страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих. / Но, о Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице, / спаси́ страну́ на́шу, и архиере́и, и вся лю́ди Твоего́ достоя́ния от всех бед / по вели́цей Твое́й ми́лости, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Де́во, христиа́ном похвало́.

Ин тропарь, глас 4:

Прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, Богоотрокови́це, / обра́дованный днесь Богохрани́мый град Кострома́, / я́коже дре́вний Изра́иль к киво́ту Заве́та, / притека́ет ко изображе́нию лица́ Твоего́ / и воплоти́вшагося от Тебе́ Бо́га на́шего, / да Твои́м Ма́терним к Нему́ предста́тельством / при́сно хода́тайствуеши всем, / под сень кро́ва Твоего́ прибега́ющим, / мир и ве́лию ми́лость.

Канон
Пресвятыя Богородицы, глас 4.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)