АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Песнь 1

Читайте также:
  1. Вступление: Песнь свирели
  2. Песнь 1.
  3. Песнь 1.
  4. Песнь 2.
  5. Песнь 23-я (155-205)
  6. Песнь 3.
  7. Песнь 3.
  8. Песнь 3.
  9. Песнь 5.
  10. Песнь 5.
  11. Песнь 6.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, / прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, / я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, / Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, / безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, / наста́вниче мой и храни́телю, / не оста́ви мене́, погиба́юща.

Слава: Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, / твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, / да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, / и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ныне: Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, / со храни́телем мои́м Áнгелом, / и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние / притека́ющих к Тебе́, Го́споди, / Ты еси́ свет омраче́нных, / и пое́т Тя дух мой.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; / ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, / и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; / но ты, наста́вниче мой, / не оста́ви мене́ погиба́юща.

Слава: Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием / Творцу́ и Бо́гу даждь ми, / и тебе́, благо́му Áнгелу храни́телю моему́: / изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ныне: Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, / прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.Го́споди, поми́луй, трижды.

Седален, глас 2.
Подобен:Вышних ища:

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, / храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: / покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, / и к жи́зни наста́ви небе́сней, / вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.

Слава, и ныне, Богородичен:Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, / Я́же без се́мени ро́ждши всех Влады́ку, / Того́ со Áнгелом храни́телем мои́м моли́, / изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, / и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, / Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́, / и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, / и не оста́ви мене́, / но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ / и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, Áнгеле, / молю́ тя, святы́й, / от вся́ких мя бед свободи́.

Слава: Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, / и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми / и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ныне: Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, / но изба́ви мя от них ско́ро: / к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)